• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

تقدیر و تشکر – وابستگی سازمانی واحد توسعه تحقیقات بالینی

تقدیر و تشکر

از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز ، دانشگاه علوم پزشکي تبریز، تبریز، ایرانبابت همکاری در انجام این تحقیق تقدیر و تشکر می گردد.

We would like to thank the Clinical Research Development Unit of Tabriz Valiasr Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran for their assistance in this research.

 

وابستگی سازمانی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

 Clinical Research Development Unit of Tabriz Valiasr Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran