• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی | Journals Black List

دانلود فایل اکسل فهرست مجلات نامعتبر و جعلی | Journals Black List

Downloaded from http://blacklist.research.ac.ir at 11:51 +0430 on Monday May 10th 2021 – Updated: 1400/2/18

بصورت زنده در زیر هم میتوانید مشاهده بفرمایید:

 

Row Title PISSN EISSN URL Publisher Status App date
1 Abnormal and Behavioural Psychology 2472-0496 www.omicsgroup.org/journals/abnormal-behavioural-psychology.php نامعتبر 2017-01-01
2 Academia Arena 1553-992X www.sciencepub.net/academia نامعتبر 2018-04-01
3 Academic Journal of Animal Diseases (AJAD) 2079-200X www.idosi.org/ajad/ajad.htm نامعتبر 2017-01-01
4 Academic Journal of Cancer Research (AJCR) 1995-8943 www.idosi.org/ajcr/ajcr.htm نامعتبر 2017-01-01
5 Academic Journal of Entomology (AJE) 1995-8994 www.idosi.org/aje/aje.htm نامعتبر 2017-01-01
6 Academic Journal of Nutrition (AJN) 2309-8902 www.idosi.org/ajn/ajn.htm نامعتبر 2017-01-01
7 Academic Journal of Oral and Dental Medicine (AJODM) 2222-128X www.idosi.org/ajodm/ajodm.htm نامعتبر 2017-01-01
8 Academic Journal of Plant Sciences (AJPS) 1995-8986 www.idosi.org/ajps/ajps.htm نامعتبر 2017-01-01
9 Acta Biomedica Scientia 2348-215X mcmed.us/journal/abs نامعتبر 2017-01-01
10 Acta Medica International 2349-0578 www.actamedicainternational.com نامعتبر 2017-01-01
11 Acta Microbiologica 2386-687X www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/biomedicina نامعتبر 2017-01-01
12 Acta Parasitologica Globalis (APG) 2079-2166 www.idosi.org/apg/apg.htm نامعتبر 2017-01-01
13 Acta Psychopathologica 2469-6676 psychopathology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
14 Acta Reumatologica XXXX-XXXX www.actareuma.com نامعتبر 2017-01-01
15 Advance Journal of Chemistry and Material Sciences XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/ajcms نامعتبر 2017-01-01
16 Advance Journal of Computer and communication Engineering XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/ajcce نامعتبر 2017-01-01
17 Advance Journal of Electrical and Electronics Engineering XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/ajeee نامعتبر 2017-01-01
18 Advance Journal of Environmental and Earth sciences XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/ajees نامعتبر 2017-01-01
19 Advance Journal of Mechanical and civil Engineering XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/ajmce نامعتبر 2017-01-01
20 Advance Journal of physics and mathematics XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/ajpm نامعتبر 2017-01-01
21 Advance Research in Textile Engineering 2572-9373 austinpublishinggroup.com/textile-engineering نامعتبر 2018-04-01
22 Advanced Biomedical Research and Innovation XXXX-XXXX www.scitechnol.com/advanced-biomedical-research-innovation.php نامعتبر 2017-01-01
23 Advanced Practices in Nursing XXXX-XXXX www.omicsonline.org/advanced-practices-nursing.php نامعتبر 2017-01-01
24 Advanced Techniques in Biology & Medicine 2379-1764 www.esciencecentral.org/journals/advanced-techniqes-biology-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
25 Advanced Techniques in Clinical Microbiology XXXX-XXXX www.imedpub.com/advanced-techniques-in-clinical-microbiology نامعتبر 2018-06-01
26 Advancements in Bioequivalence & Bioavailability (ABB) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/abb نامعتبر 2018-06-01
27 Advancements in Case Studies (AICS) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/aics نامعتبر 2018-06-01
28 Advancements in Genetic Engineering 2169-0111 www.omicsgroup.org/journals/advancements-in-genetic-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
29 Advances in Aerospace Science and Technology 2473-6708 www.scirp.org/journal/aast نامعتبر 2017-06-01
30 Advances in Aging Research 2169-0499 www.scirp.org/journal/aar نامعتبر 2017-06-01
31 Advances in Alzheimer’s Disease 2169-2459 www.scirp.org/journal/aad نامعتبر 2017-06-01
32 Advances in Anthropology 2163-9353 www.scirp.org/journal/aa نامعتبر 2017-06-01
33 Advances in Applied Economics and Finance (AAEF) 2167-6348 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aaef نامعتبر 2017-01-01
34 Advances in Applied Science Research 0976-8610 www.imedpub.com/advances-in-applied-science-research نامعتبر 2018-06-01
35 Advances in Applied Sociology 2165-4328 www.scirp.org/journal/aasoci نامعتبر 2017-06-01
36 Advances in Asian Social Science (AASS) 2167-6429 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aass نامعتبر 2017-01-01
37 Advances in Automobile Engineering 2167-7670 www.omicsgroup.org/journals/advances-in-automobile-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
38 Advances in Biological Chemistry 2162-2183 www.scirp.org/journal/abc نامعتبر 2017-01-01
39 Advances in Biological Research 1992-0067 www.idosi.org/abr/online.htm نامعتبر 2017-01-01
40 Advances in Biomedicine and Pharmacy 2313-7479 www.thescientificpub.com نامعتبر 2017-01-01
41 Advances in Bioresearch (ABR) 2277-1573 www.soeagra.com/abr.html نامعتبر 2017-01-01
42 Advances in Bioscience and Biotechnology 2156-8456 www.scirp.org/journal/abb نامعتبر 2017-01-01
43 Advances in Breast Cancer Research 2168-1589 www.scirp.org/journal/abcr نامعتبر 2017-06-01
44 Advances in Cancer Prevention 2472-0429 www.omicsonline.org/advances-cancer-prevention.php نامعتبر 2017-01-01
45 Advances in Chemical Engineering and Science 2160-0392 www.scirp.org/journal/aces نامعتبر 2017-06-01
46 Advances in Complementary & Alternative Medicine (ACAM) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/acam نامعتبر 2018-06-01
47 Advances in Computational Mathematics and its Applications (ACMA) 2167-6356 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/acma نامعتبر 2017-01-01
48 Advances in Computed Tomography 2169-2475 www.scirp.org/journal/act نامعتبر 2017-06-01
49 Advances in Computer Science and its Applications (ACSA) 2166-2924 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/acsa نامعتبر 2017-01-01
50 Advances in Crop Science and Technology 2329-8863 www.esciencecentral.org/journals/advances-crop-science-and-technology.php نامعتبر 2017-01-01
51 Advances in Dairy Research 2329-888X www.esciencecentral.org/journals/advances-dairy-research.php نامعتبر 2017-01-01
52 Advances in Digital Multimedia (ADMM) 2166-2916 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/admm نامعتبر 2017-01-01
53 Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA] 0973-5321 www.ripublication.com/adsa.htm نامعتبر 2017-01-01
54 Advances in Electrical Engineering Systems (AEES) 2167-633X worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aees نامعتبر 2017-01-01
55 Advances in English Linguistics (AEL) 2325-2197 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/ael نامعتبر 2017-01-01
56 Advances in Entomology 2331-1991 www.scirp.org/journal/ae نامعتبر 2017-06-01
57 Advances in Environmental Biology 1995-0756 www.aensiweb.com/AEB نامعتبر 2017-01-01
58 Advances in Enzyme Research 2328-4846 www.scirp.org/journal/aer نامعتبر 2017-06-01
59 Advances in Genetic Engineering & Biotechnology 2324-9021 www.scitechnol.com/advances-in-genetic-engineering-biotechnology.php نامعتبر 2017-01-01
60 Advances in Historical Studies 2327-0438 www.scirp.org/journal/ahs نامعتبر 2017-06-01
61 Advances in Infectious Diseases 2164-2648 www.scirp.org/journal/aid نامعتبر 2017-06-01
62 Advances in Influenza Research XXXX-XXXX influenza-research.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
63 Advances in Information Technology and Management (AITM) 2167-6372 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aitm نامعتبر 2017-01-01
64 Advances in Intelligent Transportation Systems (AITS) 2167-6399 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aits نامعتبر 2017-01-01
65 Advances in Life Science and its Applications (ALSA) 2169-3080 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/alsa نامعتبر 2017-01-01
66 Advances in Lung Cancer 2169-2718 www.scirp.org/journal/alc نامعتبر 2017-05-01
67 Advances in Materials Physics and Chemistry 2162-531X www.scirp.org/journal/ampc نامعتبر 2017-05-01
68 Advances in Mechanical Engineering and its Applications (AMEA) 2167-6380 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/amea نامعتبر 2017-01-01
69 Advances in Microbiology 2165-3402 www.scirp.org/journal/aim نامعتبر 2017-05-01
70 Advances in Molecular Diagnostics XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/advances-molecular-diagnostics.php نامعتبر 2017-01-01
71 Advances in Molecular Imaging 2161-6728 www.scirp.org/journal/ami نامعتبر 2017-05-01
72 Advances in Nanoparticles 2169-0510 www.scirp.org/journal/anp نامعتبر 2017-05-01
73 Advances in Natural and Applied Sciences (ANAS) 1995-0772 www.aensiweb.com/ANAS نامعتبر 2017-09-01
74 Advances in Oncology Research and Treatments XXXX-XXXX www.omicsonline.org/advances-oncology-research-and-treatments.php نامعتبر 2017-01-01
75 Advances in Parkinson’s Disease 2169-9712 www.scirp.org/journal/apd نامعتبر 2017-06-01
76 Advances in Pharmacoepidemiology & Drug Safety Journal 2167-1052 www.omicsgroup.org/journals/advances-in-pharmacoepidemiology-drug-safety.php نامعتبر 2017-01-01
77 Advances in Pharmacognosy and Phytomedicine (APP) 2423-7078 www.journals.wsrpublishing.com/index.php/app نامعتبر 2017-01-01
78 Advances in Pure and Applied Chemistry (APAC) 2167-0854 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/apac نامعتبر 2017-01-01
79 Advances in Recycling & Waste Management XXXX-XXXX www.omicsonline.org/advances-in-recycling-waste-management.php نامعتبر 2017-01-01
80 Advances in Reproductive Sciences 2330-0744 www.scirp.org/journal/arsci نامعتبر 2017-06-01
81 Advances in Robotics & Automation 2168-9695 www.omicsgroup.org/journals/advances-in-robotics-automation.php نامعتبر 2017-01-01
82 Advances in Sexual Medicine 2164-5191 www.scirp.org/journal/asm نامعتبر 2017-06-01
83 Advances in Toxicology and Toxic Effects XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/advances-in-toxicology-and-toxic-effects نامعتبر 2017-12-01
84 Advances in Weight Loss Management & Medical Devices XXXX-XXXX www.omicsonline.org/advances-in-weight-loss-management-medical-devices.php نامعتبر 2017-01-01
85 African Journal of Basic & Applied Sciences (AJBAS) 2079-2034 www.idosi.org/ajbas/ajbas.htm نامعتبر 2017-01-01
86 African Journal of Microbiology Research 1996-0808 www.academicjournals.org/ajmr نامعتبر 2017-01-01
87 African Journal of Pharmacy and Pharmacology 1996-0816 academicjournals.org/journal/AJPP نامعتبر 2017-01-01
88 Agricultural Engineering Research Journal (AERJ) 2218-3906 www.idosi.org/aerj/aerj.htm نامعتبر 2017-01-01
89 Agricultural Journal 1816-9155 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-9155 نامعتبر 2017-08-01
90 Agricultural Sciences 2156-8553 www.scirp.org/journal/as نامعتبر 2017-07-01
91 AGROCHIMICA 0002-1857 www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.html نامعتبر 2017-01-01
92 Agrotechnology 2168-9881 www.omicsgroup.org/journals/agrotechnology.php نامعتبر 2017-01-01
93 Air & Water Borne Diseases 2167-7719 www.omicsgroup.org/journals/air-water-borne-diseases.php نامعتبر 2017-01-01
94 Al Ameen Journal of Medical Sciences (AJMS) 0974-1143 ajms.alameenmedical.org نامعتبر 2017-01-01
95 Alternative & Integrative Medicine 2327-5162 www.esciencecentral.org/journals/alternative-integrative-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
96 Ambient Science 2348-5191 2348-8980 https://www.caves.res.in/journal.php نامعتبر 2020-09-01
97 American International Journal of Contemporary Scientific Research (AIJCSR) 2349-4425 yloop.in/index.php/aij نامعتبر 2017-01-01
98 American Journal of Advanced Drug Delivery 2321-547X www.imedpub.com/advanced-drug-delivery نامعتبر 2017-01-01
99 American Journal of Advanced Medical & Surgical Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ajamsr نامعتبر 2017-01-01
100 American Journal of Advances in Medical Science (ARNACA) 2347-2766 www.arnaca.fopras.org نامعتبر 2017-01-01
101 American Journal of Advances in Nursing Research 2349-0691 mcmed.us/journal/ajanr نامعتبر 2017-01-01
102 American Journal of Agricultural and Biological Sciences 1557-4989 thescipub.com/journals/ajabs نامعتبر 2017-01-01
103 American Journal of Analytical Chemistry 2156-8251 www.scirp.org/journal/ajac نامعتبر 2017-07-01
104 American Journal of Applied Sciences 1546-9239 thescipub.com/journals/ajas نامعتبر 2017-01-01
105 American Journal of Biochemistry and Biotechnology 1553-3468 thescipub.com/journals/ajbb نامعتبر 2017-01-01
106 American Journal of Biological and Pharmaceutical Research 2348-2176 mcmed.us/journal/ajbpr نامعتبر 2017-01-01
107 American Journal of Bioterrorism, Biosecurity and Biodefense XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/bioterrorism-biosecurity-biodefense نامعتبر 2018-02-01
108 American Journal of Cardiovascular and Thoracic Surgery (AJCTS) 2573-864X symbiosisonlinepublishing.com/thoracic-and-cardiovascular-surgery نامعتبر 2018-03-01
109 American Journal of Computer Science and Engineering Survey (AJCSES) 2349-7238 www.imedpub.com/computer-science-and-engineering-survey نامعتبر 2018-06-01
110 American Journal of Computer Science and Information Technology (AJCSIT) 2349-3917 www.imedpub.com/computer-science-and-information-technology نامعتبر 2018-06-01
111 American Journal of Ethnomedicine 2348-9502 www.imedpub.com/ethnomedicine نامعتبر 2018-06-01
112 American Journal of Human Genetics and Molecular Biology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ajhgmb نامعتبر 2017-01-01
113 American Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS) 2329-079X wscholars.com/index.php/ajhss نامعتبر 2017-01-01
114 American Journal of Immunology 1553-619X thescipub.com/journals/aji نامعتبر 2017-01-01
115 American Journal of Infectious Diseases 1553-6203 thescipub.com/journals/ajid نامعتبر 2017-01-01
116 American Journal of Molecular Biology 2161-6620 www.scirp.org/journal/ajmb نامعتبر 2017-07-01
117 American Journal of Operations Research 2160-8830 www.scirp.org/journal/ajor نامعتبر 2017-07-01
118 American Journal of Oral Medicine and Radiology 2394-7721 mcmed.us/journal/ajomr نامعتبر 2017-01-01
119 American Journal of Pharmaceutical Sciences XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ajps نامعتبر 2017-01-01
120 American Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics 2393-8862 www.imedpub.com/pharmacology-and-pharmacotherapeutics نامعتبر 2018-06-01
121 American Journal of Pharmacology and Toxicology 1557-4962 thescipub.com/journals/ajpt نامعتبر 2017-01-01
122 American Journal of Pharmacy and Health Research (AJPHR) 2321-3647 www.ajphr.com نامعتبر 2017-01-01
123 American Journal of PharmTech Research (AJPTR) 2249-3387 www.ajptr.com نامعتبر 2017-01-01
124 American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics 2321-2748 www.imedpub.com/phytomedicine-and-clinical-therapeutics نامعتبر 2017-01-01
125 American Journal of Plant Sciences 2158-2742 www.scirp.org/journal/ajps نامعتبر 2017-07-01
126 American Journal of Scientific Research 2301-2005 www.americanjournalofscientificresearch.com نامعتبر 2017-01-01
127 American Medical Journal 1949-0070 thescipub.com/journals/amj نامعتبر 2017-01-01
128 American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 1818-6769 www.idosi.org/aejaes/aejaes.htm نامعتبر 2017-01-01
129 American-Eurasian Journal of Agronomy 1995-8986 www.idosi.org/aeja/aeja.htm نامعتبر 2017-01-01
130 American-Eurasian Journal of Botany 1995-8951 www.idosi.org/aejb/aejb.htm نامعتبر 2017-01-01
131 American-Eurasian Journal of Scientific Research 1818-6785 www.idosi.org/aejsr/aejsr.htm نامعتبر 2017-01-01
132 American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture (AEJSA) 1995-0748 www.aensiweb.com/AEJSA نامعتبر 2017-09-01
133 American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences (AEJTS) 2079-2050 www.idosi.org/aejts/aejts.htm نامعتبر 2017-01-01
134 An Archives of Blood Transfusion & Disorders (ABTD) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/abtd نامعتبر 2018-06-01
135 Analgesia & Resuscitation : Current Research 2324-903X www.scitechnol.com/analgesia-resuscitation-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
136 Anatomy & Physiology: Current Research 2161-0940 www.omicsonline.org/anatomy-physiology.php نامعتبر 2017-01-01
137 Andrology & Gynecology: Current Research 2327-4360 www.scitechnol.com/andrology-gynecology-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
138 Andrology-Open Access 2167-0250 www.omicsgroup.org/journals/andrology-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
139 Angiology: Open Access 2329-9495 www.esciencecentral.org/journals/angiology.php نامعتبر 2017-01-01
140 Annals of Advanced Sciences 2521-3598 aascience.com نامعتبر 2018-06-01
141 Annals of Agricultural & Crop Sciences 2573-3583 austinpublishinggroup.com/agriculture-crop-sciences نامعتبر 2018-02-01
142 Annals of Alzheimer’s and Dementia Care XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-alzheimer-s-and-dementia-care نامعتبر 2017-12-01
143 Annals of Antivirals and Antiretrovirals XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-antivirals-and-antiretrovirals نامعتبر 2017-12-01
144 Annals of Behavioural Science 2471-7975 behaviouralscience.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
145 Annals of Biological Research 0976-1233 http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/annals-of-biological-research نامعتبر 2017-01-01
146 Annals of Biological Sciences 2348-1927 www.imedpub.com/annals-of-biological-sciences نامعتبر 2018-06-01
147 Annals of Bone Marrow Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-bone-marrow-research نامعتبر 2017-12-01
148 Annals of British Medical Sciences 2397-1762 abmsj.co.uk نامعتبر 2017-01-01
149 Annals of Carcinogenesis XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/carcinogenesis نامعتبر 2018-02-01
150 Annals of Chemical Science Research (ACSR) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/acsr نامعتبر 2018-06-01
151 Annals of Circulation XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-circulation نامعتبر 2017-12-01
152 Annals of clinical and laboratory research 2386-5180 www.aclr.com.es/ نامعتبر 2017-01-01
153 Annals of Clinical Case Reports XXXX-XXXX anncaserep.com نامعتبر 2017-01-01
154 Annals of Clinical Nephrology XXXX-XXXX www.imedpub.com/annals-of-clinical-nephrology نامعتبر 2018-06-01
155 Annals of Dental Specialty 2347-2022 www.annalsofdentalspecialty.net.in/ نامعتبر 2019-03-01
156 Annals of Depression and Anxiety 2381-8883 austinpublishinggroup.com/depression-anxiety نامعتبر 2018-02-01
157 Annals of experimental Biology 2348-1935 www.scholarsresearchlibrary.com/journals/annals-of-experimental-biology نامعتبر 2017-06-01
158 Annals of Hematology & Oncology 2375-7965 austinpublishinggroup.com/hematology نامعتبر 2018-02-01
159 Annals of International Medical and Dental Research (AIMDR) 2395-2814 aimdrjournal.com نامعتبر 2017-01-01
160 Annals of Limnology and Oceanography XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-limnology-and-oceanography نامعتبر 2017-12-01
161 Annals of Marine Science XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-marine-science نامعتبر 2017-12-01
162 Annals of Materials Science & Engineering 2471-0245 austinpublishinggroup.com/material-science-engineering نامعتبر 2018-02-01
163 Annals of Mathematics and Physics XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-mathematics-and-physics نامعتبر 2017-12-01
164 Annals of Medical and Biomedical Sciences 2059-9447 ambs-journal.co.uk نامعتبر 2017-01-01
165 Annals of Molecular and Genetic Medicine XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-molecular-and-genetic-medicine نامعتبر 2017-12-01
166 Annals of Musculoskeletal Medicine XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-musculoskeletal-medicine نامعتبر 2018-04-01
167 Annals of Mutagenesis XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/mutagenesis نامعتبر 2018-02-01
168 Annals of Nursing Research & Practice 2572-9403 austinpublishinggroup.com/nursing-research-practice نامعتبر 2018-02-01
