• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

تعرفه خدمات درمانی


هزینه خدمت (
Service cost)
  عمل جراحی Service آزاد)ریال)

 

تامین اجتماعی  (ریال)
1 زایمان سزارین Caesarean Section 80.000.000 65.000.000
2 زایمان طبیعی Natural Childbirth طبق نظر پزشک طبق نظر پزشک
3 واریکوسل دو طرفه Both-Side Varicocele 60.000.000 42.000.000
4 تمپانوپلاستي Tympanoplasty 65.000.000 50.000.000
5 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال Pilonidal Sinus 45.000.000 35.000.000
6 آنژیوگرافی تشخیصی angiography 65.000.000 50.000.000
7 آنژیو پلاستی یک رگ با استند Angioplasty one vessel with stent 170.000.000 130.000.000
8 تمپانوستومي (میرنگوتومی) Tympanostomy 38.000.000 30.000.000
9 کوله سیستکتومی با یا بدون کلنژیوگر (کیسه صفرا) Cholecystectomy 90.000.000 60.000.000
10 اسکولیوز Scoliosis 500.000.000 400.000.000
11 کولکتومی ناقص با کولوستومی (تومور سیگموئید) End Colectomy 240.000.000 180.000.000
12 گاسترکتومی ناقص (کانسر کاردیا) Gastrostomy 260.000.000 200.000.000
13 بای پس شریان کرونر، چهار گرافت یا بیشتر وریدی یا شریانی Coronary Artery Bypass Grafting 400.000.000 280.000.000
14 جراحی پروستات از طریق مجرا Transurethral Resection of the Prostate 85.000.000 65.000.000
14 تانسيلكتومي با يا بدون آدنوئيدكتومي Tonsillectomy 26.500.000 40.000.000
15 تیروئیدکتومی Thyroidectomy 90.000.000 75.000.000
16 سرکلاژ گردن رحم Cerclage 45.000.000 35.000.000
17 ماستکتومی‌ (کانسر پستان) Mastectomy 85.000.000 65.000.000
18 کورتاژ Curettage 45.000.000 35.000.000
19 جراحی لاپاراسکوپی اندومتریوز Endometriosis 170.000.000 130.000.000
20 هموروئیدکتومی Hemorrhoidectomy 45.000.000 35.000.000
21 اکسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس Excision and Drainage of Appendicitis 55.000.000 40.000.000
22 اکسیزیون تومور جسم کاروتید Carotid Body Tumor Excision 170.000.000 120.000.000
23 آرتروسکوپی شانه با ترمیم روتاتور کاف Rotator Cuff 80.000.000 60.000.000
24 خارج کردن DJ (Double J (DJ . JJ 30.000.000 30.000.000
25 کانسر تیروئید Thyroide Cancer 160.000.000 120.000.000
26 کانسر سکوم Cecal Cancer 240.000.000 180.000.000
27 کانسر رکتوم Rectal Cancer 270.000.000 200.000.000
         
28 کاتاراکت چشم cataract 35.000.000 22.000.000
30 کولپرافی Colporrhaphy 55.000.000 تا 120.000.000 40.000.000تا 80.000.000
31 کانسر معده Gastric cancer 250.000.000 180.000.000
32 پونکسیون کمری Lumbar puncture شروع از 110.000.000 شروع از 80.000.000
33 تونل کارپال CTS 32.000.000 25.000.000
34 کانسر کاردیا Esophageal cancer 200.000.000 150.000.000
35

 

ایلوستومی Ileostomy 200.000.000 140.000.000
36 هیسترکتومی Hysterectomy 90.000.000 75.000.000
37 هیسترسکوپی Hysteroscopy 50.000.000 38.000.000
38 دیسک کمر Intervertebral disk 110.000.000 بستگی به تعداد مهره شروع از 80.000.000
39 دیسک گردن Servical Disk Herniation شروع از 110.000.000 بستگی به تعدادمهره شروع از 80.000.000
40 فیوژن کمری CD 230.000.000 180.000.000
41 هرنی رانی Inguinal hernia 60.000.000 45.000.000
42 هرنی شکمی Hiatal hernia 50.000.000 35.000.000
43 هرنی نافی Umbilicus hernia 25.000.000 35.000.000
44 ارتروسکوپی SSP 110.000.000 80.000.000
45 کاتتر گذاری Catheter 45.000.000 30.000.000
46 فیستول Fistula 45.000.000 30.000.000
47 میومکتومی Myomectomy 65.000.000 شروع از 50.000.000