لوگو بیمارستان ولیعصر

چرا ما

راهنمای مراجعین

آموزش

واحد توسعه تحقیقاتی بالینیتعرفه ها

خدمات ما

کمیته اخلاق بالینیارتباط با ماآیین نامه هاقوانین و مقررات

مشاوره پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

محتوای آموزشی مربوط به محتوای بالینی

فعالیت های مرتبط با کووید 19

آموزش و پژوهشتقدیر و تشکر ، وابستگی سازمانیفعالیت های جوانی جمعیت

منابع الکترونیکی

راهنمای نصب اپلیکیشن PWA

همایش جامع گردشگری سلامت
همایش جامع گردشگری سلامت

 بازدید معاون محترم درمان وزارت بهداشت از غرفه بیمارستان ولیعصر تبریز در همایش جامع گردشگری سلامت

برای اطلاعات بیشتر