169 Annals of Nutritional Disorders & Therapy 2381-8891 austinpublishinggroup.com/nutritional-disorders نامعتبر 2018-02-01
170 Annals of Obesity & Disorders XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/obesity نامعتبر 2018-02-01
171 Annals of Pancreatic Disorders and Treatment XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-pancreatic-disorders-and-treatment نامعتبر 2017-12-01
172 Annals of Phytomedicine 2278-9839 ukaazpublications.com/publications/index.php نامعتبر 2017-01-01
173 Annals of Phytopathology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-phytopathology نامعتبر 2017-12-01
174 Annals of Psychiatry and Treatment XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-psychiatry-and-treatment نامعتبر 2017-12-01
175 Annals of Robotics and Automation XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-robotics-and-automation نامعتبر 2017-12-01
176 Annals of Surgery and Perioperative Care 2573-5314 austinpublishinggroup.com/annals-surgery نامعتبر 2018-02-01
177 Annals of Systems Biology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/annals-of-systems-biology نامعتبر 2017-12-01
178 Annals of Thyroid Research XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/thyroid-research نامعتبر 2018-02-01
179 Annals of Translational Medicine & Epidemiology 2472-3649 austinpublishinggroup.com/translational-medicine نامعتبر 2018-02-01
180 Annals of Tropical Medicine and Public Health 1755-6783 www.atmph.org نامعتبر 2018-06-01
181 Annals of Yoga and Physical Therapy 2573-8585 austinpublishinggroup.com/yoga-physical-therapy نامعتبر 2018-02-01
182 Anthropology (ANTP) 2332-0915 www.omicsonline.org/anthropology.php نامعتبر 2017-01-01
183 Applied Journal of Hygiene (AJH) 2309-8910 www.idosi.org/ajh/ajh.htm نامعتبر 2017-01-01
184 Applied microbiology: open access 2471-9315 www.omicsonline.org/applied-microbiology.php نامعتبر 2017-01-01
185 Approaches in Poultry, Dairy, and Veterinary Sciences (APDV) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/apdv نامعتبر 2018-06-01
186 Arabian journal of business and management review 2223-5833 www.omicsonline.com/open-access/arabian-journal-business-management-review.php نامعتبر 2017-01-01
187 Archaeology & Anthropology Open Access (AAOA) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/aaoa نامعتبر 2018-06-01
188 Archive of Biochemistry XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archive-of-biochemistry نامعتبر 2017-12-01
189 Archive of Urological Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archive-of-urological-research نامعتبر 2017-12-01
190 Archives in cancer research 2254-6081 www.acanceresearch.com نامعتبر 2017-01-01
191 Archives in Chemical Research 2572-4657 www.imedpub.com/archives-in-chemical-research نامعتبر 2018-06-01
192 Archives of Advanced Sciences 2521-3628 asarchives.com نامعتبر 2018-06-01
193 Archives of Anatomy and Physiology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-anatomy-and-physiology نامعتبر 2017-12-01
194 Archives of Applied Science Research 0975-508X www.scholarsresearchlibrary.com/journals/archives-of-applied-science-research نامعتبر 2017-05-01
195 Archives of Clinical Gastroenterology 2455-2283 www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-gastroenterology نامعتبر 2017-12-01
196 Archives of Clinical Hypertension XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-hypertension نامعتبر 2017-12-01
197 Archives of clinical microbiology XXXX-XXXX www.acmicrob.com نامعتبر 2017-01-01
198 Archives of Clinical Nephrology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-nephrology نامعتبر 2017-12-01
199 Archives of clinical pathology XXXX-XXXX www.scitechnol.com/archives-clinical-pathology.php نامعتبر 2017-01-01
200 Archives of Community Medicine and Public Health 2455-5479 www.peertechz.com/journals/archives-of-community-medicine-and-public-health نامعتبر 2017-12-01
201 Archives of Depression and Anxiety 2455-5460 www.peertechz.com/journals/archives-of-depression-and-anxiety نامعتبر 2017-12-01
202 Archives of Hematology Case Reports and Reviews XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-hematology-case-reports-and-reviews نامعتبر 2017-12-01
203 Archives of Hepatitis Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-hepatitis-research نامعتبر 2017-12-01
204 Archives of Inflammation XXXX-XXXX archives-inflammation.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
205 Archives of Medicine 1989-5216 www.archivesofmedicine.com نامعتبر 2017-01-01
206 Archives of Nursing Practice and Care XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-nursing-practice-and-care نامعتبر 2018-04-01
207 Archives of Organ Transplantation XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-organ-transplantation نامعتبر 2017-12-01
208 Archives of Otolaryngology and Rhinology 2455-1759 www.peertechz.com/journals/archives-of-otolaryngology-and-rhinology نامعتبر 2017-12-01
209 Archives of Parasitology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/archives-parasitology.php نامعتبر 2017-01-01
210 Archives of Physics Research 0976-0970 www.scholarsresearchlibrary.com/journals/archives-of-physics-research نامعتبر 2017-05-01
211 Archives of Preventive Medicine XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-preventive-medicine نامعتبر 2017-12-01
212 Archives of Pulmonology and Respiratory Care XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-pulmonology-and-respiratory-care نامعتبر 2017-12-01
213 Archives of Renal Diseases and Management 2455-5495 www.peertechz.com/journals/archives-of-renal-diseases-and-management نامعتبر 2017-12-01
214 Archives of Sports Medicine and Physiotherapy XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/archives-of-sports-medicine-and-physiotherapy نامعتبر 2017-12-01
215 Archives of Surgical Oncology 2471-2671 www.omicsonline.org/surgical-oncology.php نامعتبر 2017-01-01
216 Archives of Transplantation Studies XXXX-XXXX www.scitechnol.com/archives-transplantation-studies.php نامعتبر 2017-01-01
217 Archivos de Medicina 1698-9465 www.archivosdemedicina.com نامعتبر 2017-01-01
218 ARCTIC 0004-0843 arcticjournal.org جعلی 2018-03-01
219 ARNACA American Journal of Advances in Medical Science 2347-2766 arnaca.com نامعتبر 2017-01-01
220 Arrhythmia: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/arrhythmia.php نامعتبر 2017-01-01
221 Asia-Pacific Journal of Research 2320-5504 apjor.com/index.php نامعتبر 2017-01-01
222 Asian Case Research Journal 0218-9275 www.worldscinet.com/acrj نامعتبر 2017-01-01
223 Asian Journal of Applied Sciences 1996-3343 scialert.net/jindex.php?issn=1996-3343 نامعتبر 2017-01-01
224 Asian Journal of Biological and Life Sciences (AJBLS) 2278-747X pbsjournals.com/ajbls نامعتبر 2018-06-01
225 Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2249-622X www.jbiopharm.com/index.php/ajbp نامعتبر 2017-01-01
226 Asian Journal of Biotechnology 1996-0700 scialert.net/jindex.php?issn=1996-0700 نامعتبر 2017-01-01
227 Asian Journal of Clinical Nutrition 1992-1470 www.ansinet.com/current.php?issn=1992-1470 نامعتبر 2017-01-01
228 Asian Journal of Epidemiology 1992-1462 www.ansinet.com/current.php?issn=1992-1462 نامعتبر 2017-01-01
229 Asian Journal of Health and Medical Sciences 2307-048X www.ajhms.org نامعتبر 2017-01-01
230 Asian Journal of Information Technology 1682-3915 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1682-3915 نامعتبر 2017-08-01
231 Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences 0972-3005 www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=1 نامعتبر 2018-06-01
232 Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2348-7186 www.ajms.co.in/sites/ajms2015/index.php/ajms نامعتبر 2017-01-01
233 Asian Journal of Pharmaceutical and Health Sciences 2231-234X ajphs.com نامعتبر 2017-01-01
234 Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPR) 2231-363X ajprjournal.com نامعتبر 2017-01-01
235 Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care (AJPRHC) 2250-1460 jprhc.in/index.php نامعتبر 2017-01-01
236 Asian Journal of Pharmaceutical Science and Technology (AJPST) 2248-9185 ajpst.com نامعتبر 2017-01-01
237 Asian Journal of Pharmaceutics 0973-8398 https://www.asiapharmaceutics.info/index.php/ajp نامعتبر 2019-06-01
238 Asian Journal of Pharmacy and Life Science 2231-4423 www.ajpls.com نامعتبر 2017-01-01
239 Asian Journal of Plant Science & Research (AJPSKY) 2249-7412 www.imedpub.com/asian-journal-of-plant-science-research نامعتبر 2018-06-01
240 Asian Journal of Scientific Research 1992-1454 www.ansinet.com/current.php?issn=1992-1454 نامعتبر 2017-01-01
241 Asian Pacific Journal of Cancer Care 2588-3682 http://journal.waocp.org/ نامعتبر 2018-10-01
242 Asian Pacific Journal of Nursing 2349-0683 mcmed.us/journal/apjn نامعتبر 2017-01-01
243 Atherosclerosis: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/atherosclerosis.php نامعتبر 2017-01-01
244 Austin Addiction Sciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/addiction-sciences نامعتبر 2018-02-01
245 Austin Aging Research XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/aging-research/index.php نامعتبر 2018-02-01
246 Austin Alzheimer’s and Parkinson’s Disease 2377-357X http://austinpublishinggroup.com/aapd نامعتبر 2018-02-01
247 Austin Anaplastology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/anaplastology نامعتبر 2018-02-01
248 Austin Andrology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/andrology نامعتبر 2018-02-01
249 Austin Anesthesiology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-anesthesiology نامعتبر 2018-02-01
250 Austin Anthropology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-anthropology نامعتبر 2018-02-01
251 Austin Arthritis XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/arthritis نامعتبر 2018-02-01
252 Austin Biochemistry XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/biochemistry نامعتبر 2018-02-01
253 Austin Biology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/biology نامعتبر 2018-02-01
254 Austin Biomarkers & Diagnosis 2378-9867 austinpublishinggroup.com/biomarkers نامعتبر 2018-02-01
255 Austin Biometrics and Biostatistics 2378-9840 austinpublishinggroup.com/biometrics نامعتبر 2018-02-01
256 Austin Biomolecules XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/biomolecules نامعتبر 2018-02-01
257 Austin Cardio & Cardiovascular Case Reports XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/cardiovascular-case-reports نامعتبر 2018-02-01
258 Austin Cardiology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-cardiology نامعتبر 2018-02-01
259 Austin Cell Biology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/cell-biology نامعتبر 2018-02-01
260 Austin Cell Science XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/cellscience نامعتبر 2018-02-01
261 Austin Chemical Engineering 2381-8905 austinpublishinggroup.com/chemical-engineering نامعتبر 2018-02-01
262 Austin Child & Adolescent Psychiatry XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/child-adolescent-psychiatry نامعتبر 2018-02-01
263 Austin Chromatography 2379-7975 austinpublishinggroup.com/chromatography نامعتبر 2018-02-01
264 Austin Clinical Microbiology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/clinical-microbiology نامعتبر 2018-02-01
265 Austin Critical Care Case Reports XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/critical-care-case-reports نامعتبر 2018-02-01
266 Austin Critical Care Journal 2379-8017 austinpublishinggroup.com/criticalcare نامعتبر 2018-02-01
267 Austin Dental Sciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-dental-sciences نامعتبر 2018-02-01
268 Austin Diabetes Research XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/diabetes-research نامعتبر 2018-02-01
269 Austin Digestive System XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/digestive-system نامعتبر 2018-02-01
270 Austin Emergency Medicine 4373-0653 austinpublishinggroup.com/emergency-medicine نامعتبر 2018-02-01
271 Austin Endocrinology & Diabetes Case Reports XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/diabetes-case-reports نامعتبر 2018-02-01
272 Austin ENT: Open Access XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/ent-open-access نامعتبر 2018-02-01
273 Austin Environmental Sciences 2573-3605 austinpublishinggroup.com/environmental-sciences نامعتبر 2018-02-01
274 Austin Food Sciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/food-sciences نامعتبر 2018-02-01
275 Austin Gynecology case reports XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/gynecology-case-reports نامعتبر 2018-02-01
276 Austin Head & Neck Oncology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/head-neck-oncology نامعتبر 2018-02-01
277 Austin Hematology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-hematology نامعتبر 2018-02-01
278 Austin Hepatology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-hepatology نامعتبر 2018-02-01
279 Austin Hypertension XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-hypertension نامعتبر 2018-02-01
280 Austin Immunology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-immunology نامعتبر 2018-02-01
281 Austin Internal Medicine XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-internal-medicine نامعتبر 2018-02-01
282 Austin Journal of Accounting, Audit and Finance Management XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/accounting-audit-finance-management/index.php نامعتبر 2018-02-01
283 Austin Journal of Allergy 2378-6655 austinpublishinggroup.com/allergy نامعتبر 2018-02-01
284 Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry 2381-8913 austinpublishinggroup.com/analytical-pharmaceutical-chemistry/index.php نامعتبر 2018-02-01
285 Austin Journal of Anatomy 2381-8921 austinpublishinggroup.com/anatomy نامعتبر 2018-02-01
286 Austin Journal of Anesthesia and Analgesia 2381-893X austinpublishinggroup.com/anesthesia-analgesia نامعتبر 2018-02-01
287 Austin Journal of Aquaculture and Marine Biology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/aquaculture-marine-biology نامعتبر 2018-02-01
288 Austin Journal of Asthma XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/asthma نامعتبر 2018-02-01
289 Austin Journal of Autism & Related Disabilities XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/autism نامعتبر 2018-02-01
290 Austin Journal of Biomedical Engineering 2381-9081 austinpublishinggroup.com/biomedical-engineering نامعتبر 2018-02-01
291 Austin Journal of Bioorganic & Organic Chemistry XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/bioorganic-organic-chemistry نامعتبر 2018-02-01
292 Austin Journal of Biosensors & Bioelectronics 2473-0629 austinpublishinggroup.com/biosensors-bioelectronics نامعتبر 2018-02-01
293 Austin Journal of Biotechnology & Bioengineering 2378-3036 austinpublishinggroup.com/biotechnology-bioengineering نامعتبر 2018-02-01
294 Austin Journal of Business Administration and Management XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/business-administration-and-management نامعتبر 2018-02-01
295 Austin Journal of Civil & Legal Sciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/civil-legal-sciences نامعتبر 2018-02-01
296 Austin Journal of Clinical & Diagnostic Research XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/clinical-diagnostic-research نامعتبر 2018-02-01
297 Austin Journal of Clinical Cardiology 2381-9111 austinpublishinggroup.com/clinical-cardiology نامعتبر 2018-02-01
298 Austin Journal of Clinical Case Reports 2381-912X austinpublishinggroup.com/clinical-case-reports نامعتبر 2018-02-01
299 Austin Journal of Clinical Immunology 2381-9138 austinpublishinggroup.com/clinical-immunology نامعتبر 2018-02-01
300 Austin Journal of Clinical Medicine 2381-9146 austinpublishinggroup.com/clinical-medicine نامعتبر 2018-02-01
301 Austin Journal of Clinical Neurology 2381-9154 austinpublishinggroup.com/clinical-neurology نامعتبر 2018-02-01
302 Austin Journal of Clinical Ophthalmology 2381-9162 austinpublishinggroup.com/clinical-ophthalmology نامعتبر 2018-02-01
303 Austin Journal of Clinical Pathology 2381-9170 austinpublishinggroup.com/clinical-pathology نامعتبر 2018-02-01
304 Austin Journal of Clinical Trials XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/clinical-trials نامعتبر 2018-02-01
305 Austin Journal of Computational Biology and Bioinformatics 2471-0423 austinpublishinggroup.com/computational-biology-bioinformatics نامعتبر 2018-02-01
306 Austin Journal of Dentistry 2381-9189 austinpublishinggroup.com/dentistry نامعتبر 2018-02-01
307 Austin Journal of Dermatology 2381-9197 austinpublishinggroup.com/dermatology نامعتبر 2018-02-01
308 Austin Journal of Drug Abuse and Addiction XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/drug-abuse-addiction نامعتبر 2018-02-01
309 Austin Journal of Earth Science 2380-0771 austinpublishinggroup.com/earth-science نامعتبر 2018-02-01
310 Austin Journal of Emergency and Critical Care Medicine 2380-0879 austinpublishinggroup.com/emergency-critical-care-medicine نامعتبر 2018-02-01
311 Austin Journal of Endocrinology and Diabetes 2381-9200 austinpublishinggroup.com/endocrinology-diabetes نامعتبر 2018-02-01
312 Austin Journal of Environmental Toxicology 2472-372X austinpublishinggroup.com/environmental-toxicology نامعتبر 2018-02-01
313 Austin Journal of Forensic Science and Criminology 2380-0801 austinpublishinggroup.com/forensicscience-criminology نامعتبر 2018-02-01
314 Austin Journal of Gastroenterology 2381-9219 austinpublishinggroup.com/gastroenterology نامعتبر 2018-02-01
315 Austin Journal of Genetics and Genomic Research 2471-030X austinpublishinggroup.com/genetics-genomic-research نامعتبر 2018-02-01
316 Austin Journal of HIV/AIDS Research 2380-0755 austinpublishinggroup.com/hiv-aids-research نامعتبر 2018-02-01
317 Austin Journal of Hydrology 2380-0763 austinpublishinggroup.com/hydrology نامعتبر 2018-02-01
318 Austin Journal of Infectious Diseases 2574-6197 austinpublishinggroup.com/infectious-diseases نامعتبر 2018-02-01
319 Austin Journal of Invitro Fertilization 2471-0628 austinpublishinggroup.com/invitro-fertilization نامعتبر 2018-02-01
320 Austin Journal of Irrigation XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/irrigation نامعتبر 2018-02-01
321 Austin Journal of Lung Cancer Research XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/lung-cancer-research نامعتبر 2018-02-01
322 Austin Journal of Medical Oncology 2471-027X austinpublishinggroup.com/medical-oncology نامعتبر 2018-02-01
323 Austin Journal of Microbiology 2471-0296 austinpublishinggroup.com/microbiology نامعتبر 2018-02-01
324 Austin Journal of Molecular and Cellular Biology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/molecular-cellular-biology نامعتبر 2018-02-01
325 Austin Journal of Multiple Sclerosis & Neuroimmunology 2471-0253 austinpublishinggroup.com/multiple-sclerosis نامعتبر 2018-02-01
326 Austin Journal of Musculoskeletal Disorders 2381-8948 austinpublishinggroup.com/musculoskeletal-disorders نامعتبر 2018-02-01
327 Austin Journal of Nanomedicine & Nanotechnology 2381-8956 austinpublishinggroup.com/nanomedicine-nanotechnology نامعتبر 2018-02-01
328 Austin Journal of Nephrology and Hypertension 2381-8964 austinpublishinggroup.com/nephrology نامعتبر 2018-02-01
329 Austin Journal of Neurological Disorders & Epilepsy 2472-3711 austinpublishinggroup.com/neurological-disorders-epilepsy نامعتبر 2018-02-01
330 Austin Journal of Neuropsychiatry and Cognitive Science XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/neuropsychiatry-cognitive-science نامعتبر 2018-02-01
331 Austin Journal of Nuclear Medicine and Radiotherapy XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/nuclear-medicine-radiotherapy نامعتبر 2018-02-01
332 Austin Journal of Nursing & Health Care 2375-2483 austinpublishinggroup.com/nursing نامعتبر 2018-02-01
333 Austin Journal of Nutrition & Metabolism XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/nutrition-metabolism نامعتبر 2018-02-01
334 Austin Journal of Nutrition and Food sciences 2381-8980 austinpublishinggroup.com/nutrition-food-sciences نامعتبر 2018-02-01
