• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

طرح های تحقیقاتی واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز

کد سیستمی کد رهگیری عنوان مرحله فعلی ثبت کننده دانشکده/مرکز بررسی کننده محل اجرا طرح محل اجرای عملی طرح زمینه طرح
91068983 68983 بررسی میزان بیان اعضای خانواده B7 با عملکرد مهاری در بیماران مبتلا به آلزایمر دیررس در حال ثبت مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی  طرح تحقیقاتی
91068946 68946 آنالیز بیان ژنهای cpsf1 ,cstf1 ,WDR33 ,cpsf6 مربوط به مسیر پلی ادنیلاسیون در پاتوژنز بیماری آلزایمر دیررس: یک مطالعه ی مورد-شاهدی. در دست کارشناس دانشکده/مرکز مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی  طرح  – پایان نامه
91068880 68880 بررسی میزان بیان ژن های AZU1 و ELANE در بیماران مبتلا به آلزایمر دیررس در دست کارشناس دانشکده/مرکز مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی  طرح  – پایان نامه
91068692 68692 اختلال عمل اندوتلیوم رگها در بیماران مبتلا به اپنه انسدادی خواب و ارتباط ان با مارکرهای التهاب وتاثیر درمان بر ان ها در حال ثبت خلیل انصارین واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز پژوهشکده جامع محور سلامت قلب و ریه  طرح تحقیقاتی
91068917 68917 شناسایی واریانت های جدید در دو بیمار مبتلا به بیماری پارکینسون زودرس با والدین خویشاوند با استفاده از توالی یابی کل اگزوم در دست کارشناس دانشکده/مرکز مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی  طرح تحقیقاتی
91066432 66432 بررسی نقش ژنهای مسیر پلی ادنیلاسیون cpsf1 ,cstf1 ,WDR33 ,cpsf6 در پاتوژنز بیماری آلزایمر دیررس. سطل بازیافت مریم رضازاده واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز مرکز تحقیقات ایمونولوژی مرکز تحقیقات ایمونولوژی  طرح  – پایان نامه
91068271 68271 تعیین  یافته های بالینی ،اندوسکوپیک و بافت شناسی  کولون در بیماران دارای پیوند کلیه در حال ثبت فرهنوش فرنود واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز مرکز تحقیقات کلیه مرکز تحقیقات کلیه  طرح تحقیقاتی
91064500 64500 بررسی علل انصراف از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر تبریز در سال 1398 ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح علی خضری واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز کمیته تحقیقات دانشجویی  طرح تحقیقاتی
91064586 64586 وقوع و گزارش خطاهای دارویی پرستاران در بیمارستان امام رضا تبریز در سال 1399 ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح علی خضری واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان وليعصر تبريز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز کمیته تحقیقات دانشجویی  طرح تحقیقاتی