union
لوگو بیمارستان ولیعصر
لوگو بیمارستان ولیعصر
صفحه اصلی

معرفی واحد

اهداف و برنامه ها

دستاوردهای واحد

اعضای واحد

ارتباط با واحدآیین نامه هاقوانین و مقررات

مشاوره پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

محتوای آموزشی مربوط به محتوای بالینی

فعالیت های مرتبط با کووید 19

آموزش و پژوهشتقدیر و تشکر ، وابستگی سازمانیفعالیت های جوانی جمعیت

منابع الکترونیکی

راهنمای نصب اپلیکیشن PWA

قوانین و مقررات

قوانین تشویقی مقالات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز
 1. مقاله علمی پژوهشی برای نویسنده اول و مسئول:   300 هزار تومان  و سایر نویسندگان 150 هزار تومان 
 2. مقاله scopus  بدون Q برای نویسنده اول و مسئول:  500 هزار تومان  و سایر نویسندگان 250 هزار تومان
 3. مقاله PubMed برای نویسنده اول و مسئول:   500 هزار تومان  و سایر نویسندگان 250 هزار تومان
 4. مقالات ISI  بدون ایمپکت ، Web of Science: Emerging Sources Citation ، بدون  ، برای نویسنده اول و مسئول:  1 میلیون  تومان   و سایر نویسندگان 500 هزار تومان
 5. مقالات ISI  و SCOPUS  و  دار ، برای نویسنده اول و مسئول:  2 میلیون  تومان   و سایر نویسندگان 1 میلیون   تومان  
 6. مقالات ISI  و SCOPUS  ، PUBMED  ، Q3 ، برای نویسنده اول و مسئول:  3 میلیون  تومان   و سایر نویسندگان 1 میلیون و 500 هزار   تومان  
 7. مقالات ISI  و SCOPUS  ، PUBMED  ، Q2 (ایمپکت 1 تا 2 ) ، برای نویسنده اول و مسئول:  4 میلیون  تومان  و سایر نویسندگان 2 میلیون تومان  
 8. مقالات ISI  و SCOPUS  ، PUBMED  ، Q2 (ایمپکت 2 تا 3) ، برای نویسنده اول و مسئول:  5 میلیون  تومان  و سایر نویسندگان 2 میلیون و 500 هزار تومان  
 9. مقالات ISI  و SCOPUS  ، PUBMED  ، Q2 (ایمپکت 3 تا 4 ) ، برای نویسنده اول و مسئول:  6 میلیون  تومان  و سایر نویسندگان 3 میلیون  تومان  
 10. مقالات ISI  و SCOPUS  ، PUBMED  ، Q2 (ایمپکت بالای 4) ، برای نویسنده اول و مسئول:  7 میلیون  تومان  و سایر نویسندگان 3 میلیون و 500 هزار تومان  
 11. مقالات ISI  و SCOPUS  ، PUBMED  ، Q1 (ایمپکت 2 تا 4 ) ، برای نویسنده اول و مسئول:  8 میلیون  تومان  و سایر نویسندگان 4 میلیون تومان  
 12. مقالات ISI  و SCOPUS  ، PUBMED  ، Q1 (ایمپکت بالای 4 به شرط شاخص بالای SNIP  مجله ) ، برای نویسنده اول و مسئول:  10 میلیون  تومان   و سایر نویسندگان 5 میلیون تومان


تبصره: 