335 Austin Journal of Obesity & Metabolic Syndrome XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/obesity-metabolic-syndrome نامعتبر 2018-02-01
336 Austin Journal of Obstetrics and Gynecology 2378-1386 austinpublishinggroup.com/obstetrics-gynecology نامعتبر 2018-02-01
337 Austin Journal of Orthopedics & Rheumatology 2472-369X austinpublishinggroup.com/orthopedics-rheumatology نامعتبر 2018-02-01
338 Austin Journal of Pathology & Laboratory Medicine 2471-0156 austinpublishinggroup.com/Pathology نامعتبر 2018-02-01
339 Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics 2373-6208 austinpublishinggroup.com/pharmacology-therapeutics نامعتبر 2018-02-01
340 Austin Journal of Pharmacovigilance XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/pharmacovigilance نامعتبر 2018-02-01
341 Austin Journal of Plant Biology 2472-3738 austinpublishinggroup.com/plant-biology نامعتبر 2018-02-01
342 Austin Journal of Pregnancy & Child Birth XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/pregnancy-child-birth نامعتبر 2018-02-01
343 Austin Journal of Proteins XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/proteins نامعتبر 2018-02-01
344 Austin Journal of Proteomics, Bioinformatics & Genomics XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/proteomics-bioinformatics-genomics نامعتبر 2018-02-01
345 Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2381-9006 austinpublishinggroup.com/psychiatry-behavioral-sciences نامعتبر 2018-02-01
346 Austin Journal of Public Health and Epidemiology 2381-9014 austinpublishinggroup.com/public-health-epidemiology نامعتبر 2018-02-01
347 Austin Journal of Pulmonary and Respiratory Medicine 2381-9022 austinpublishinggroup.com/pulmonary-respiratory-medicine نامعتبر 2018-02-01
348 Austin Journal of Radiation Oncology and Cancer 2471-0385 austinpublishinggroup.com/radiation-oncology-cancer نامعتبر 2018-02-01
349 Austin Journal of Radiology 2473-0637 austinpublishinggroup.com/radiology نامعتبر 2018-02-01
350 Austin Journal of Reproductive Medicine & Infertility 2471-0393 austinpublishinggroup.com/reproductive-medicine نامعتبر 2018-02-01
351 Austin Journal of Robotics & Automation 2471-0407 austinpublishinggroup.com/robotics-automation نامعتبر 2018-02-01
352 Austin Journal of Sleep Disorders 2471-0415 austinpublishinggroup.com/sleep-disorders نامعتبر 2018-02-01
353 Austin Journal of Surgery 2381-9030 austinpublishinggroup.com/surgery نامعتبر 2018-02-01
354 Austin Journal of Trauma and Treatment XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/trauma-treatment نامعتبر 2018-02-01
355 Austin Journal of Tropical Medicine & Hygiene 2472-3681 austinpublishinggroup.com/tropical-medicine نامعتبر 2018-02-01
356 Austin Journal of Urology 2472-3606 austinpublishinggroup.com/urology نامعتبر 2018-02-01
357 Austin Journal of Vaccines & Immunotherapeutics XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/vaccines-immunotherapeutics نامعتبر 2018-02-01
358 Austin Journal of Vascular Medicine XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/vascular-medicine نامعتبر 2018-02-01
359 Austin Journal of Vector Borne Diseases: Open Access XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/vector-borne-diseases نامعتبر 2018-02-01
360 Austin Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry 2472-3371 austinpublishinggroup.com/veterinary-science-research نامعتبر 2018-02-01
361 Austin Journal of Women’s Health 2472-3398 austinpublishinggroup.com/womens-health نامعتبر 2018-02-01
362 Austin Leukemia XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/leukemia نامعتبر 2018-02-01
363 Austin Liver XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/liver نامعتبر 2018-02-01
364 Austin Material Sciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/material-sciences نامعتبر 2018-02-01
365 Austin Mathematics XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/mathematics نامعتبر 2018-02-01
366 Austin Medical Sciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/medical-sciences نامعتبر 2018-02-01
367 Austin Metabolomics XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/metabolomics نامعتبر 2018-02-01
368 Austin Neurology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-neurology نامعتبر 2018-02-01
369 Austin Neurology & Neurosciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/neurology-neurosciences نامعتبر 2018-02-01
370 Austin Neurosurgery: Open Access XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/neurosurgery نامعتبر 2018-02-01
371 Austin Occupational Medicine XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/occupational-medicine نامعتبر 2018-02-01
372 Austin Oncology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/oncology نامعتبر 2018-02-01
373 Austin Oncology Case Reports XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/oncology-case-reports نامعتبر 2018-02-01
374 Austin Ophthalmology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-ophthalmology نامعتبر 2018-02-01
375 Austin Orthopedics XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-orthopedics نامعتبر 2018-02-01
376 Austin Otolaryngology 2473-0645 austinpublishinggroup.com/otolaryngology نامعتبر 2018-02-01
377 Austin Pain & Relief XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-pain-relief نامعتبر 2018-02-01
378 Austin Palliative Care XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/palliative-care نامعتبر 2018-02-01
379 Austin Pancreatic Disorders XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/pancreatic-disorders نامعتبر 2018-02-01
380 Austin Pathology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-pathology نامعتبر 2018-02-01
381 Austin Pediatric Oncology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/pediatric-oncology نامعتبر 2018-02-01
382 Austin Pediatrics 2381-8999 austinpublishinggroup.com/pediatrics نامعتبر 2018-02-01
383 Austin Pharmacology & Pharmaceutics XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/pharmacology-pharmaceutics نامعتبر 2018-02-01
384 Austin Physical Medicine XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-phys-med نامعتبر 2018-02-01
385 Austin Plastic Surgery: Open Access XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/plastic-surgery نامعتبر 2018-02-01
386 Austin Proteomics 2471-0164 austinpublishinggroup.com/proteomics نامعتبر 2018-02-01
387 Austin Psychiatry XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-psychiatry نامعتبر 2018-02-01
388 Austin Public Health XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-public-health نامعتبر 2018-02-01
389 Austin Renal Disorders XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-renal-disorders نامعتبر 2018-02-01
390 Austin Rheumatology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/austin-rheumatology نامعتبر 2018-02-01
391 Austin Spine XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/spine نامعتبر 2018-02-01
392 Austin Sports Medicine XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/sports-medicine نامعتبر 2018-02-01
393 Austin Statistics XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/statistics نامعتبر 2018-02-01
394 Austin Surgery Case Reports XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/surgery-case-reports نامعتبر 2018-02-01
395 Austin Surgical Oncology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/surgical-oncology نامعتبر 2018-02-01
396 Austin Therapeutics 2472-3673 austinpublishinggroup.com/therapeutics نامعتبر 2018-02-01
397 Austin Tissue Engineering XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/tissue-engineering نامعتبر 2018-02-01
398 Austin Transplantation Sciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/transplantation-sciences نامعتبر 2018-02-01
399 Austin Tropical Medicine & Care XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/tropical-medicine-care نامعتبر 2018-02-01
400 Austin Tuberculosis: Research & Treatment XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/tuberculosis نامعتبر 2018-02-01
401 Austin Virology and Retrovirology 2472-3517 austinpublishinggroup.com/virology نامعتبر 2018-02-01
402 Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1991-8178 www.ajbasweb.com نامعتبر 2017-01-01
403 Australian Journal of Pharmaceutical Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ajpr نامعتبر 2017-01-01
404 Autism-Open Access 2165-7890 www.omicsgroup.org/journals/autism.php نامعتبر 2017-01-01
405 Baltica Journal 0067-3064 https://balticajournal.com/ جعلی 2020-11-01
406 Bioceramics Development and Applications 2090-5025 www.omicsonline.com/open-access/bioceramics-development-applications.php نامعتبر 2017-01-01
407 Biochemistry & Analytical Biochemistry 2161-1009 www.omicsonline.org/biochemistry-and-analytical-biochemistry.php نامعتبر 2017-01-01
408 Biochemistry & Molecular Biology Journal 2471-8084 biochem-molbio.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
409 Biochemistry & Physiology: Open Access 2168-9652 www.omicsgroup.org/journals/biochemistry-physiology-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
410 Biochemistry & Pharmacology 2167-0501 www.omicsgroup.org/journals/biochemistry-pharmacology-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
411 Bioenergetics: Open Access 2167-7662 www.omicsgroup.org/journals/bioenergetics.php نامعتبر 2017-01-01
412 Bioinformation 0973-8894 bioinformation.net نامعتبر 2017-01-01
413 Biological Forum- An International Journal 2249-3239 www.researchtrend.net نامعتبر 2017-01-01
414 Biological Systems: Open Access 2329-6577 www.omicsgroup.org/journals/biological-systems-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
415 Biology and Medicine 0974-8369 www.omicsonline.com/open-access/biology-and-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
416 Biomarkers Journal 2472-1646 biomarkers.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
417 Biomaterials and Medical Applications XXXX-XXXX www.scitechnol.com/biomaterials-medical-applications.php نامعتبر 2017-01-01
418 Biomedical and Pharmacology Journal 0974-6242 biomedpharmajournal.org/ نامعتبر 2017-01-01
419 Biomedical Engineering Review 2375-9143 journals.ke-i.org/index.php/bme نامعتبر 2017-01-01
420 Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 2574-1241 https://biomedres.us/index.php نامعتبر 2020-09-01
421 Biomedicina 2386-6942 www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/biomedicina نامعتبر 2017-01-01
422 Biomolecular Research & Therapeutics 2167-7956 www.omicsgroup.org/journals/biomolecular-research-therapeutics.php نامعتبر 2017-01-01
423 Bioresearch Bulletin 9765751 bioresonline.org نامعتبر 2017-01-01
424 Bioscience Biotechnology Research Communications (BBRC) 0974-6455 bbrc.in نامعتبر 2018-04-01
425 Bioscience Discovery 2229-3469 biosciencediscovery.co نامعتبر 2017-01-01
426 Biosciences, Biotechnology Research Asia (BBRA) 0973-1245 www.biotech-asia.org نامعتبر 2017-01-01
427 Biosensors Journal 2090-4967 www.omicsonline.com/open-access/biosensors-journal.php نامعتبر 2017-01-01
428 Bipolar Disorder: Open Access 2472-1077 www.omicsonline.org/bipolar-disorder.php نامعتبر 2017-01-01
429 Botany Research International 2221-3635 www.idosi.org/bri/bri.htm نامعتبر 2017-01-01
430 Botany Research Journal 1995-4751 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1995-4751 نامعتبر 2017-08-01
431 Brain Disorders & Therapy 2168-975X www.omicsgroup.org/journals/brain-disorders-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
432 Breast Cancer: Current Research XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/breast-cancer.php نامعتبر 2017-01-01
433 British Biomedical Bulletin 2347-5774 bbbulletin.org نامعتبر 2017-01-01
434 British Journal of Interdisciplinary Studies 2056-5402 www.bjis-online.org/index.php/bjis نامعتبر 2017-01-01
435 British Journal of Material Sciences and Technology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/bjmst نامعتبر 2017-01-01
436 British Journal of Medical and Health Research 2394-2967 www.bjmhr.com/index.php نامعتبر 2017-01-01
437 British Journal of Nanotechnology and Applications XXXX-XXXX mcmed.us/journal/bjna نامعتبر 2017-01-01
438 British Journal of Poultry Sciences (BJPS) 1995-901X www.idosi.org/bjps/bjps.htm نامعتبر 2017-01-01
439 British Journal of Research 2394-3718 www.imedpub.com/british-journal-of-research نامعتبر 2018-06-01
440 British Journal of Science 2047-3745 www.ajournal.co.uk/index.htm نامعتبر 2017-01-01
441 Bulletin of Applied and Research Science 1800-556X www.barsjournal.net نامعتبر 2017-01-01
442 Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences (BEPLS) 2277-1808 bepls.com نامعتبر 2017-01-01
443 Bulletin of Pharmaceutical Research 2249-6041 journal.appconnect.in نامعتبر 2017-01-01
444 Business and Economics Journal 2151-6219 www.omicsonline.com/open-access/business-and-economics-journal.php نامعتبر 2017-01-01
445 Canadian Hearing Report XXXX-XXXX www.andrewjohnpublishing.comcanadian-hearing-report نامعتبر 2017-01-01
446 Canadian International Journal of Science and Technology 8472-356x www.tcsse.org/#!journal/ct84 نامعتبر 2017-01-01
447 Canadian IONM News XXXX-XXXX www.andrewjohnpublishing.com/canadian-ionm-news نامعتبر 2017-01-01
448 Canadian Journal of Basic and Applied Sciences 2292-3381 www.cjbas.com نامعتبر 2017-01-01
449 Canadian Journal of Biological and Microbiology Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/cjbmr نامعتبر 2017-01-01
450 Canadian Scientific Journal XXXX-XXXX csjournal.ca نامعتبر 2017-01-01
451 Cancer Biology 2150-1041 www.cancerbio.net نامعتبر 2018-04-01
452 Cancer Biology and Therapeutic Oncology XXXX-XXXX www.imedpub.com/cancer-biology-and-therapeutic-oncology نامعتبر 2018-06-01
453 Cancer Medicine & Anti Cancer Drugs XXXX-XXXX www.omicsonline.org/cancer-medicine-anti-cancer-drugs.php نامعتبر 2017-01-01
454 Cancer Science & Research: Open Access (CSROA) 2372-0921 symbiosisonlinepublishing.com/cancerscience-research نامعتبر 2018-03-01
455 Cancer Surgery XXXX-XXXX www.omicsonline.com/open-access/cancer-surgery.php نامعتبر 2017-01-01
456 Cardiovascular Investigations: Open Access XXXX-XXXX www.imedpub.com/cardiovascular-investigations-open-access نامعتبر 2018-06-01
457 Cardiovascular Pathology: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/cardiovascular-pathology.php نامعتبر 2017-01-01
458 Cardiovascular Pharmacology: Open Access 2329-6607 www.esciencecentral.org/journals/cardiovascular-pharmacology.php نامعتبر 2017-01-01
459 Case Reports in Clinical Medicine 2325-7075 www.scirp.org/journal/crcm نامعتبر 2017-07-01
460 Case Study and Case Report 2228-8988 www.scopemed.org/?jid=23 نامعتبر 2017-01-01
461 Causes & Treatments in Arthritis (CTA) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/cta نامعتبر 2018-06-01
462 Cell & Developmental Biology 2168-9296 www.omicsgroup.org/journals/cell-developmental-biology.php نامعتبر 2017-01-01
463 Cell Biology: Research & Therapy 2324-9293 www.scitechnol.com/cell-biology-research-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
464 CellBio 2325-7776 www.scirp.org/journal/cellbio نامعتبر 2017-07-01
465 Cellular & Molecular Medicine: Open access XXXX-XXXX cellular-molecular-medicine.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
466 Cellular and Molecular Biology 1165-158X www.omicsonline.com/open-access/cellular-and-molecular-biology.php جعلی 2017-01-01
467 Central European Journal of Experimental Biology XXXX-XXXX www.scholarsresearchlibrary.com/journals/central-european-journal-of-experimental-biology نامعتبر 2017-05-01
468 Cervical Cancer: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/cervical-cancer.php نامعتبر 2017-01-01
469 Chemical Informatics 2470-6973 cheminformatics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
470 Chemical Sciences Journal 2150-3494 www.omicsonline.com/open-access/chemical-sciences-journal.php نامعتبر 2017-01-01
471 Chemotherapy: Open Access 2167-7700 www.omicsgroup.org/journals/chemotherapy-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
472 Chinese Medicine 2151-1918 www.scirp.org/journal/cm نامعتبر 2017-07-01
473 Chronic Diseases – International 2379-7983 austinpublishinggroup.com/chronic-diseases نامعتبر 2018-02-01
474 Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Open access XXXX-XXXX chronic-obstructive-pulmonary-disease.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
475 Ciencia e Tecnica Vitivinicola 0254-0223 ciencia-e-tecnica.org جعلی 2017-08-01
476 Clinical & Medical biochemistry 2471-2663 www.omicsonline.org/clinical-medical-biochemistry.php نامعتبر 2017-01-01
477 Clinical and Experimental Psychology 2471-2701 www.omicsonline.org/clinical-experimental-psychology.php نامعتبر 2017-01-01
478 Clinical Depression XXXX-XXXX www.omicsonline.org/clinical-depression.php نامعتبر 2017-01-01
479 Clinical Dermatology Research Journal XXXX-XXXX www.scitechnol.com/clinical-dermatology-research-journal.php نامعتبر 2017-01-01
480 Clinical Investigation 2041-6792 www.openaccessjournals.com/journals/clinical-investigation.html نامعتبر 2017-01-01
481 Clinical Microbiology: Open Access 2327-5073 www.esciencecentral.org/journals/clinical-microbiology.php نامعتبر 2017-01-01
482 Clinical Pediatric Dermatology 2472-0143 clinical-pediatrics-dermatology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
483 Clinical Pediatrics: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/clinical-pediatrics.php نامعتبر 2017-01-01
484 Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics Journals 2167-065X www.omicsgroup.org/journals/clinical-pharmacology-biopharmaceutics.php نامعتبر 2017-01-01
485 Clinical Practice (Therapy) 2044-9038 www.openaccessjournals.com/journals/clinical-practice.html نامعتبر 2017-01-01
486 Clinical Psychiatry 2471-9854 clinical-psychiatry.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
487 Clinical Research in Dermatology: Open Access (CRDOA) 2378-1726 symbiosisonlinepublishing.com/dermatology نامعتبر 2018-03-01
488 Clinical Research in Orthopedics XXXX-XXXX www.scitechnol.com/clinical-research-orthopedics.php نامعتبر 2017-01-01
489 Clinical Research on Foot & Ankle 2329-910X www.esciencecentral.org/journals/clinical-research-foot-ankle.php نامعتبر 2017-01-01
490 Clinics in Mother and Child Health 2090-7214 www.omicsonline.com/open-access/clinics-mother-child-health.php نامعتبر 2017-01-01
491 Clinics in Oncology XXXX-XXXX www.clinicsinoncology.com نامعتبر 2017-01-01
492 Clinics in Oncology Research XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/clinics-in-oncology-research نامعتبر 2018-02-01
493 Clinics in Surgery XXXX-XXXX www.clinicsinsurgery.com نامعتبر 2017-01-01
494 Cloning & Transgenesis 2168-9849 www.omicsgroup.org/journals/cloning-transgenesis.php نامعتبر 2017-01-01
495 Cohesive Journal of Microbiology & Infectious Disease (CJMI) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/cjmi نامعتبر 2018-06-01
496 COJ Nursing & Healthcare (COJNH) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/cojnh نامعتبر 2018-06-01
497 COJ Reviews and Research (COJRR) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/cojrr نامعتبر 2018-06-01
498 Colorectal Cancer: Open access 2471-9943 colorectal-cancer.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
499 Comprehensive Research Journal of Biochemistry and Biotechnology (CRJBB) XXXX-XXXX https://comprehensiveresearchjournals.org/crjbb نامعتبر 2017-01-01
500 COMPREHENSIVE Research Journal of Biotechnology (CRJB) XXXX-XXXX https://comprehensiveresearchjournals.org/crjb نامعتبر 2017-01-01
501 Comprehensive Research Journal of Environmental Science and Toxicology (CRJEST) XXXX-XXXX https://comprehensiveresearchjournals.org/crjest نامعتبر 2017-01-01
502 Comprehensive Research Journal of Food Science and Technology (CRJFST) XXXX-XXXX https://comprehensiveresearchjournals.org/crjfst نامعتبر 2017-01-01
503 Comprehensive Research Journal of Medicine and Medical Sciences (CRJMMS) XXXX-XXXX https://comprehensiveresearchjournals.org/crjmms نامعتبر 2017-01-01
504 Comprehensive Research Journal of Microbiology (CRJM) XXXX-XXXX https://comprehensiveresearchjournals.org/crjm نامعتبر 2017-01-01
