لوگو بیمارستان ولیعصر

چرا ما

راهنمای مراجعین

آموزش

واحد توسعه تحقیقاتی بالینیتعرفه ها

خدمات ما

کمیته اخلاق بالینیارتباط با ماآیین نامه هاقوانین و مقررات

مشاوره پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

محتوای آموزشی مربوط به محتوای بالینی

فعالیت های مرتبط با کووید 19

آموزش و پژوهشتقدیر و تشکر ، وابستگی سازمانیفعالیت های جوانی جمعیت

منابع الکترونیکی

راهنمای نصب اپلیکیشن PWA

گردهمایی روسای محترم بیمارستان های خصوصی کشور
گردهمایی روسای محترم بیمارستان های خصوصی کشور


این جلسه خیلی مهم که با هدف بررسی چالش های بخش خصوصی در ارایه خدمات سلامت تشکیل گردید برخی از روسای بیمارستان ها به بیان چالش ها ‌‌وموانع موجود درمسیر ارایه خدمات مطلوب به بیماران پرداختند دکتر قره خانی که به نمایندگی از بیمارستان ولیعصر تبریز. در این جلسه شرکت داشتند چالش های کلیدی مراکز خصوصی از جمله مشکل تامین دارو و‌تجهیزات ، پایین بودن تعرفه خدمات ، سیاست افزایش آمار زایمان طبیعی ‌‌و کاهش نرخ سزارین ، عدم تفاوت در میزان پرداخت به بیمارستان های درجه عالی با سایر بیمارستان ها اشاره کردند و در تکمیل چالش های بیان شده توسط سایر مراکز ،اظهار امیدواری کردند با سیاست گذاری صحیح و ایجاد ساختار های لازم این چالش ها مرتفع گردند

برای اطلاعات بیشتر