 1. تمامی مقالات به علاوه افلیشن در مقاله در قسمت تقدیر و تشکر هم باید اسم واحد توسعه تحقیقات طبق فرمت زیر قید گردد و گرنه پاداش به مقاله بدون داشتن اقدیر و تشکر از واحد توسعه تحقیقات بالینی تعلق نمی پذیرد.
 2. اولویت پرداخت مقالات با مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات می باشد و حتما باید مشارکت اعضای یکی از هئیت علمی واحد توسعه تحقیقات در طرح و مقالات وجود داشته باشد.
 3. مقالات بدون Q  با ایمپکت نیاز به بررسی در شورای مرکزی واحد جهت اخذ پاداش می باشد.
 4. مطابق دستورالعمل جدید مصوب واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز، پاداش مقالات در سال به سه مقاله برای هر پژوهشگر تعلق خواهد گرفت. (ارائه پاداش منوط به رعایت استاندارد مورد نظر واحد توسعه در بخش Affiliation و Acknowledgment خواهد بود)
 5. ارائه پاداش به تعداد مقالات بیشتر از سه مورد منوط به جلب همکاری اعضای عضو هیات علمی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز خواهد بود. این تصمیم در راستای رسالت واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ها به منظور تشویق پزشکان و متخصصین بیمارستان ها به حضور در کارهای تحقیقاتی-کاربردی می باشد.

 6. لطفاً قبل از Publish مقاله به ایمیل واحد  (یا قسمت ارتباط با واحد) مکاتبه و تماس جهت راهنمایی پاداش مقاله انجام گیرد.


 

 

 

قوانین طرح های تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز:

 

 1. طرح های تحقیقاتی مصوب واحد توسعه تحقیقات که تا 20 میلیون تومان بودجه دریافت کرده اند ، متعهد به چاپ یک مقاله ISI  به شرط SCOPUS  بودن (Q2  تا Q3)  و یک مقاله ریویو چاپ شده در ISI  و یا PUBMED   و یا  SCOPUS 
 2. افرادی که از طرح تحقیقاتی فوق مقالات بیشتر از تعهد را چاپ کنند برای مقاله سوم مطابق قوانین تشویقی دریافت خواهند کرد.
 3.  طرح های تحقیقاتی مصوب واحد توسعه تحقیقات که تا 15 میلیون تومان بودجه دریافت کرده اند ، متعهد به چاپ یک مقاله ISI  به شرط SCOPUS  بودن (Q2  تا Q3)  
 4. افرادی که از طرح تحقیقاتی فوق مقالات بیشتر از تعهد را چاپ کنند برای مقاله دوم  مطابق قوانین تشویقی دریافت خواهند کرد.
 5. طرح های تحقیقاتی مصوب واحد توسعه تحقیقات که تا 30 میلیون تومان بودجه دریافت کرده اند ، متعهد به چاپ دو  مقاله ISI  به شرط SCOPUS  بودن (Q1  تا Q2)  
 6. افرادی که از طرح تحقیقاتی فوق مقالات بیشتر از تعهد را چاپ کنند برای مقاله سوم مطابق قوانین تشویقی دریافت خواهند کرد.
 7. طرح های تحقیقاتی مصوب واحد توسعه تحقیقات 30 میلیون  تا 50 میلیون  تومان بودجه به افرادی تعلق میگیرد که H INDEX  آن ها بالاتر از 15 باشد و قبلا حداقل 3 مقاله چاپ شده با افلیشن واحد توسعه تحقیقات بالینی داشته باشند و این افراد متعهد به چاپ 2 مقاله به شرط SCOPUS  بودن و یک مقاله ریویو و یا یک مقاله ORIGINAL  می باشند  و برای این مقالات دیگر تشویقی مقاله دریافت نخواهد شد .
 8.  افرادی که از طرح تحقیقاتی فوق مقالات بیشتر از تعهد را چاپ کنند برای مقاله چهارم  مطابق قوانین تشویقی دریافت خواهند کرد.
 9. طرح های تحقیقاتی منجر به ثبت اختراع گردد و اگر بیمارستان در آن سهیم باشد ، 30 میلیون تومان بودجه دریافت خواهد کرد.

 توجه 

اولویت پرداخت مقالات با مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات می باشد و حتما باید مشارکت اعضای یکی از هئیت علمی واحد توسعه تحقیقات در طرح و مقالات وجود داشته باشد.