505 Comprehensive Research Journal of Nursing and Midwifery (CRJNM) XXXX-XXXX https://comprehensiveresearchjournals.org/crjnm نامعتبر 2017-01-01
506 Comprehensive Research Journal of Pharmacy and Pharmacology (CRJPP) XXXX-XXXX https://comprehensiveresearchjournals.org/crjpp نامعتبر 2017-01-01
507 Computational Chemistry 2332-5968 www.scirp.org/journal/cc نامعتبر 2017-07-01
508 Computational Molecular Bioscience 2165-3445 www.scirp.org/journal/cmb نامعتبر 2017-07-01
509 Computational Water, Energy, and Environmental Engineering 2168-1562 www.scirp.org/journal/cweee نامعتبر 2017-07-01
510 Computer Engineering & Information Technology 2324-9307 www.scitechnol.com/computer-engineering-information-technology.php نامعتبر 2017-01-01
511 Cosmetology & Oro Facial Surgery XXXX-XXXX www.omicsonline.org/cosmetology-orofacial-surgery.php نامعتبر 2017-01-01
512 Critical Care Obstetrics and Gynecology XXXX-XXXX obstetrics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
513 Current Neurobiology 0975-9042 www.omicsonline.org/current-neurobiology.php نامعتبر 2017-01-01
514 Current Pediatric Research 0971-9032 www.currentpediatrics.com نامعتبر 2017-01-01
515 Current Research in Bacteriology 1994-5426 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-5426 نامعتبر 2017-01-01
516 Current Research: Cardiology XXXX-XXXX www.pulsus.comjournals/current-research-cardiology.html نامعتبر 2017-01-01
517 Current Research: Integrative Medicine XXXX-XXXX www.pulsus.comjournals/current-research-integrative-medicine.html نامعتبر 2017-01-01
518 Current Science XXXX-XXXX currentscience.org جعلی 2018-05-01
519 Current Synthetic and Systems Biology 2332-0737 www.omicsonline.org/current-synthetic-and-systems-biology.php نامعتبر 2017-01-01
520 Current Trends in Gynecologic Oncology XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/gynecologic-oncology.php نامعتبر 2017-01-01
521 Current Trends in Nutraceuticals XXXX-XXXX nutraceuticals.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
522 Degenerative Intellectual & Developmental Disabilities (DIDD) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/didd نامعتبر 2018-06-01
523 DENISIA 1608-8700 denisia-journal.com جعلی 2018-06-01
524 Dental Health: Current Research 2470-0886 www.scitechnol.com/dental-health-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
525 Dental Implants and Dentures: Open Access XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/dental-implants-dentures.php نامعتبر 2017-01-01
526 Dentistry 2161-1122 www.omicsonline.org/dentistry.php نامعتبر 2017-01-01
527 Der Chemica Sinica 0976-8505 www.imedpub.com/der-chemica-sinica نامعتبر 2018-06-01
528 Der Pharma Chemica 0975-413X http://derpharmachemica.com نامعتبر 2017-01-01
529 Der Pharmacia Lettre 0975-5071 www.scholarsresearchlibrary.com/journals/der-pharmacia-lettre نامعتبر 2017-08-01
530 Der Pharmacia Sinica 0976-8688 www.imedpub.com/der-pharmacia-sinica نامعتبر 2018-06-01
531 Der Pharmacologia Sinica XXXX-XXXX mcmed.us/journal/dps نامعتبر 2017-01-01
532 Dermatology Case Reports XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/dermatology-case-reports.php نامعتبر 2017-01-01
533 Determinations in Nanomedicine and Nanotechnology (DNN) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/dnn نامعتبر 2018-06-01
534 Developments in Anaesthetics and Pain Management (DAPM) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/dapm نامعتبر 2018-06-01
535 Diabetes Case Reports XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/diabetes-case-reports.php نامعتبر 2017-01-01
536 Diabetes Management 1758-1907 www.openaccessjournals.com/journals/diabetes-management.html نامعتبر 2017-01-01
537 Diagnostic Pathology: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/diagnostic-pathology.php نامعتبر 2017-01-01
538 Diversity and Equality in Health and Care 2049-5471 diversityhealthcare.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
539 Dual Diagnosis: Open Access 2472-5048 dual-diagnosis.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
540 E-Health Telecommunication Systems and Networks 2167-9517 www.scirp.org/journal/etsn نامعتبر 2017-07-01
541 Ecology, Environment and Conservation 0971-765X www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=3 نامعتبر 2018-06-01
542 Electronic Journal of Biology 1860-3122 ejbio.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
543 Emergency and Trauma Care XXXX-XXXX www.imedpub.com/emergency-and-trauma-care نامعتبر 2018-06-01
544 Emergency Medicine: Open Access 2165-7548 www.omicsgroup.org/journals/emergency-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
545 Endocrinology & Diabetes Research 2470-7570 www.scitechnol.com/endocrinology-and-diabetes-research.php نامعتبر 2017-01-01
546 Endocrinology & Metabolic Syndrome 2161-1017 www.omicsonline.org/endocrinology-metabolic-syndrome.php نامعتبر 2017-01-01
547 Endocrinology and Metabolism: Open Access XXXX-XXXX www.imedpub.com/endocrinology-metabolism-open-access نامعتبر 2018-06-01
548 Endocrinology Research and Metabolism XXXX-XXXX www.imedpub.com/endocrinology-research-and-metabolism نامعتبر 2018-06-01
549 Energy and Power Engineering 1949-243X www.scirp.org/journal/epe نامعتبر 2017-07-01
550 Entomology, Ornithology & Herpetology: Current Research 2161-0983 www.omicsonline.org/entomology-ornithology-herpetology.php نامعتبر 2017-01-01
551 Environmental Analysis and Ecology Studies (EAES) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/eaes نامعتبر 2018-09-01
552 Environmental Research Journal 1994-5396 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-5396 نامعتبر 2017-08-01
553 Environmental Toxicology Studies Journal XXXX-XXXX www.imedpub.com/environmental-toxicology-studies-journal نامعتبر 2018-06-01
554 Enzyme Engineering 2329-6674 www.omicsgroup.org/journals/enzyme-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
555 Epidemiology: Open Access 2161-1165 www.omicsonline.org/epidemiology-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
556 Epilepsy Journal 2472-0895 www.omicsonline.org/epilepsy.php نامعتبر 2017-01-01
557 Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Medicine 1995-073x www.aensiweb.com/EJAEM نامعتبر 2017-09-01
558 European Academic Research 2286-4822 www.euacademic.org/default.aspx نامعتبر 2017-01-01
559 European Journal of Academic Essays (EJAE) 2183-3818 euroessays.org نامعتبر 2017-01-01
560 European Journal of Applied Engineering and Scientific Research XXXX-XXXX www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-applied-engineering-and-scientific-research نامعتبر 2017-05-01
561 European Journal of Applied Sciences (EJAS) 2079-2077 www.idosi.org/ejas/ejas.htm نامعتبر 2017-01-01
562 European Journal of Biological Sciences (EJBS) 2079-2085 www.idosi.org/ejbs/ejbs.htm نامعتبر 2017-01-01
563 European Journal of Biotechnology and Bioscience 2321-9122 www.biotechjournal.info نامعتبر 2017-01-01
564 European journal of Complementary and Alternative Medicine XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejcam نامعتبر 2017-01-01
565 European Journal of Educational Research (EUJER) 2165-8714 eurojedu.com نامعتبر 2017-01-01
566 European Journal of Environmental Ecology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejee نامعتبر 2017-01-01
567 European Journal of Experimental Biology 2248-9215 www.imedpub.com/european-journal-of-experimental-biology نامعتبر 2018-06-01
568 European Journal of Experimental Social Psychology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejesp نامعتبر 2017-01-01
569 European Journal of Marine Biology and Entomology Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejmber نامعتبر 2017-01-01
570 European Journal of Molecular Biology and Biochemistry 2348-2192 mcmed.us/journal/ejmbb نامعتبر 2017-01-01
571 European Journal of Nanoscience and Nanotechnology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejnn نامعتبر 2017-01-01
572 European Journal of Negative Results in Biomedicine XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejnrb نامعتبر 2017-01-01
573 European Journal of Nursing XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejn نامعتبر 2017-01-01
574 European Journal of Pharmaceutical and Medical Research 2394-3211 www.ejpmr.com/ نامعتبر 2017-01-01
575 European Journal of Pharmaceutical Science and Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejpsr نامعتبر 2017-01-01
576 European Journal of Pharmacology & Toxicology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ejpt نامعتبر 2017-01-01
577 European Journal of Scientific Research 1450-216x www.europeanjournalofscientificresearch.com نامعتبر 2017-01-01
578 European Journal of Sports & Exercise Science XXXX-XXXX www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-sports-exercise-science نامعتبر 2017-05-01
579 European Journal of Zoological Research XXXX-XXXX www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-zoological-research نامعتبر 2017-05-01
580 European Scientific Journal 1857-7881 eujournal.org/index.php/esj نامعتبر 2017-01-01
581 Evidence Based Medicine and Practice 2471-9919 www.omicsonline.org/evidence-based-medicine-practice.php نامعتبر 2017-01-01
582 Examines in Physical Medicine and Rehabilitation (EPMR) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/epmr نامعتبر 2018-06-01
583 Experimental Techniques in Urology & Nephrology (ETUN) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/etun نامعتبر 2018-06-01
584 Experiments in Rhinology & Otolaryngology (ERO) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/ero نامعتبر 2018-06-01
585 Expert Opinion on Environmental Biology 2325-9655 www.scitechnol.com/expert-opinion-on-environmental-biology.php نامعتبر 2017-01-01
586 Family Medicine & Medical Science Research 2327-4972 www.omicsgroup.org/journals/family-medicine-medical-science-research.php نامعتبر 2017-01-01
587 Fermentation Technology 2167-7972 www.omicsgroup.org/journals/fermentation-technology.php نامعتبر 2017-01-01
588 Fibromyalgia: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/fibromyalgia.php نامعتبر 2017-01-01
589 Fisheries and Aquaculture Journal 2150-3508 www.omicsonline.com/open-access/fisheries-and-aquaculture-journal.php نامعتبر 2017-01-01
590 Fluid Mechanics: Open Access (FMOA) XXXX-XXXX www.omicsonline.com/open-access/fluid-mechanics.php نامعتبر 2017-01-01
591 Food and Nutrition Sciences 2157-944X www.scirp.org/journal/fns نامعتبر 2017-07-01
592 Foot & Ankle XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/foot-ankle-studies نامعتبر 2018-02-01
593 Forensic Medicine and Anatomy Research 2327-4115 www.scirp.org/journal/fmar نامعتبر 2017-07-01
594 Forensic Science & Addiction Research (AFSR) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/fsar نامعتبر 2018-06-01
595 Forest Research: Open Access 2168-9776 www.omicsgroup.org/journals/forest-research-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
596 Fungal Genomics & Biology 2165-8056 www.omicsgroup.org/journals/fungal-genomics-biology.php نامعتبر 2017-01-01
597 Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal 2278-9529 www.galaxyimrj.com نامعتبر 2017-01-01
598 Gastroenterology Medicine & Research Journal (GMR) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/gmr نامعتبر 2018-06-01
599 Gastrointestinal Cancer: Research & Therapy 2574-2949 austinpublishinggroup.com/gastrointestinal-cancer نامعتبر 2018-02-01
600 Gene Technology 2329-6682 www.omicsgroup.org/journals/gene-technology.php نامعتبر 2017-01-01
601 General Medicine: Open Access 2327-5146 www.esciencecentral.org/journals/general-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
602 Geoinformatics & Geostatistics: an Overview 2327-4581 www.scitechnol.com/geoinformatics-geostatistics-an-overview.php نامعتبر 2017-01-01
603 Gerontology & Geriatrics XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/gerontology نامعتبر 2018-02-01
604 Gerontology & Geriatrics Studies (GGS) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/ggs نامعتبر 2018-06-01
605 Glaucoma: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/glaucoma.php نامعتبر 2017-01-01
606 Global Environment, Health and Safety XXXX-XXXX www.imedpub.com/global-environment-health-and-safety نامعتبر 2018-06-01
607 Global Journal for Research Analysis (GJRA) 2277-8160 https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis-GJRA نامعتبر 2018-03-01
608 Global Journal of Allergy 2455-8141 www.peertechz.com/journals/global-journal-of-allergy نامعتبر 2017-12-01
609 Global Journal of Anesthesiology 2455-3476 www.peertechz.com/journals/global-journal-of-anesthesiology نامعتبر 2017-12-01
610 Global Journal of Animal Scientific Research (GJASR) 2345-4385 www.journals.wsrpublishing.com/index.php/gjasr نامعتبر 2017-01-01
611 Global Journal of Biodiversity Science and Management (GJBSM) 2074-0875 www.aensiweb.com/GJBSM نامعتبر 2017-09-01
612 Global Journal of Biotechnology & Biochemistry (GJBB) 2078-466X www.idosi.org/gjbb/gjbb.htm نامعتبر 2017-01-01
613 Global Journal of Biotechnology & Biochemistry Research (GJBBR) 2248-9894 www.ripublication.com/gjbbr.htm نامعتبر 2017-01-01
614 Global Journal of Biotechnology and Biomaterial Science XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-biotechnology-and-biomaterial-science نامعتبر 2017-12-01
615 Global Journal of Cancer Therapy XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-cancer-therapy نامعتبر 2017-12-01
616 Global Journal of Clinical Virology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-clinical-virology نامعتبر 2017-12-01
617 Global Journal of Crop Science XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-crop-science نامعتبر 2017-12-01
618 Global Journal of Ecology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-ecology نامعتبر 2017-12-01
619 Global Journal of Endocrinological Metabolism (GJEM) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/gjem نامعتبر 2018-06-01
620 Global Journal of Environmental Research 1990-925X www.idosi.org/gjer/gjer.htm نامعتبر 2017-01-01
621 Global Journal of Fertility and Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-fertility-and-research نامعتبر 2017-12-01
622 Global Journal of Infectious Diseases and Clinical Research 2455-5363 www.peertechz.com/journals/global-journal-of-infectious-diseases-and-clinical-research نامعتبر 2017-12-01
623 Global Journal of Medical and Clinical Case Reports 2455-5282 www.peertechz.com/journals/global-journal-of-medical-and-clinical-case-reports نامعتبر 2017-12-01
624 Global Journal of Medical and Health Sciences (GJM) XXXX-XXXX globaljmhs.org نامعتبر 2017-01-01
625 Global Journal of Medicinal Plant Research (GJMPR) 2074-0883 www.aensiweb.com/GJMPR نامعتبر 2017-09-01
626 Global Journal of Medicine and Public Health 2277-9604 www.gjmedph.org نامعتبر 2017-01-01
627 Global Journal of Molecular Sciences (GJMS) 1990-9241 www.idosi.org/gjms/gjms.htm نامعتبر 2017-01-01
628 Global Journal of Multidisciplinary Studies 2348-0459 www.gjms.co.in/index.php/gjms2016/index نامعتبر 2017-01-01
629 Global Journal of Nursing and Forensic Studies XXXX-XXXX www.omicsonline.org/global-journal-nursing-forensic-studies.php نامعتبر 2017-01-01
630 Global Journal of Obesity, Diabetes and Metabolic Syndrome 2455-8583 www.peertechz.com/journals/global-journal-of-obesity-diabetes-and-metabolic-syndrome نامعتبر 2017-12-01
631 Global Journal of Perioperative Medicine XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-perioperative-medicine نامعتبر 2017-12-01
632 Global Journal of Pharmacology (GJP) 1992-0075 www.idosi.org/gjp/gjp.htm نامعتبر 2017-01-01
633 Global Journal Of Plant Ecophysiology (GJPE) 2074-0891 www.aensiweb.com/GJPE نامعتبر 2017-09-01
634 Global Journal of Rare Diseases XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-rare-diseases نامعتبر 2017-12-01
635 Global Journal of Research and Review 2393-8854 www.imedpub.com/global-journal-of-research-and-review نامعتبر 2018-06-01
636 Global Journal of Technology and Optimization 2229-8711 www.omicsonline.com/open-access/global-journal-technology-optimization.php نامعتبر 2017-01-01
637 Global Journal of Zoology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/global-journal-of-zoology نامعتبر 2017-12-01
638 Global Veterinaria (GV) 1992-6197 www.idosi.org/gv/gv.htm نامعتبر 2017-01-01
639 Gynecology & Obstetrics 2161-0932 www.omicsonline.org/gynecology-obstetrics.php نامعتبر 2017-01-01
640 Gynecology & Obstetrics Case report 2471-8165 gynecology-obstetrics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
641 Hair Therapy & Transplantation 2167-0951 www.omicsgroup.org/journals/hair-therapy-transplantation.php نامعتبر 2017-01-01
642 Head and Neck Cancer Research XXXX-XXXX head-and-neck-cancer-research.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
643 Health 1949-4998 www.scirp.org/journal/health نامعتبر 2017-07-01
644 Health Care : Current Reviews 2375-4273 www.esciencecentral.org/journals/health-care-reviews.php نامعتبر 2017-01-01
645 Health Science Journal XXXX-XXXX www.hsj.gr نامعتبر 2017-01-01
646 Health Systems and Policy Research 2254-9137 www.hsprj.com نامعتبر 2017-01-01
647 HealthMED 1840-2291 healthmed.ba نامعتبر 2017-01-01
648 Herbal Medicine: Open Access 2472-0151 herbal-medicine.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
649 Hereditary Genetics: Current Research 2161-1041 www.omicsonline.org/hereditary-genetics.php نامعتبر 2017-01-01
650 Hiv: Current Research XXXX-XXXX www.omicsonline.org/hiv-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
651 Human Genetics & Embryology 2161-0436 www.omicsonline.org/human-genetics-embryology.php نامعتبر 2017-01-01
652 Hydrology: Current Research 2157-7587 www.omicsonline.org/hydrology-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
653 Hygeia: Journal for Drugs and Medicines 0975-6221 www.hygeiajournal.com نامعتبر 2017-01-01
654 iBusiness 2150-4075 www.scirp.org/journal/ib نامعتبر 2017-07-01
655 IIOAB Journal 0976-3104 www.iioab-journal.webs.com نامعتبر 2017-06-01
656 Imaging in Medicine 1755-5191 www.openaccessjournals.com/journals/imaging-in-medicine.html نامعتبر 2017-01-01
657 Imaging Journal of Clinical and Medical Sciences 2455-8702 www.peertechz.com/journals/imaging-journal-of-clinical-and-medical-sciences نامعتبر 2017-12-01
658 Immunochemistry & Immunopathology 2469-9756 www.omicsonline.org/immunochemistry-immunopathology.php نامعتبر 2017-01-01
659 Immunogenetics: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/immunogenetics.php نامعتبر 2017-01-01
660 Immunological Disorders & Immunotherapy XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/immunological-disorders-immunotherapy.php نامعتبر 2017-01-01
661 Immunome Research 1745-7580 www.omicsonline.com/open-access/immunome-research.php نامعتبر 2017-01-01
662 Immunotherapy Research Journal XXXX-XXXX www.imedpub.com/immunotherapy-research-journal نامعتبر 2018-06-01
663 Immunotherapy: Open Access 2471-9552 www.omicsonline.org/immunotherapy.php نامعتبر 2017-01-01
664 Indian Journal of Applied Research 2249-555X www.theglobaljournals.com/ijar/index.php نامعتبر 2017-01-01
665 Indian Journal of Applied-Basic Medical Sciences 2249-7935 www.themedicalacademy.in نامعتبر 2017-01-01
666 Indian Journal of Natural Sciences 0976-0997 www.tnsroindia.org.in/journals.html نامعتبر 2017-01-01
667 Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research (IJPBR) 2320-9267 ijpbr.in نامعتبر 2017-01-01
668 Indian Journal of Pharmaceutical Science & Research (IJPSR) 2248-9118 ijpsrjournal.com نامعتبر 2017-01-01
669 Indian Journal of Public Health Research and Development 0976-0245 www.ijphrd.com نامعتبر 2017-07-01
670 Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology (IJRPB) 2321-5674 www.ijrpb.com نامعتبر 2017-01-01
671 Indian Journal of Sceince and Technology 0974-6846 indjst.org نامعتبر 2017-01-01
672 Indian Journal of Scientific Research (IJSR) 0976-2876 www.ijsr.in نامعتبر 2017-01-01
673 Indian Research Journal of Pharmacy and Science 2349-5332 irjps.in نامعتبر 2017-01-01
674 Indo American Journal of Pharmaceutical Research 2231-6876 www.iajpr.com نامعتبر 2017-01-01
675 Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences (IAJPS) 2349-7750 www.iajps.com نامعتبر 2018-06-01
676 Indo-Global Journal of Pharmaceutical Sciences 2249-1023 iglobaljournal.com نامعتبر 2017-01-01
677 Industrial Chemistry 2469-9764 www.omicsonline.org/industrial-chemistry.php نامعتبر 2017-01-01
678 Industrial Engineering & Management 2169-0316 www.omicsgroup.org/journals/industrial-engineering-management.php نامعتبر 2017-01-01
679 InfraMatics 2169-270X www.scirp.org/journal/inframatics نامعتبر 2017-07-01
680 Innovation in Tissue Engineering & Regenerative Medicine (ITER) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/iter نامعتبر 2018-06-01
681 Innovations in Pharmaceuticals and Pharmacotherapy (IPP) 2321-323X www.innpharmacotherapy.com/default.aspx نامعتبر 2017-01-01
682 Innovative Energy & Research XXXX-XXXX www.omicsonline.com/open-access/innovative-energy-policies.php نامعتبر 2017-01-01
683 Insights in Allergy, Asthma & Bronchitis XXXX-XXXX asthma-and-bronchitis.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
684 Insights in Analytical Electrochemistry 2470-9867 electroanalytical.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
685 Insights in Aquaculture and Biotechnology XXXX-XXXX www.imedpub.com/insights-in-aquaculture-and-biotechnology نامعتبر 2018-06-01
686 Insights in Biomedicine XXXX-XXXX biomedicine.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
687 Insights in Blood Pressure 2471-9897 blood-pressure.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
688 Insights in Chest Diseases XXXX-XXXX insightsinchestdiseases.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
689 Insights in Enzyme Research 2573-4466 www.imedpub.com/insights-in-enzyme-research نامعتبر 2018-06-01
690 Insights in Medical Physics XXXX-XXXX medicalphysics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
691 Insights in Neurosurgery 2471-9633 neurosurgery.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
692 Insights in Ophthalmology XXXX-XXXX www.imedpub.com/insights-in-ophthalmology نامعتبر 2018-06-01
693 Insights in Pediatric Cardiology XXXX-XXXX pediatric-cardiology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
694 Insights in Reproductive Medicine XXXX-XXXX www.imedpub.com/insights-in-reproductive-medicine نامعتبر 2018-06-01
695 Insights in Stem Cells XXXX-XXXX stemcells.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
696 Integrative Journal of Global Health 2576-3911 www.imedpub.com/integrative-journal-of-global-health نامعتبر 2018-06-01
697 Intellectual Property Rights 2375-4516 www.esciencecentral.org/journals/intellectual-property-rights.php نامعتبر 2017-01-01
698 Intelligent Control and Automation 2153-0653 www.scirp.org/journal/ica نامعتبر 2017-07-01
699 Intelligent Information Management 2160-5912 www.scirp.org/journal/iim نامعتبر 2017-07-01
700 INTERCIENCIA 0378-1844 intercienciajournal.com جعلی 2018-04-01
701 Internal Medicine: Open Access 2165-8048 www.omicsgroup.org/journals/internal-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
702 International Archive of Applied Sciences and ch and Technology (IAAST) 2277-1565 www.soeagra.com/iaast.html نامعتبر 2017-01-01
703 International Ayurvedic Medical Journal (IAMJ) 2320-5091 www.iamj.in نامعتبر 2017-01-01
704 International Business Management 1993-5250 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5250 نامعتبر 2017-01-01
705 International Educational Applied Research Journal (IEARJ) XXXX-XXXX iearj.com نامعتبر 2017-01-01
706 International Educational Scientific Research Journal 2455-295X iesrj.com نامعتبر 2017-01-01
707 International Interdisciplinary Journal of Scientific Research (IIJSR) 2200-9833 www.iijsr.org نامعتبر 2017-01-01
708 International Journal for Pharmaceutical Research Scholars (IJPRS) 2277-7873 www.ijprs.com نامعتبر 2017-01-01
709 International Journal for Scientific Research & Development 2321-0613 www.ijsrd.com نامعتبر 2017-01-01
710 International Journal of Abdominal Research (IJAR) XXXX-XXXX blackhorse.nazwa.pl/public_html/ojs/index.php/ijar نامعتبر 2017-01-01
711 International Journal of Academic Research 2348-7666 www.ijar.org.in/indexlist.php نامعتبر 2017-01-01
712 International Journal of Accounting Research 2472-114X www.omicsonline.com/open-access/international-journal-accounting-research.php نامعتبر 2017-01-01
713 International Journal of Advance Innovations, Thoughts & Ideas 2277-1891 www.omicsonline.com/open-access/international-journal-advance-innovations-thoughts-ideas.php نامعتبر 2017-01-01
714 International Journal of Advanced Biochemistry and Molecular Biology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijabmb نامعتبر 2017-01-01
715 International Journal of Advanced Biotechnology and Research 0976-2612 bipublication.com/IJABR-biotechnology_journals.html نامعتبر 2018-06-01
716 International Journal of Advanced Computer and Mathematical Sciences 2230-9624 www.bipublication.com/IJCSA-computer_science_journals.html نامعتبر 2018-06-01
717 International Journal of Advanced Computing XXXX-XXXX recentscience.org/ijca-international-journal-of-advanced-computing نامعتبر 2017-07-01
718 International Journal of Advanced Dental Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijadr نامعتبر 2017-01-01
719 International Journal of Advanced Immunology Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijair نامعتبر 2017-01-01
720 International Journal of Advanced Oncology Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijaor نامعتبر 2017-01-01
721 International Journal of Advanced Paediatric Dentistry XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijapd نامعتبر 2017-01-01
722 International Journal of Advanced Paediatrics XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijap نامعتبر 2017-01-01
723 International journal of Advanced Pharmaceutics 2249-7706 ijapjournal.com نامعتبر 2017-01-01
724 International Journal of Advanced Research 2320-5407 www.journalijar.com/index.php نامعتبر 2017-01-01
725 International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering 2320-3765 www.rroij.com/international-journal-of-advanced-research-in-electrical-electronics-and-instrumentation-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
726 International Journal of Advanced Robotics and Automation (IJARA) 2473-3032 symbiosisonlinepublishing.com/robotics-automation نامعتبر 2018-03-01
727 International Journal of Advanced Science, Engineering and Technology 2319-5924 www.bipublication.com/IJSET-engineering journals.html نامعتبر 2018-06-01
728 International Journal of Advanced System and Social Engineering Research 2278-6031 www.bipublication.com/System%20Engg-Social_science_and_management_journals.html نامعتبر 2018-06-01
729 International Journal of Advancements in Technology 0976-4860 www.omicsonline.org/international-journal-of-advancements-in-technology.php نامعتبر 2017-01-01
730 International Journal of Advances In Case Reports 2349-8005 mcmed.us/journal/ijacr نامعتبر 2017-01-01
731 International Journal of Advances in Diabetic Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijaidr نامعتبر 2017-01-01
732 International Journal of Aeronautical Science & Aerospace Research (IJASAR) 2470-4415 scidoc.org/aeronautics-and-aerospace-research.php نامعتبر 2018-04-01
733 International Journal of Agricultural Papers 2518-0711 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijap نامعتبر 2018-08-01
734 International Journal of Agricultural Research 1816-4897 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4897 نامعتبر 2017-01-01
735 International Journal of Agricultural Science and Food Technology 2455-815X www.peertechz.com/journals/international-journal-of-agricultural-science-and-food-technology نامعتبر 2017-12-01
736 International Journal of Agricultural Science Research 2327-3321 academeresearchjournals.org/journal/ijasr نامعتبر 2017-09-01
737 International Journal of Agriculture Innovations and Research 2319-1473 https://ijair.org/ نامعتبر 2020-07-01
738 International Journal of Alternative Fuels XXXX-XXXX recentscience.org/ijaf-international-journal-of-alternative-fuels نامعتبر 2017-07-01
739 International Journal of Alternative Medicine XXXX-XXXX recentscience.org/ijam-international-journal-of-alternative-medicine نامعتبر 2017-01-01
740 International Journal of Alternative Medicine XXXX-XXXX recentscience.org/ijam-international-journal-of-alternative-medicine نامعتبر 2017-01-01
741 International Journal of Analytical Mass Spectrometry and Chromatography 2332-1768 www.scirp.org/journal/ijamsc نامعتبر 2017-07-01
742 International Journal of Analytical Techniques 2471-3627 symbiosisonlinepublishing.com/chromatographic-science نامعتبر 2018-03-01
743 International Journal of Anatomy and Applied Physiology (IJAAP) 2572-7451 scidoc.org/anatomy-applied-physiology.php نامعتبر 2018-04-01
744 International Journal of Anatomy and Research (IJAR) 2321-4287 https://www.ijmhr.org/ijar.htm نامعتبر 2017-01-01
745 International Journal of Andrology Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijar نامعتبر 2017-01-01
746 International Journal of Anesthesiology & Pain Medicine 2471-982X anaesthesia-painmedicine.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
747 International Journal of Anesthesiology & Research (IJAR) 2332-2780 scidoc.org/anesthesiology-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
748 International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology (IJABPT) 0976-4550 www.ijabpt.com/index.html نامعتبر 2017-01-01
749 International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS] 0973-0176 www.gbspublisher.com/ijams.htm نامعتبر 2017-01-01
750 International Journal of Applied Mathematics XXXX-XXXX recentscience.org/ijam-international-journal-of-applied-mathematics نامعتبر 2017-01-01
751 International Journal of Applied Research & Studies (iJARS) 2278-9480 www.ijars.in نامعتبر 2017-01-01
752 International Journal of Applied Science-Research and Review 2394-9988 www.imedpub.com/applied-science-research-and-review نامعتبر 2018-06-01
753 International Journal of Applied Sciences and Biotechnology (IJASBT) 2091-2609 ijasbt.org نامعتبر 2017-01-01
754 International Journal of Architecture and Design XXXX-XXXX recentscience.org/ijad-international-journal-of-architecture-and-design نامعتبر 2017-07-01
755 International Journal of Astronomy and Astrophysics 2161-4717 www.scirp.org/journal/ijaa نامعتبر 2017-07-01
756 International Journal of Audiology and Speech Language Pathology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijaslp نامعتبر 2017-01-01
757 International Journal of Automotive Electronics XXXX-XXXX recentscience.org/ijae-international-journal-of-automotive-electronics نامعتبر 2017-07-01
758 International Journal of Automotive Technology XXXX-XXXX recentscience.org/ijat-international-journal-of-automotive-technology نامعتبر 2017-01-01
759 International Journal of Ayurveda and Pharma Research 2322-0910 ijapr.in نامعتبر 2017-01-01
760 International Journal of Basic and Applied Virology (IJBAV) 2222-1298 www.idosi.org/ijbav/ijbav.htm نامعتبر 2017-01-01
761 International Journal of Basic Medical Sciences and Pharmacy (IJBMSP) 2049-4963 www.ijbmsp.org/index.php/ijbmsp/index نامعتبر 2017-01-01
762 International Journal of Behavioral Research & Psychology (IJBRP) 2332-3000 scidoc.org/behavioral-research-and-psychology.php نامعتبر 2018-04-01
763 International Journal of Bio (IJOBIO) 1916-968X www.ijobio.com نامعتبر 2017-01-01
764 International Journal of BioAnalytical Methods & BioEquivalence Studies (IJBMBS) 2470-4490 scidoc.org/bioanalytical-methods-and-bioequivalence-studies.php نامعتبر 2018-04-01
765 International Journal of Bioassays 2278-778X https://www.ijbio.com/index.php/ijb نامعتبر 2017-01-01
766 International Journal of Bioinformatics & Biological Systems (IJBBS) XXXX-XXXX scidoc.org/bioinformatics-and-biological-systems.php نامعتبر 2018-04-01
767 International Journal of Biological & Medical Research (IJBMR) 0976-6685 www.biomedscidirect.com/aboutjournal.php نامعتبر 2017-01-01
768 International Journal of Biological & Pharmaceutical Research (IJBPR) 0976-3651 ijbpr.com نامعتبر 2017-01-01
769 International Journal of Biological and life Sciences 2073-0527 https://panel.waset.org/journals/ijbls نامعتبر 2017-01-01
770 International Journal of Biological Chemistry 1819-155x academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-155x نامعتبر 2017-01-01
771 International Journal of Biological Papers 2518-072X www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijbiop نامعتبر 2018-08-01
772 International Journal of Biology and Biological Sciences 2327-3062 academeresearchjournals.org/journal/ijbbs نامعتبر 2017-01-01
773 International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS) 2277-4998 www.ijbpas.com نامعتبر 2017-01-01
774 International Journal of Biomedical Data Mining 2090-4924 www.omicsonline.com/open-access/biomedical-data-mining.php نامعتبر 2017-01-01
775 International Journal of Biomedical Papers 2518-0754 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijbiop نامعتبر 2018-08-01
776 International Journal of Biomedical Science 1550-9702 www.ijbs.org/homepage.aspx نامعتبر 2017-01-01
777 International Journal of Biomedical Science Research XXXX-XXXX academeresearchjournals.org/journal/ijbsr نامعتبر 2017-01-01
778 International Journal of Bioorganic Chemistry & Molecular Biology (IJBCMB) 2332-2756 scidoc.org/bioorganic-chemistry-and-molecular-biology.php نامعتبر 2018-04-01
779 International Journal of Biosciences (IJB) 2220-6655 www.innspub.net نامعتبر 2017-01-01
780 International Journal of Biosciences and Nanosciences (IJBSANS) 2349-5251 ijbsans.com/index.html نامعتبر 2017-01-01
781 International Journal of Biotechnology Research 2328-3505 academeresearchjournals.org/journal/ijbr نامعتبر 2017-01-01
782 International Journal of Bone and Rheumatology Research (IJBRR) 2470-4520 scidoc.org/bone-and-rheumatology-research.php نامعتبر 2018-04-01
783 International Journal of Botany 1811-9700 scialert.net/current.php?issn=1811-9700 نامعتبر 2017-01-01
784 International Journal of Business Intelligence XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijbi نامعتبر 2017-01-01
785 International Journal of Business Management and Administration 2327-3100 academeresearchjournals.org/journal/ijbma نامعتبر 2017-09-01
786 International Journal of Business Management and Research XXXX-XXXX recentscience.org/ijbmr-international-journal-of-business-management-and-research نامعتبر 2017-01-01
787 International Journal of Cancer Research 1811-9727 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1811-9727 نامعتبر 2017-01-01
788 International Journal of Cancer Research XXXX-XXXX recentscience.org/ijcr-international-journal-of-cancer-research نامعتبر 2017-01-01
789 International Journal of Cancer Studies & Research (IJCR) 2167-9118 scidoc.org/cancer-studies-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
790 International Journal of Cardiology and Research (IJCRR) 2470-4563 scidoc.org/cardiology-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
791 International Journal of Cardiovascular Research 2324-8602 www.scitechnol.com/international-journal-of-cardiovascular-research.php نامعتبر 2017-01-01
792 International Journal of Cell & Systems Developmental Biology (IJCSDB) XXXX-XXXX scidoc.org/cell-and-systems-developmental-biology.php نامعتبر 2018-04-01
793 International Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences (IJCPS) 0976-9390 www.ijcps.com نامعتبر 2017-01-01
794 International Journal of Chemical Engineering XXXX-XXXX recentscience.org/ijce-international-journal-of-chemical-engineering نامعتبر 2017-07-01
795 International Journal of Chemical Sciences and Applications 0976-2590 www.bipublication.com/IJCHA-chemical_journals.html نامعتبر 2018-06-01
796 International Journal of Chemistry XXXX-XXXX recentscience.org/ijc-international-journal-of-chemistry نامعتبر 2017-01-01
797 International Journal of Chemistry and Material Science 2327-5553 academeresearchjournals.org/journal/ijcms نامعتبر 2017-09-01
798 International Journal Of Chemistry Papers 2520-0240 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijcp نامعتبر 2018-08-01
799 International Journal of Chronic Diseases & Therapy (IJCDT) 2572-7613 scidoc.org/chronic-diseases-and-therapy.php نامعتبر 2018-04-01
800 International Journal of Civil Engineering and Environmental Engineering XXXX-XXXX recentscience.org/ijce-international-journal-of-civil-engineering-and-environmental-engineering نامعتبر 2017-07-01
801 International Journal of Clean Coal and Energy 2168-152X www.scirp.org/journal/ijcce نامعتبر 2017-07-01
802 International Journal of Clinical & Medical Allergy (IJCMA) 2332-2799 scidoc.org/clinical-and-medical-allergy.php نامعتبر 2018-04-01
803 International Journal of Clinical & Medical Imaging 2376-0249 www.imagejournals.org نامعتبر 2017-01-01
804 International Journal of Clinical & Experimental Otolaryngology (IJCEO) 2572-732x scidoc.org/clinical-and-experimental-otolaryngology.php نامعتبر 2018-04-01
805 International Journal of Clinical Dermatology & Research (IJCDR) 2332-2977 scidoc.org/clinical-dermatology-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
806 International Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/international-journal-of-clinical-endocrinology-and-metabolism نامعتبر 2017-12-01
807 International Journal of Clinical Medicine 2158-284X www.scirp.org/journal/ijcm نامعتبر 2017-07-01
808 International Journal of Clinical Pathology (IJCP) XXXX-XXXX www.idosi.org/ijcp/ijcp.htm نامعتبر 2017-01-01
809 International Journal of Clinical Pharmacology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijcp نامعتبر 2017-01-01
810 International Journal of Clinical Pharmacology & Toxicology (IJCPT) 2167-910X scidoc.org/clinical-pharmacology-and-toxicology.php نامعتبر 2018-04-01
811 International Journal of Clinical Rheumatology 1758-4272 www.openaccessjournals.com/journals/clinical-rheumatology.html نامعتبر 2017-01-01
812 International Journal of Clinical Skills 1753-0431 www.ijocs.org نامعتبر 2017-01-01
813 International Journal of Clinical Therapeutics and Diagnosis 2332-2926 scidoc.org/clinical-therapeutics-and-diagnosis.php نامعتبر 2018-04-01
814 International Journal of Clinical Trials & Case Studies (IJCTCS) XXXX-XXXX scidoc.org/clinical-trials-and-case-studies.php نامعتبر 2018-04-01
815 International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH) 1840-4529 www.iomcworld.com/ijcrimph نامعتبر 2017-01-01
816 International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH) XXXX-XXXX internalmedicine.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
817 International Journal of Communications, Network and System Sciences 1913-3715 www.scirp.org/journal/ijcns نامعتبر 2017-07-01
818 International Journal of Community Development (IJCD) 2330-2887 wscholars.com/index.php/ijcd نامعتبر 2017-01-01
819 International Journal of Community Health Nursing XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijchn نامعتبر 2017-01-01
820 International Journal of Comprehensive Research in Biological Sciences (IJCRBS) 2393-8560 ijcrbs.com/index.php نامعتبر 2017-01-01
821 International Journal of Computational & Neural Engineering (IJCNE) 2572-7389 scidoc.org/computational-and-neural-engineering.php نامعتبر 2018-04-01
822 International Journal of Computer Aided Engineering XXXX-XXXX recentscience.org/ijcae-international-journal-of-computer-aided-engineering نامعتبر 2017-07-01
823 International Journal of Computer Networks and Security XXXX-XXXX recentscience.org/ijcns-international-journal-of-computer-networks-and-security نامعتبر 2017-07-01
824 International Journal of Current Innovation Research  (IJCIR) 2395-5775 journalijcir.com نامعتبر 2017-01-01
825 International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 2319-7692 www.ijcmas.com نامعتبر 2017-01-01
826 International Journal of Current Pharmaceutical and Clinical Research (IJCPCR) 2248-9134 ijcpcr.com نامعتبر 2017-01-01
827 International Journal of Current Research 0975-833X www.journalcra.com نامعتبر 2017-01-01
828 International Journal of Current Research and Academic Review (IJCRAR) 2347-3215 www.ijcrar.com نامعتبر 2017-01-01
829 International Journal of Current Research and Review 2231-2196 www.ijcrr.com نامعتبر 2017-01-01
830 International Journal of Current Science 2250-1770 currentsciencejournal.info نامعتبر 2017-01-01
831 International Journal of Dairy Processing & Research (IJDPR) XXXX-XXXX scidoc.org/dairy-processing-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
832 International Journal of Dairy Science 1811-9743 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1811-9743 نامعتبر 2017-01-01
833 International Journal of Dental and Health Sciences 2348-5280 www.ijdhs.com/home.html نامعتبر 2017-01-01
834 International Journal of Dentistry and Oral Science (IJDOS) 2377-8075 scidoc.org/dentistry-and-oral-science.php نامعتبر 2018-04-01
835 International Journal of Dermatology & Cosmetic Sciences XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijdcs نامعتبر 2017-01-01
836 International Journal of Dermatology and Clinical Research 2455-8605 www.peertechz.com/journals/international-journal-of-dermatology-and-clinical-research نامعتبر 2017-12-01
837 International Journal of Development Research 2230-9926 www.journalijdr.com نامعتبر 2017-01-01
838 International Journal of Diabetology & Vascular Disease Research (IJDVR) 2328-353X scidoc.org/diabetology-and-vascular-disease-research.php نامعتبر 2018-04-01
839 International Journal of Digestive Diseases 2472-1891 digestive-diseases.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
840 International Journal of Drug Development and Research (IJDDR) 0975-9344 www.ijddr.in نامعتبر 2017-01-01
841 International Journal of Economic Papers 2519-5263 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijeconomic نامعتبر 2018-08-01
842 International Journal of Economics & Management Sciences 2162-6359 www.omicsonline.com/open-access/economics-and-management-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
843 International Journal of Education Research and Technology (IJERT) 2277-1557 www.soeagra.com/ijert.html نامعتبر 2017-01-01
844 International Journal of Educational Research and Development 2327-316X academeresearchjournals.org/journal/ijerd نامعتبر 2017-09-01
845 International Journal of Electrical and Power Engineering 1990-7958 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1990-7958 نامعتبر 2017-08-01
846 International Journal of Electrical, Electronics and Telecommunication Engineering XXXX-XXXX recentscience.org/ijee-international-journal-of-electrical-electronics-and-telecommunication-engineering نامعتبر 2017-07-01
847 International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience 1522-4821 www.omicsonline.com/open-access/international-journal-of-emergency-mental-health-and-human-resilience.php نامعتبر 2017-01-01
848 International Journal of Emerging Sciences (IJES) 2222-4254 ijes.info/index.html نامعتبر 2017-01-01
849 International Journal of Endocrinology & Metabolism Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijemr نامعتبر 2017-01-01
850 International Journal of Energy Efficient Vehicle Designs XXXX-XXXX recentscience.org/ijee-international-journal-of-energy-efficient-vehicle-designs نامعتبر 2017-07-01
851 International Journal Of Engineering Papers 2518-0738 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijep نامعتبر 2018-08-01
852 International Journal of Engineering Technologies and Management Research (IJETMR) 2454-1907 ijetmr.com نامعتبر 2017-01-01
853 International Journal of Experimental Pharmacology 2248-9150 ijepjournal.com نامعتبر 2017-01-01
854 International Journal of Family Business and Management Studies (IJFBMS) XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/family-business-management نامعتبر 2018-03-01
855 International Journal of Finance and Quantitative Methods XXXX-XXXX recentscience.org/ijfqm-international-journal-of-finance-and-quantitative-methods نامعتبر 2017-07-01
856 International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET) XXXX-XXXX scidoc.org/finance-economics-and-trade.php نامعتبر 2018-04-01
857 International Journal of Fluid Power Engineering XXXX-XXXX recentscience.org/ijfp-international-journal-of-fluid-power-engineering نامعتبر 2017-07-01
858 international Journal of Food and Dairy Technology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijfdt نامعتبر 2017-01-01
859 International Journal of Food Science Research XXXX-XXXX academeresearchjournals.org/journal/ijfsr نامعتبر 2017-01-01
860 International Journal of Food Science, Nutrition and Dietetics (IJFS) 2326-3350 scidoc.org/food-science-nutrition-and-dietetics.php نامعتبر 2018-04-01
861 International Journal of Forensic Science & Pathology (IJFP) 2332-287X scidoc.org/forensic-science-and-pathology.php نامعتبر 2018-04-01
862 International Journal of Fundamental & Applied Sciences XXXX-XXXX www.bma.org.in/ijfas.aspx نامعتبر 2017-01-01
863 International Journal of Gastroenterology Studies XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijgs نامعتبر 2017-01-01
864 International Journal of Genetic Science (IJGS) 2377-4274 symbiosisonlinepublishing.com/genetic-science نامعتبر 2018-03-01
865 International Journal of Genetics (IJG) 2222-1301 www.idosi.org/ijg/ijg.htm نامعتبر 2017-01-01
866 International Journal of Genomics, Proteomics, Metabolomics & Bioinformatics (IJGPMB) XXXX-XXXX scidoc.org/genomics-proteomics-metabolomics-and-bioinformatics.php نامعتبر 2018-04-01
867 International Journal of Geosciences 2156-8359 www.scirp.org/journal/ijg نامعتبر 2017-07-01
868 International Journal of Health Medicine and Current Research (IJHMCR) 2528-4398 2528-3189 ijhmcr.com نامعتبر 2018-06-01
869 International Journal of Health Research 1596-9886 www.ijhr.org نامعتبر 2017-01-01
870 International Journal of Health Sciences and Research 2249-9571 www.ijhsr.org نامعتبر 2017-01-01
871 International Journal of Hematology and Blood Disorders (IJHBD) XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/hematology نامعتبر 2018-03-01
872 International Journal of HIV/AIDS and Research (IJHR) 2379-1586 scidoc.org/IJHR.php نامعتبر 2018-04-01
873 International Journal of Homeopathy Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijhr نامعتبر 2017-01-01
874 International Journal of Horticulture & Agriculture (IJHA) 2572-3154 symbiosisonlinepublishing.com/horticulture-agriculture نامعتبر 2018-03-01
875 International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences 2348-0521 www.bestjournals.in/journals.php?jtype=2&#59;id=73 نامعتبر 2017-01-01
876 International Journal of Humanities, Engineering and Pharmaceutical Sciences 2249-2569 ijheps.org نامعتبر 2017-01-01
877 International Journal of Immunotherapy and Cancer Research 2455-8591 www.peertechz.com/journals/international-journal-of-immunotherapy-and-cancer-research نامعتبر 2017-12-01
878 International Journal of Indigenous Medicinal Plants XXXX-XXXX recentscience.org/ijimp-international-journal-of-indigenous-medicinal-plants نامعتبر 2017-01-01
879 International Journal of Inflammation, Cancer and Integrative therapy 2381-8727 www.omicsgroup.org/journals/interdisciplinary-journal-of-microinflammation-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
880 International journal of Innovative Drug Discovery  (IJIDD) 2249-7609 ijidd.com نامعتبر 2017-01-01
881 International Journal of Innovative Ideas 2232-1942 www.publishtopublic.com نامعتبر 2017-01-01
882 International Journal of Innovative Research and Development 2278-0211 www.ijird.com نامعتبر 2017-01-01
883 International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering 2320-9798 www.rroij.com/international-journal-of-innovative-research-in-computer-and-communication-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
884 International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology 2347-6710 www.rroij.com/international-journal-of-innovative-research-in-science-engineering-and-technology.php نامعتبر 2017-01-01
885 International Journal of Integrative Andrology and Endocrinology XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijiae نامعتبر 2017-01-01
886 International Journal of Intelligence Science 2163-0283 www.scirp.org/journal/ijis نامعتبر 2017-07-01
887 International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS) 2348-0343 www.ijims.com/current.php نامعتبر 2017-01-01
888 International Journal of Internal Medicine Papers 2518-2005 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijimp نامعتبر 2018-08-01
889 International Journal of Internal Medicine Papers 2518-0762 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijmp نامعتبر 2018-08-01
890 International Journal of Internet and Distributed Systems 2327-7157 www.scirp.org/journal/ijids نامعتبر 2017-07-01
891 International Journal of Internet and Web Technology XXXX-XXXX recentscience.org/ijiwt-international-journal-of-internet-and-web-technology نامعتبر 2017-07-01
892 International Journal of Inventions in Pharmaceutical Sciences (IJIPS) 2320-1428 www.ijips.net نامعتبر 2017-01-01
893 International Journal of Journalism, Sociology and Mass Communication XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/journalism-sociology-mass-communication نامعتبر 2018-02-01
894 International Journal of Latest Research in Science and Technology (IJLRST) 2278-5299 www.mnkjournals.com/ijlrst نامعتبر 2017-01-01
895 International Journal of Life Sciences Research & Development (IJLSRD) XXXX-XXXX scidoc.org/life-sciences-research-and-development.php نامعتبر 2018-04-01
896 International Journal of Liver Diseases and Diagnostic Research XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/liver-diseases-diagnostic-research نامعتبر 2018-03-01
897 International Journal of Magnetism & Nuclear Science (IJMN) XXXX-XXXX scidoc.org/magnetism-and-nuclear-science.php نامعتبر 2018-04-01
898 International Journal of Management, Information Technology and Engineering 2348-0513 www.bestjournals.in/journals.php?jtype=2&id=14 نامعتبر 2018-02-01
899 International Journal of Marine Biology and Research 2475-4706 symbiosisonlinepublishing.com/marine-biology-research نامعتبر 2018-03-01
900 International Journal of Marine Science and Ocean Technology (IJMO) XXXX-XXXX scidoc.org/marine-science-and-ocean-technology.php نامعتبر 2018-04-01
901 International Journal of Marketing, Strategy, Operations Research and Organizational Behavior XXXX-XXXX recentscience.org/ijmso-international-journal-of-marketing-strategy-operations-research-and-organisational-behavior نامعتبر 2017-01-01
902 International Journal of Material Sciences and Manufacturing Engineering XXXX-XXXX recentscience.org/ijmm-international-journal-of-material-sciences-and-manufacturing-engineering نامعتبر 2017-07-01
903 International Journal of Mathematical and Computer Modelling XXXX-XXXX recentscience.org/ijmcm-international-journal-of-mathematical-and-computer-modelling نامعتبر 2017-01-01
904 International Journal of Mathematical Sciences XXXX-XXXX recentscience.org/ijms-international-journal-of-mathematical-sciences نامعتبر 2017-01-01
905 International Journal of Mechanical Engineering XXXX-XXXX recentscience.org/ijme-mechanical-engineering-2 نامعتبر 2017-07-01
906 International Journal of Mechatronics and Aerospace Engineering XXXX-XXXX recentscience.org/ijma-international-journal-of-mechatronics-and-aerospace-engineering نامعتبر 2017-07-01
907 International Journal of Mechatronics and Automotive Research (IJMAR) XXXX-XXXX scidoc.org/mechatronics-and-automotive-research.php نامعتبر 2018-04-01
908 International Journal of Medical Biotechnology & Genetics (IJMBG) 2379-1020 scidoc.org/medical-biotechnology-and-genetics.php نامعتبر 2018-04-01
909 International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology 2168-5436 www.scirp.org/journal/ijmpcero نامعتبر 2017-07-01
910 International Journal of Medical Research & Health Sciences 2319-5886 ijmrhs.com نامعتبر 2017-01-01
911 International Journal of Medical Technology XXXX-XXXX recentscience.org/ijmt-international-journal-of-medical-technology نامعتبر 2017-01-01
912 International Journal of Medicinal Chemistry and Analysis (IJMCA) XXXX-XXXX ijmca.com نامعتبر 2017-01-01
913 International Journal of Medicinal Plants and Alternative Medicine 2327-560X academeresearchjournals.org/journal/ijmpam نامعتبر 2017-01-01
914 International Journal of Medicine and Medical Science Research 2331-1819 academeresearchjournals.org/journal/ijmmsr نامعتبر 2017-01-01
915 International Journal of Medicine and Medical Sciences XXXX-XXXX recentscience.org/ijmms-international-journal-of-medicine-and-medical-sciences نامعتبر 2017-01-01
916 International Journal of Mental Health & Psychiatry 2471-4372 www.scitechnol.com/international-journal-of-mental-health-and-psychiatry.php نامعتبر 2017-01-01
917 International Journal of Microbiological Research (IJMR) 2079-2093 www.idosi.org/ijmr/ijmr.htm نامعتبر 2017-01-01
918 International Journal of Microbiology & Advanced Immunology (IJMAI) 2329-9967 scidoc.org/microbiology-and-advanced-immunology.php نامعتبر 2018-04-01
919 International Journal of Microbiology and Biotechnology Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijmbr نامعتبر 2017-01-01
920 International Journal of Microbiology and Immunology Research 2315-8743 academeresearchjournals.org/journal/ijmir نامعتبر 2017-01-01
921 International Journal of Modern Nonlinear Theory and Application 2167-9479 www.scirp.org/journal/ijmnta نامعتبر 2017-07-01
922 International Journal of Molecular and Theoretical Physics (IJMTP) XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/molecular-theoretical-physics نامعتبر 2018-03-01
923 International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences 1813-176x www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1813-176x نامعتبر 2017-08-01
924 International Journal Of Multidisciplinary Papers 2519-528X www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijmdp نامعتبر 2018-08-01
925 International Journal of Multimedia and User Design & User Experience XXXX-XXXX recentscience.org/ijmu-international-journal-of-multimedia-and-user-design-user-experience نامعتبر 2017-07-01
926 International Journal of Nano Studies & Technology (IJNST) 2167-8685 scidoc.org/nano-studies-and-technology.php نامعتبر 2018-04-01
927 International Journal of Nanomaterials, Nanotechnology and Nanomedicine 2455-3492 www.peertechz.com/journals/international-journal-of-nanomaterials-nanotechnology-and-nanomedicine نامعتبر 2017-12-01
928 International Journal of Natural Disasters & Health Security (IJNHS) 2572-7540 scidoc.org/natural-disasters-and-health-security.php نامعتبر 2018-04-01
929 International Journal of Neuro & Psychological Disorders XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijnpd نامعتبر 2017-01-01
930 International Journal of Neurorehabilitation 2376-0281 www.omicsgroup.org/journals/international-journal-of-neurorehabilitation.php نامعتبر 2017-01-01
931 International Journal of Nonferrous Metallurgy 2168-2054 www.scirp.org/journal/ijnm نامعتبر 2017-07-01
932 International Journal of Novel Research in Civil Structural and Earth Sciences (IJNRCSES) 2394 – 7357 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRCSES نامعتبر 2018-04-01
933 International Journal of Novel Research in Computer Science and Software Engineering (IJNRCSSE) 2394 – 7314 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRCSSE نامعتبر 2018-04-01
934 International Journal of Novel Research in Education and Learning (IJNREL) 2394 – 9686 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREL نامعتبر 2018-04-01
935 International Journal of Novel Research in Electrical and Mechanical Engineering (IJNREME) 2394 – 9678 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREME نامعتبر 2018-04-01
936 International Journal of Novel Research in Electronics and Communication (IJNREC) XXXX-XXXX www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREC نامعتبر 2018-04-01
937 International Journal of Novel Research in Engineering and Science (IJNRES) 2394 – 7349 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRES نامعتبر 2018-04-01
938 International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing (IJNRHN) 2394 – 7330 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRHN نامعتبر 2018-04-01
939 International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences (IJNRHSS) 2394 – 9694 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRHSS نامعتبر 2018-04-01
940 International Journal of Novel Research in Interdisciplinary Studies (IJNRIS) 2394 – 9716 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRIS نامعتبر 2018-04-01
941 International Journal of Novel Research in Life Sciences (IJNRLS) 2394 – 966X www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRLS نامعتبر 2018-04-01
942 International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics (IJNRMME) 2394 – 7322 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRMME نامعتبر 2018-04-01
943 International Journal of Novel Research in Physics Chemistry & Mathematics (IJRPCM) 2394 – 9651 www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRPCM نامعتبر 2018-04-01
944 International journal of Nursing Education & Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijner نامعتبر 2017-01-01
945 International Journal Of Nursing Papers 2518-0746 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijnp نامعتبر 2018-08-01
946 International Journal of Nutrition and Food Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijnfr نامعتبر 2017-01-01
947 International Journal of Nutritional Sciences XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/nutritional-sciences نامعتبر 2018-02-01
948 International Journal of Obstetrics and Gynaecology Nursing XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijogn نامعتبر 2017-01-01
949 International journal Of Obstetrics and Gynaecology Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijogr نامعتبر 2017-01-01
950 International Journal of Ocean and Water Resources XXXX-XXXX recentscience.org/ijow-international-journal-of-ocean-and-water-resources نامعتبر 2017-07-01
951 International Journal of Odontology Sciences XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijos نامعتبر 2017-01-01
952 International Journal of Open Access Clinical Trials(IJOACT) XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/clinical-trials نامعتبر 2018-03-01
953 International Journal of Open Access Ophthalmology (IJOAO) 2474-9249 symbiosisonlinepublishing.com/ophthalmology نامعتبر 2018-03-01
954 International Journal of Open Access Otolaryngology (IJOAOT) 2573-7740 symbiosisonlinepublishing.com/otolaryngology نامعتبر 2018-03-01
955 International Journal of Ophthalmic Pathology 2324-8599 www.scitechnol.com/international-journal-of-ophthalmic-pathology.php نامعتبر 2017-01-01
956 International Journal of Ophthalmic Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijor نامعتبر 2017-01-01
957 International Journal of Ophthalmology & Eye Science (IJOES) 2332-290X scidoc.org/ophthalmology-and-eye-science.php نامعتبر 2018-04-01
958 International Journal of Oral and Craniofacial Science Science 2455-4634 www.peertechz.com/journals/international-journal-of-oral-and-craniofacial-science نامعتبر 2017-12-01
959 International Journal of Organic Chemistry International Journal of Organic Chemistry www.scirp.org/journal/ijoc نامعتبر 2017-07-01
960 International Journal of Orthopaedics and Physiotherapy XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijop نامعتبر 2017-01-01
961 International Journal of Osteoporosis and Metabolic Disorders 1994-5442 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-5442 نامعتبر 2017-01-01
962 International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 2168-5452 www.scirp.org/journal/ijohns نامعتبر 2017-07-01
963 International Journal of Pain Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijpr نامعتبر 2017-01-01
964 International Journal of Pediatric Health Care & Advancements (IJPA) 2572-7354 scidoc.org/pediatric-health-care-and-advancements.php نامعتبر 2018-04-01
965 International Journal of Pediatric Nursing XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijpn نامعتبر 2017-01-01
966 International Journal of Pediatrics & Child Care XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/pediatrics-childcare نامعتبر 2018-03-01
967 International Journal of Pharmaceutical Analysis XXXX-XXXX recentscience.org/ijpa-international-journal-of-pharmaceutical-analysis نامعتبر 2017-01-01
968 International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research 2250-1029 2249-6084 https://eijppr.com/en نامعتبر 2021-08-01
969 International Journal of Pharmaceutical Applications 0976-2639 www.bipublication.com/IJPA-pharmacy_journals.html نامعتبر 2018-06-01
970 International Journal of Pharmaceutical Development and Technology (IJPDT) XXXX-XXXX ijpdt.com نامعتبر 2017-01-01
971 International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences 2277-3657 ijpras.com/ نامعتبر 2017-01-01
972 International journal of Pharmaceutical Research and Analysis 2249-7781 ijpra.com نامعتبر 2017-01-01
973 International Journal of Pharmaceutical Sciences and Developmental Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/international-journal-of-pharmaceutical-sciences-and-developmental-research نامعتبر 2017-12-01
974 International Journal of Pharmaceutics XXXX-XXXX recentscience.org/ijp-international-journal-of-pharmaceutics نامعتبر 2017-01-01
975 International Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry XXXX-XXXX recentscience.org/ijpp-international-journal-of-pharmacognosy-and-phytochemistry نامعتبر 2017-01-01
976 International Journal of Pharmacological Screening Methods 2249-7749 ijpsmjournal.com نامعتبر 2017-01-01
977 International Journal of Pharmacology 1811-7775 scialert.net/current.php?issn=1811-7775 نامعتبر 2017-01-01
978 International Journal of Pharmacology and Clinical trials XXXX-XXXX recentscience.org/ijpc-international-journal-of-pharmacology-and-clinical-trials نامعتبر 2017-01-01
979 International Journal of Pharmacology and Toxicology 2249-7668 http://ijptjournal.com نامعتبر 2017-01-01
980 International Journal Of Pharmacology Papers XXXX-XXXX www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijphp نامعتبر 2018-08-01
981 International Journal of pharmacology Research 2249-7641 ijprjournal.org نامعتبر 2017-01-01
982 International Journal of Pharmacotherapy 2249-7765 ijopjournal.com نامعتبر 2017-01-01
983 International Journal of Pharmacovigilance (IJP) 2476-2431 symbiosisonlinepublishing.com/pharmacovigilance نامعتبر 2018-03-01
984 International Journal of Pharmacy 2249-7684 ijpjournal.org نامعتبر 2017-01-01
985 International Journal of Pharmacy & Therapeutics (IJPT) 0976-0342 ijptjournal.com نامعتبر 2017-01-01
986 International Journal of Pharmacy & Technology 0975-766X www.ijptonline.com نامعتبر 2017-01-01
987 International Journal of Pharmacy and Medical Sciences (IJPMS) 2222-5854 www.idosi.org/ijpms/ijpms.htm نامعتبر 2017-01-01
988 International Journal of Pharmacy Practice and Drug research 2249-7625 ijppdr.com نامعتبر 2017-01-01
989 International Journal of Pharmacy Review and Research (IJPRR) 2248-9207 ijprr.com نامعتبر 2017-01-01
990 International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2329-9096 www.omicsonline.org/physical-medicine-rehabilitation.php نامعتبر 2017-01-01
991 International Journal of Physical Sciences 2331-1827 academeresearchjournals.org/journal/ijps نامعتبر 2017-09-01
992 International Journal of Physics and Astronomy XXXX-XXXX recentscience.org/ijpa-international-journal-of-physics-and-astronomy نامعتبر 2017-01-01
993 International Journal of Physiotherapy and Research (IJPR) 2321-1822 https://ijmhr.org/ijpr.html نامعتبر 2017-01-01
994 International Journal of Phytopharmacy Research (IJPR) 2229-7464 phytopharmacyresearch.com نامعتبر 2017-01-01
995 International Journal of Phytotherapy 2249-7722 phytotherapyjournal.com نامعتبر 2017-01-01
996 International Journal of Planetary & Space Research 1993-145X www.idosi.org/ijpsr/ijpsr.htm نامعتبر 2017-01-01
997 International Journal of Plant Science and Agriculture XXXX-XXXX scidoc.org/plant-science-and-agriculture.php نامعتبر 2018-04-01
998 International Journal of Plant Studies (IJPS) XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/plant-studies نامعتبر 2018-03-01
999 International Journal of Poultry and Fisheries Sciences XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/poultry-fisheries-science نامعتبر 2018-03-01
1000 International Journal of Preclinical and Pharmaceutical Research (IJPPR) 2229-7502 preclinicaljournal.com نامعتبر 2017-01-01
1001 International Journal of Psychology and Social Sciences XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijpss نامعتبر 2017-01-01
1002 International Journal of Psychosocial Rehabilitation 1475-7192 https://www.psychosocial.com نامعتبر 2021-01-01
1003 International Journal of Public Health and Safety XXXX-XXXX www.omicsonline.org/public-health-safety.php نامعتبر 2017-01-01
1004 International Journal of Public Health Papers 2519-9226 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijpubhealth نامعتبر 2018-08-01
1005 International Journal of Pulmonary and Infectious Diseases XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/pulmonology-infectious-diseases نامعتبر 2018-03-01
1006 International Journal of Radiology and Radiation Oncology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/international-journal-of-radiology-and-radiation-oncology نامعتبر 2017-12-01
1007 International Journal of Recent Scientific Research (IJRSR) 0976-3031 recentscientific.com نامعتبر 2018-04-01
1008 International Journal of Renal Diseases XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijrd نامعتبر 2017-01-01
1009 International Journal of Reproduction, Fertility & Sexual Health (IJRFSH) 2377-1887 scidoc.org/reproduction-fertility-sexual-health.php نامعتبر 2018-04-01
1010 International Journal of Research and Development in Pharmacy & Life Sciences (IJRDPL) 2278-0238 www.omicsonline.org/research-and-development-in-pharmacy.php نامعتبر 2017-01-01
1011 International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy 2277-4343 www.ijrap.net نامعتبر 2017-01-01
1012 International Journal of Research in Infectious Diseases XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijrnd نامعتبر 2017-01-01
1013 International Journal of Research in Medical and Dental Sciences 2349-6401 edas.info/web/ijrmds/index.html نامعتبر 2017-01-01
1014 International Journal of Research in Pharmacy and Biosciences (IJRPB) 2394-5885 www.ijrpb.org نامعتبر 2017-01-01
1015 International Journal of Respiratory Disease, Care & Medicine (IJRDM) XXXX-XXXX scidoc.org/respiratory-disease-care-and-medicine.php نامعتبر 2018-04-01
1016 International journal of Respiratory Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijrr نامعتبر 2017-01-01
1017 International Journal of Review in Life Sciences 2231-2935 pharmascope.org/ijrls نامعتبر 2017-01-01
1018 International Journal of Robotics, Automation, Engineering Dynamics and Control XXXX-XXXX recentscience.org/ijrad-international-journal-of-robotics-automation-engineering-dynamics-and-control نامعتبر 2017-07-01
1019 International Journal of School and Cognitive Psychology 2469-9837 www.omicsonline.com/open-access/school-cognitive-psychology.php نامعتبر 2017-01-01
1020 International Journal of Science and Research 2319-7064 www.ijsr.net نامعتبر 2017-01-01
1021 International Journal of Science Innovations and Discoveries 2249-5347 www.ijsidonline.info نامعتبر 2017-01-01
1022 International Journal of Sciences (IJSciences) 2410-4470 www.ijsciences.com نامعتبر 2017-01-01
1023 International Journal of Scientific & Engineering Research 2229-5518 www.ijser.org نامعتبر 2017-01-01
1024 International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 2250-3153 www.ijsrp.org نامعتبر 2017-01-01
1025 International Journal of Scientific Research XXXX-XXXX academeresearchjournals.org/journal/ijsr نامعتبر 2017-01-01
1026 International Journal of Scientific Research in Environmental Science and Toxicology 2572-3162 symbiosisonlinepublishing.com/toxicology نامعتبر 2018-03-01
1027 International Journal of Scientific Study ندارد نامعتبر 2021-08-01
1028 International Journal of Sensor Setworks and Data ommunications 2090-4886 www.omicsonline.com/open-access/sensor-networks-data-communications.php نامعتبر 2017-01-01
1029 International journal of Sexual Health and Reproductive Health Care (IJSHRH) XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/sexualhealth-reproductive-healthcare نامعتبر 2018-03-01
1030 International Journal of Social and Behavioural Sciences 2327-719X academeresearchjournals.org/journal/ijsbs نامعتبر 2017-01-01
1031 International Journal of Social Sciences, Language and Linguistics XXXX-XXXX recentscience.org/ijsll-international-journal-of-social-sciences-language-and-linguistics نامعتبر 2017-01-01
1032 International Journal of Soft Computing 1816-9503 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-9503 نامعتبر 2017-08-01
1033 International Journal of Sports Medicine and Physiotherapy XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijsmp نامعتبر 2017-01-01
1034 International Journal of Statistics XXXX-XXXX recentscience.org/ijs-international-journal-of-statistics نامعتبر 2017-01-01
1035 International Journal of Stem Cell Research and Transplantation (IJST) 2328-3548 scidoc.org/stem-cell-research-and-transplantation.php نامعتبر 2018-04-01
1036 International Journal of Structural and Computational Biology XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/quantitative-computational-biology نامعتبر 2018-03-01
1037 International Journal of Surgery and Research (IJSR) 2379-156X scidoc.org/surgery-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
1038 International Journal Of Surgical Papers 2518-2013 www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijsp نامعتبر 2018-08-01
1039 International Journal of Sustainable Agriculture (IJSA) 2079-2107 www.idosi.org/ijsa/ijsa.htm نامعتبر 2017-01-01
1040 International Journal of Swarm Intelligence and Evolutionary Computation 2090-4908 www.omicsonline.com/open-access/swarm-intelligence-evolutionary-computation.php نامعتبر 2017-01-01
1041 International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application 1997-5422 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1997-5422 نامعتبر 2017-08-01
1042 International Journal of Tissue Engineering Research XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/tissue-engineering-research نامعتبر 2018-03-01
1043 International Journal of Traditional System of Medicine XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijtsm نامعتبر 2017-01-01
1044 International Journal of Translation & Community Medicine (IJTCM) 2333-8385 scidoc.org/translation-and-community-medicine.php نامعتبر 2018-04-01
1045 International Journal of Tropical Medicine 1816-3319 medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-3319 نامعتبر 2017-01-01
1046 International Journal of Universal Pharmacy and Bio Sciences (IJUPBS) 2319-8141 www.ijupbs.com/home.aspx نامعتبر 2017-01-01
1047 International Journal of Urban Planning and Transportation XXXX-XXXX recentscience.org/ijut-international-journal-of-urban-planning-and-transportation نامعتبر 2017-07-01
1048 International Journal of Vaccine Research 2473-2176 symbiosisonlinepublishing.com/vaccine-research نامعتبر 2018-03-01
1049 International Journal of Vaccines and Research (IJVR) 2572-7427 scidoc.org/vaccines-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
1050 International Journal of Vascular Surgery and Medicine 2455-5452 www.peertechz.com/journals/international-journal-of-vascular-surgery-and-medicine نامعتبر 2017-12-01
1051 International Journal of Veterinary Health Science & Research (IJVHSR) 2332-2748 scidoc.org/veterinary-health-science-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
1052 International Journal of Veterinary Papers 2519-920X www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijvp نامعتبر 2018-08-01
1053 International Journal of Veterinary Science and Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/international-journal-of-veterinary-science-and-research نامعتبر 2017-12-01
1054 International Journal of Virology 1816-4900 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4900 نامعتبر 2017-01-01
1055 International Journal of Virology Studies & Research (IJVSR) 2330-0027 scidoc.org/virology-studies-and-research.php نامعتبر 2018-04-01
1056 International Journal of Waste Resources 2252-5211 www.omicsonline.com/open-access/international-journal-waste-resources.php نامعتبر 2017-01-01
1057 International Journal of Water Knowledge (IJWK) XXXX-XXXX worldsciencepublisher.org/journals/index.php/ijwk نامعتبر 2017-01-01
1058 International Journal of Water Resources & Environmental Sciences 2311-2492 www.idosi.org/ijwres/ijwres.htm نامعتبر 2017-01-01
1059 International Journal of World Research 2347-937X apjor.com/ijrp نامعتبر 2017-01-01
1060 International Journal of Yoga and Unani Medicine XXXX-XXXX mcmed.us/journal/ijyum نامعتبر 2017-01-01
1061 International Journal of Yoga Natural Therapy (IJYNT) XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/yoga-natural-therapy نامعتبر 2018-03-01
1062 International Journals of Chemical and Industrial Polymers XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/chemical-industrial-polymers نامعتبر 2018-03-01
1063 International Journals of Medical and Health Research (IJMHR) XXXX-XXXX https://www.ijmhr.org/ijmhr_about.html نامعتبر 2017-01-01
1064 International Research Journal of Applied and Basic Sciences (IRJABS) 2251-838x www.irjabs.com نامعتبر 2017-01-01
1065 International Research Journal of Pharmaceutical and Applied Sciences (IRJPAS) 2277-4149 www.irjpas.com نامعتبر 2017-01-01
1066 International Research on Medical Sciences (IRMS) 2315-8845 www.apexjournal.org/irms/index.htm نامعتبر 2017-01-01
1067 International Researchers 2227-7471 iresearcher.org/index.html نامعتبر 2017-01-01
1068 International Review of Basic and Applied Sciences (IRBAS) 2308-7056 irbas.academyirmbr.com/journalmain.php نامعتبر 2017-01-01
1069 Interventional Cardiology 1755-5302 www.openaccessjournals.com/journals/interventional-cardiology.html نامعتبر 2017-01-01
1070 Interventional Cardiology Journal 2471-8157 interventional-cardiology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1071 Interventions in Obesity & Diabetes (IOD) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/iod نامعتبر 2018-09-01
1072 Investigation in Gynecology Research & Womens Health (IGRWH) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/igrwh نامعتبر 2018-06-01
1073 Irrigation & Drainage Systems Engineering 2168-9768 www.omicsgroup.org/journals/irrigation-and-drainage-systems-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1074 Jbr Journal of Clinical Diagnosis and Research 2376-0311 www.omicsonline.com/open-access/clinical-diagnosis-research.php نامعتبر 2017-01-01
1075 Jbr Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science 2376-032X www.omicsonline.com/open-access/interdisciplinary-medicine-dental-science.php نامعتبر 2017-01-01
1076 JBR Journal of Translational Biomarkers & Diagnosis (JBR-TBD) XXXX-XXXX scidoc.org/translational-biomarkers-and-diagnosis.php نامعتبر 2018-04-01
1077 JBR Journal of Translational Clinical & Experimental Oncology (JBR-TCEO) XXXX-XXXX scidoc.org/translational-clinical-and-experimental-oncology.php نامعتبر 2018-04-01
1078 JBR Journal of Translational Clinical Case Reports and Family Physician (JBR-TCFP) XXXX-XXXX scidoc.org/translational-clinical-case-reports-and-family-physician.php نامعتبر 2018-04-01
1079 JBR Journal of Translational Diagnostics and Technology (JBR-JTDT) XXXX-XXXX scidoc.org/translational-diagnostics-and-technology.php نامعتبر 2018-04-01
1080 JBR Journal of Translational Space Dentistry, Medicine and Exploration (JBR-TSME) XXXX-XXXX scidoc.org/translational-space-dentistry-medicine-and-exploration.php نامعتبر 2018-04-01
1081 Jokull 0449-0576 jokulljournal.com جعلی 2017-01-01
1082 Jop. Journal of the Pancreas 1590-8577 pancreas.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1083 Journal Molecular Pharmaceutics & Organic Process Research 2329-9053 www.esciencecentral.org/journals/molecular-pharmaceutics-organic-process-research.php نامعتبر 2017-01-01
1084 Journal of Academic and Applied Studies 1925-931X www.academians.org/jaas نامعتبر 2017-01-01
1085 Journal of Accounting & Marketing 2168-9601 www.omicsgroup.org/journals/accounting-marketing.php نامعتبر 2017-01-01
1086 Journal of Addiction Medicine and Therapeutic Science 2455-3484 www.peertechz.com/journals/journal-of-addiction-medicine-and-therapeutic-science نامعتبر 2017-12-01
1087 Journal of Addiction Research & Therapy 2155-6105 www.omicsonline.org/addiction-research-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1088 Journal of Addictive Behaviors,Therapy & Rehabilitation 2324-9005 www.scitechnol.com/addictive-behaviors-therapy-rehabilitation.php نامعتبر 2017-01-01
1089 Journal of Addictive Behaviours and Therapy XXXX-XXXX www.imedpub.com/addictive-behaviors-and-therapy نامعتبر 2018-06-01
1090 Journal of Adenocarcinoma XXXX-XXXX adenocarcinoma.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1091 Journal of Advanced Bioinformatics Applications and Research 0976-2604 www.bipublication.com/JABAR-bioinformatics_journals.html نامعتبر 2018-06-01
1092 Journal of Advanced Chemical Engineering 2090-4568 www.omicsonline.com/open-access/advanced-chemical-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1093 Journal of Advanced Nursing Practice XXXX-XXXX mcmed.us/journal/janp نامعتبر 2017-01-01
1094 Journal of Advanced Research in Biotechnology (JARB) 2475-4714 symbiosisonlinepublishing.com/biotechnology نامعتبر 2018-03-01
1095 Journal of Advances in Internal Medicine 2091-1432 www.aimjournal.org/index.php نامعتبر 2017-01-01
1096 Journal of Aeronautics & Aerospace Engineering 2168-9792 www.omicsgroup.org/journals/aeronautics-aerospace-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1097 Journal of Aesthetic & Reconstructive Surgery 2472-1905 aesthetic-reconstructive-surgery.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1098 Journal of Aging and Geriatric Medicine XXXX-XXXX www.scitechnol.com/aging-geriatric-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1099 Journal of Aging Science 2329-8847 www.esciencecentral.org/journals/aging-science.php نامعتبر 2017-01-01
1100 Journal of Agricultural Chemistry and Environment 2325-7458 www.scirp.org/journal/jacen نامعتبر 2017-07-01
1101 Journal of Agricultural Economics and Development 2327-3151 academeresearchjournals.org/journal/jaed نامعتبر 2017-09-01
1102 Journal of Agricultural Economics, Rural Development and Extention (JAERDE) XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/jaerde نامعتبر 2017-01-01
1103 Journal of Aids & Clinical Research 2155-6113 www.omicsonline.org/aids-clinical-research.php نامعتبر 2017-01-01
1104 Journal of Alcoholism & Drug Dependence 2329-6488 www.esciencecentral.org/journals/alcoholism-and-drug-dependence.php نامعتبر 2017-01-01
1105 Journal of Allergy & Therapy 2155-6121 www.omicsonline.org/allergy-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1106 Journal of Alzheimers Disease & Parkinsonism 2161-0460 www.omicsonline.org/alzheimers-disease-parkinsonism.php نامعتبر 2017-01-01
1107 Journal of American Physicians and Surgeons (JPANDS) 1543-4826 www.jpands.org نامعتبر 2017-01-01
1108 Journal of American Science 1545-1003 www.jofamericanscience.org نامعتبر 2017-01-01
1109 Journal of Analytical & Bioanalytical Techniques 2155-9872 www.omicsonline.org/analytical-bioanalytical-techniques.php نامعتبر 2017-01-01
1110 Journal of Analytical Sciences, Methods and Instrumentation 2164-2745 www.scirp.org/journal/jasmi نامعتبر 2017-07-01
1111 Journal of Anatomy and Physiological Research XXXX-XXXX academeresearchjournals.org/journal/japr نامعتبر 2017-01-01
1112 Journal of Anesthesia & Clinical Research 2155-6148 www.omicsonline.org/anesthesia-clinical-research.php نامعتبر 2017-01-01
1113 Journal of Animal and Veterinary Advances 1680-5593 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1680-5593 نامعتبر 2017-08-01
1114 Journal of Animal Research and Nutrition XXXX-XXXX animalnutrition.imedpub.com/focus-scope.php نامعتبر 2017-01-01
1115 Journal of Animal Sciences and Livestock Production XXXX-XXXX www.imedpub.com/animal-sciences-and-livestock-production نامعتبر 2018-06-01
1116 Journal of Antimicrobial Agents 2472-1212 www.omicsonline.org/antimicrobial-agents.php نامعتبر 2017-01-01
1117 Journal of Antivirals & Antiretrovirals 1948-5964 www.omicsonline.org/antivirals-antiretrovirals.php نامعتبر 2017-01-01
1118 Journal of Applied & Computational Mathematics 2168-9679 www.omicsgroup.org/journals/applied-computational-mathematics.php نامعتبر 2017-01-01
1119 Journal of Applied Bio-science, Medicine, and Biology XXXX-XXXX jabs.eu5.org نامعتبر 2017-09-01
1120 Journal of Applied Bio-science, Medicine, and Biology XXXX-XXXX jabs.eu5.org نامعتبر 2018-03-01
1121 Journal of Applied Bioinformatics & Computational Biology 2329-9533 www.scitechnol.com/applied-bioinformatics-computational-biology.php نامعتبر 2017-01-01
1122 Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) 2090-4274 https://www.textroad.com/applied%20environmental%20and%20biological%20sciences.html نامعتبر 2017-01-01
1123 Journal of Applied Library and Information Science (JALIS) 2325-7474 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jalis نامعتبر 2017-01-01
1124 Journal of Applied Mathematics and Physics 2327-4352 www.scirp.org/journal/jamp نامعتبر 2017-07-01
1125 Journal of Applied Mechanical Engineering 2168-9873 www.omicsgroup.org/journals/applied-mechanical-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1126 Journal of Applied Pharmacy 19204159 japharmacy.com/master/default.aspx نامعتبر 2017-01-01
1127 Journal of Applied Pharmacy 1920-4159 www.omicsonline.org/applied-pharmacy.php نامعتبر 2017-01-01
1128 Journal of Applied Sciences 1812-5654 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1812-5654 نامعتبر 2017-01-01
1129 Journal of Applied Sciences Research (JASR) 1819-544X www.aensiweb.com/JASR نامعتبر 2017-09-01
1130 Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition 2070-1667 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=2070-1667 نامعتبر 2017-08-01
1131 Journal of Aquaculture Research & Development 2155-9546 www.omicsonline.org/aquaculture-research-development.php نامعتبر 2017-01-01
1132 Journal of Aquatic Pollution and Toxicology XXXX-XXXX www.imedpub.com/aquatic-pollution-and-toxicology نامعتبر 2018-06-01
1133 Journal of Architectural Engineering Technology XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/404.php نامعتبر 2017-01-01
1134 Journal of Arthritis 2167-7921 www.omicsgroup.org/journals/arthritis.php نامعتبر 2017-01-01
1135 Journal of Astrobiology & Outreach 2332-2519 www.esciencecentral.org/journals/astrobiology-and-outreach.php نامعتبر 2017-01-01
1136 Journal of Astrophysics and Aerospace Technology 2329-6542 www.omicsgroup.org/journals/astrophysics-aerospace-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1137 Journal of Athletic Enhancement 2324-9080 www.scitechnol.com/athletic-enhancement.php نامعتبر 2017-01-01
1138 Journal of Autacoids and Hormones 2161-0479 www.omicsonline.org/autacoids.php نامعتبر 2017-01-01
1139 Journal of Autoimmune Disorders XXXX-XXXX autoimmunediseases.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1140 Journal of Bacteriology & Parasitology 2155-9597 www.omicsonline.org/bacteriology-parasitology.php نامعتبر 2017-01-01
1141 Journal of Bacteriology and Mycology 2471-0172 austinpublishinggroup.com/bacteriology نامعتبر 2018-02-01
1142 Journal of Basic and Applied Scientific Research 2090-4304 www.textroad.com/basic%20and%20applied%20scientific%20research-scope.html نامعتبر 2017-01-01
1143 Journal of Basic and Clinical Pharmacy 0976-0105 www.jbclinpharm.org/currentissue.asp?sabs=n نامعتبر 2017-01-01
1144 Journal of Behavioral and Brain Science 2160-5866 www.scirp.org/journal/jbbs نامعتبر 2017-07-01
1145 Journal of Behavioral Sciences in Asia 2322-441X www.joursa.com نامعتبر 2017-01-01
1146 Journal of Bio Innovation 2277-8330 www.jbino.com/index.htm نامعتبر 2017-01-01
1147 Journal of Biochemical Technology 0974-2328 0974-2328 https://jbiochemtech.com/en نامعتبر 2020-03-01
1148 Journal of Biodiscovery XXXX-XXXX www.omicsonline.com/open-access/biodiscovery.php نامعتبر 2017-01-01
1149 Journal of Biodiversity & Endangered Species 2332-2543 www.esciencecentral.org/journals/biodiversity-endangered-species.php نامعتبر 2017-01-01
1150 Journal of Biodiversity Management & Forestry 2327-4417 www.scitechnol.com/biodiversity-management-forestry.php نامعتبر 2017-01-01
1151 Journal of Biodiversity, Bioprospecting and Development 2376-0214 www.omicsgroup.org/journals/international-journal-of-biodiversity-bioprocessing-and-development.php نامعتبر 2017-01-01
1152 Journal of Bioengineering & Biomedical Science 2155-9538 www.omicsonline.org/bioengineering-biomedical-science.php نامعتبر 2017-01-01
1153 Journal of Bioengineering and Bioelectronics 2153-0777 www.omicsonline.org/biochips-tissue-chips.php نامعتبر 2017-01-01
1154 Journal of Bioinformatics Research Studies (JBRS) 2394- 1146 www.vrjpublishers.com/index.php/jbrs/index نامعتبر 2017-01-01
1155 Journal of Biological Sciences 1727-3048 scialert.net/jindex.php?issn=1727-3048 نامعتبر 2017-01-01
1156 Journal of Biological Sciences 1727-3048 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1727-3048 نامعتبر 2017-01-01
1157 Journal of Biology and today’s world 2322-3308 journals.lexispublisher.com/jbtw.html نامعتبر 2017-01-01
1158 Journal of Biomarkers, Genetic Disorders and Therapy XXXX-XXXX jbgt.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1159 Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 2158-7027 www.scirp.org/journal/jbnb نامعتبر 2017-07-01
1160 Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research 2279-0594 jbpr.in/index.php/jbpr نامعتبر 2017-01-01
1161 Journal of Biomedical Engineering and Medical Devices XXXX-XXXX www.esciencecentral.org/journals/biomedical-engineering-medical-devices.php نامعتبر 2017-01-01
1162 Journal of Biomedical Science and Engineering 1937-6871 http://www.scirp.org/journal/JBiSE نامعتبر 2017-01-01
1163 Journal of Biomedical Sciences 2254-609x www.jbiomeds.com نامعتبر 2017-01-01
1164 Journal of Biomedical systems & emerging technologies XXXX-XXXX www.omicsonline.com/open-access/biomedical-systems-emerging-technologies.php نامعتبر 2017-01-01
1165 Journal of Biometrics & Biostatistics 2155-6180 www.omicsonline.org/biometrics-biostatistics.php نامعتبر 2017-01-01
1166 Journal of Biomimetics Biomaterials and Tissue Engineering 1662-100X www.omicsonline.com/open-access/biomimetics-biomaterials-tissue-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1167 Journal of Biomusical Engineering 2090-2719 www.omicsonline.com/open-access/biomusical-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1168 Journal of Biopharmaceutics 0976-1047 ijbonline.com نامعتبر 2017-01-01
1169 Journal of Biophysical Chemistry 2153-036X www.scirp.org/journal/jbpc نامعتبر 2017-07-01
1170 Journal of Bioprocessing & Biotechniques 2155-9821 www.omicsonline.org/bioprocessing-biotechniques.php نامعتبر 2017-01-01
1171 Journal of Bioremediation & Biodegradation 2155-6199 www.omicsonline.org/bioremediation-biodegradation.php نامعتبر 2017-01-01
1172 Journal of Biosciences and Medicines 2327-5081 www.scirp.org/journal/jbm نامعتبر 2017-07-01
1173 Journal of Biosensors & Bioelectronics 2155-6210 www.omicsonline.org/biosensors-bioelectronics.php نامعتبر 2017-01-01
1174 Journal of Biosensors, Biomarkers and Diagnostics (JBBD) 2575-6303 symbiosisonlinepublishing.com/biosensors-biomarkers-diagnostics نامعتبر 2018-03-01
1175 Journal of Biotechnology & Biomaterials 2155-952X www.omicsonline.org/biotechnology-biomaterials.php نامعتبر 2017-01-01
1176 Journal of Bioterrorism & Biodefense 2157-2526 www.omicsonline.org/bioterrorism-biodefense.php نامعتبر 2017-01-01
1177 Journal of Blood & Lymph 2165-7831 www.omicsgroup.org/journals/blood-lymph.php نامعتبر 2017-01-01
1178 Journal of Blood Disorders 2379-8009 austinpublishinggroup.com/blood-disorders نامعتبر 2018-02-01
1179 Journal of Blood Disorders & Transfusion 2155-9864 www.omicsonline.org/blood-disorders-transfusion.php نامعتبر 2017-01-01
1180 Journal of Blood Research & Hematologic Diseases XXXX-XXXX www.scitechnol.com/journal-of-blood-research-and-hematologic-diseases.php نامعتبر 2017-01-01
1181 Journal of Bone Reports & Recommendations 2469-6684 bone.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1182 Journal of Bone Research 2329-8820 www.esciencecentral.org/journals/bone-marrow-research.php نامعتبر 2017-01-01
1183 Journal of Botanical Papers 2519-5271 www.scigatejournals.com/publications/index.php/jbp نامعتبر 2018-08-01
1184 Journal of Brain Tumors & Neurooncology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/brain-tumors-neurooncology.php نامعتبر 2017-01-01
1185 Journal of Building Construction and Planning Research 2328-4889 www.scirp.org/journal/jbcpr نامعتبر 2017-07-01
1186 Journal of Business & Financial Affairs 2167-0234 www.omicsgroup.org/journals/business-and-financial-affairs.php نامعتبر 2017-01-01
1187 Journal of Business and Hotel Management 2324-9129 www.scitechnol.com/business-hotel-management.php نامعتبر 2017-01-01
1188 Journal of Cancer and Clinical Oncology XXXX-XXXX jcco.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1189 Journal of Cancer Clinical Trials XXXX-XXXX www.omicsonline.org/cancer-clinical-trials.php نامعتبر 2017-01-01
1190 Journal of Cancer Diagnosis XXXX-XXXX www.omicsonline.org/cancer-diagnosis.php نامعتبر 2017-01-01
1191 Journal of Cancer Epidemiology and Prevention XXXX-XXXX www.imedpub.com/cancer-epidemiology-and-prevention نامعتبر 2018-06-01
1192 Journal of Cancer Science & Therapy 1948-5956 www.omicsonline.org/cancer-science-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1193 Journal of Cancer Therapy 2151-1934 www.scirp.org/journal/jct نامعتبر 2017-07-01
1194 Journal of Carcinogenesis & Mutagenesis 2157-2518 www.omicsonline.org/carcinogenesis-mutagenesis.php نامعتبر 2017-01-01
1195 Journal of Cardiology Research and Cardiovascular Diseases XXXX-XXXX jccd.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1196 Journal of Cardiovascular Diseases & Diagnosis 2329-9517 www.esciencecentral.org/journals/cardiovascular-diseases-diagnosis.php نامعتبر 2017-01-01
1197 Journal of Cardiovascular Disorders 2379-7991 austinpublishinggroup.com/cardiovascular-disorders نامعتبر 2018-02-01
1198 Journal of Cardiovascular Medicine and Cardiology 2455-2976 www.peertechz.com/journals/journal-of-cardiovascular-medicine-and-cardiology نامعتبر 2017-12-01
1199 Journal of Case Reports and Clinical Research Studies (JCRCRS) 2395-4787 www.vrjpublishers.com/index.php/jcrcrs/index نامعتبر 2017-01-01
1200 Journal of Cell Biology and Biochemistry Research (JCBBR) 2315-8870 www.apexjournal.org/jcbbr/index.htm نامعتبر 2017-01-01
1201 Journal of Cell Biology, Cell Metabolism and Stem Cell Research XXXX-XXXX jccs.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1202 Journal of Cell Science & Therapy 2157-7013 www.omicsonline.org/cell-science-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1203 Journal of Cell Signaling XXXX-XXXX www.omicsonline.org/cell-signaling.php نامعتبر 2017-01-01
1204 Journal of Cellular & Molecular Pathology XXXX-XXXX cellular-molecular-pathology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1205 Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 0975-7384 jocpr.com نامعتبر 2017-01-01
1206 Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 0974-2115 jchps.com نامعتبر 2017-01-01
1207 Journal of Chemical Biology & Therapeutics XXXX-XXXX www.omicsonline.org/chemical-biology-therapeutics.php نامعتبر 2017-01-01
1208 Journal of Chemical Engineering & Process Technology 2157-7048 www.omicsonline.org/chemical-engineering-process-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1209 Journal of Chemical Engineering Research Studies (JCERS) 2394- 1154 www.vrjpublishers.com/index.php/jcers/index نامعتبر 2017-01-01
1210 Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences (JCBPSC) XXXX-XXXX www.jcbsc.org/index.php نامعتبر 2017-01-01
1211 Journal of Child and Adolescent Behaviour 2375-4494 www.esciencecentral.org/journals/child-and-adolescent-behavior.php نامعتبر 2017-01-01
1212 Journal of Childhood & Developmental Disorders 2472-1786 childhood-developmental-disorders.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1213 Journal of Childhood Obesity XXXX-XXXX childhood-obesity.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1214 Journal of Chromatography & Separation Techniques 2157-7064 www.omicsonline.org/chromatography-separation-techniques.php نامعتبر 2017-01-01
1215 Journal of Civil & Environmental Engineering 2165-784X www.omicsgroup.org/journals/civil-environmental-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1216 Journal of Civil & Legal Sciences (JCLS) 2169-0170 www.omicsgroup.org/journals/civil-legal-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1217 Journal of Civil Engineering and Environmental Sciences 2455-488X www.peertechz.com/journals/journal-of-civil-engineering-and-environmental-sciences نامعتبر 2017-12-01
1218 Journal of Climatology & Weather Forecasting 2332-2594 www.esciencecentral.org/journals/climatology-weather-forecasting.php نامعتبر 2017-01-01
1219 Journal of Clinical & Cellular Immunology 2155-9899 www.omicsonline.org/clinical-cellular-immunology.php نامعتبر 2017-01-01
1220 Journal of Clinical & Experimental Cardiology 2155-9880 www.omicsonline.org/clinical-experimental-cardiology.php نامعتبر 2017-01-01
1221 Journal of Clinical & Experimental Dermatology Research 2155-9554 www.omicsonline.org/clinical-experimental-dermatology-research.php نامعتبر 2017-01-01
1222 Journal of Clinical & Experimental Nephrology 2472-5056 clinical-experimental-nephrology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1223 Journal of Clinical & Experimental Oncology 2324-9110 www.scitechnol.com/clinical-experimental-oncology.php نامعتبر 2017-01-01
1224 Journal of Clinical & Experimental Ophthalmology 2155-9570 www.omicsonline.org/clinical-experimental-ophthalmology.php نامعتبر 2017-01-01
1225 Journal of Clinical & Experimental Orthopaedics 2471-8416 orthopedics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1226 Journal of Clinical & Experimental Pathology 2161-0681 www.omicsonline.org/clinical-experimental-pathology.php نامعتبر 2017-01-01
1227 Journal of Clinical & Experimental Radiology XXXX-XXXX www.scitechnol.com/clinical-experimental-radiology.php نامعتبر 2017-01-01
1228 Journal of Clinical & Medical Genomics 2472-128X www.esciencecentral.org/journals/clinical-and-medical-genomics.php نامعتبر 2017-01-01
1229 Journal of Clinical & Molecular Pathology XXXX-XXXX www.imedpub.com/clinical-and-molecular-pathology نامعتبر 2018-06-01
1230 Journal of Clinical & Experimental Neuroimmunology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/clinical-experimental-neuroimmunology.php نامعتبر 2017-01-01
1231 Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM) 1309-0720 www.jcam.com.tr نامعتبر 2018-04-01
1232 Journal of Clinical and Experimental Transplantation XXXX-XXXX www.omicsonline.org/clinical-experimental-transplantation.php نامعتبر 2017-01-01
1233 Journal of Clinical and Molecular Endocrinology XXXX-XXXX clinical-and-molecular-endocrinology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1234 Journal of Clinical Case Reports 2165-7920 www.omicsgroup.org/journals/clinical-case-reports.php نامعتبر 2017-01-01
1235 Journal of Clinical Developmental Biology 2472-1964 clinical-developmental-biology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1236 Journal of Clinical Diabetes & Practice XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/clinical-diabetes-and-practice.php نامعتبر 2017-01-01
1237 Journal of Clinical Epigenetics 2472-1158 clinical-epigenetics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1238 Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology 2575-7733 www.imedpub.com/clinical-gastroenterology-and-hepatology نامعتبر 2018-06-01
1239 Journal of Clinical Images and Case Reports XXXX-XXXX www.scitechnol.com/clinical-images-case-reports.php نامعتبر 2017-01-01
1240 Journal of Clinical Immunology and Allergy XXXX-XXXX asthma-and-bronchitis.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1241 Journal of Clinical Infectious Diseases & Practice XXXX-XXXX www.omicsonline.org/clinical-infectious-diseases-practice.php نامعتبر 2017-01-01
1242 Journal of Clinical Medicine and Therapeutics XXXX-XXXX www.imedpub.com/clinical-medicine-and-therapeutics نامعتبر 2018-06-01
1243 Journal of Clinical Microbiology and Biochemical Technology Peertechz www.peertechz.com/journals/journal-of-clinical-microbiology-and-biochemical-technology نامعتبر 2017-12-01
1244 Journal of Clinical Nutrition & Dietetics 2472-1921 clinical-nutrition.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1245 Journal of Clinical Research & Bioethics 2155-9627 www.omicsonline.org/clinical-research-bioethics.php نامعتبر 2017-01-01
1246 Journal of Clinical Research and Ophthalmology 2455-1414 www.peertechz.com/journals/journal-of-clinical-research-and-ophthalmology نامعتبر 2017-12-01
1247 Journal of Clinical Respiratory Diseases and Care 2472-1247 www.omicsonline.org/clinical-respiratory-diseases-and-care.php نامعتبر 2017-01-01
1248 Journal of Clinical Toxicology 2161-0495 www.omicsonline.org/clinical-toxicology.php نامعتبر 2017-01-01
1249 Journal of Clinical Trials 2167-0870 www.omicsgroup.org/journals/clinical-trials.php نامعتبر 2017-01-01
1250 Journal of Clinical Trials in Cardiology (JCTCD) 2374-6882 symbiosisonlinepublishing.com/cardiology نامعتبر 2018-03-01
1251 Journal of Coastal Life Medicine 2309-5288 jclmm.com نامعتبر 2017-01-01
1252 Journal of Coastal Zone Management 2473-3350 www.omicsonline.com/open-access/coastal-development.php نامعتبر 2017-01-01
1253 Journal of Colitis & Diverticulitis XXXX-XXXX www.omicsonline.org/colitis-diverticulitis.php نامعتبر 2017-01-01
1254 Journal of Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids 2375-4427 www.esciencecentral.org/journals/deaf-studies-hearing-aids.php نامعتبر 2017-01-01
1255 Journal of Community & Public Health Nursing 2471-9846 www.omicsonline.org/community-public-health-nursing.php نامعتبر 2017-01-01
1256 Journal of Community Medicine & health care XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/community-medicine نامعتبر 2018-02-01
1257 Journal of Community Medicine & Health Education 2161-0711 www.omicsonline.org/community-medicine-health-education.php نامعتبر 2017-01-01
1258 Journal of Comparative Literature and Culture (JCLC) 2325-2200 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jclc نامعتبر 2017-01-01
1259 Journal of Complementary Medicine 1446-8263 www.appco.com.au نامعتبر 2017-01-01
1260 Journal of Computational Methods in Molecular Design XXXX-XXXX www.scholarsresearchlibrary.com/journals/journal-of-computational-methods-in-molecular-design نامعتبر 2017-06-01
1261 Journal of Computer and Communications 2327-5219 www.scirp.org/journal/jcc نامعتبر 2017-07-01
1262 Journal of Computer Science & Systems Biology 0974-7230 www.omicsonline.org/computer-science-systems-biology.php نامعتبر 2017-01-01
1263 Journal of Computer Science Applications and Information Technology (JCSAIT) 2474-9257 symbiosisonlinepublishing.com/computer-science-technology نامعتبر 2018-03-01
1264 Journal of Contraceptive Studies XXXX-XXXX contraceptivestudies.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1265 Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2161-4105 www.scirp.org/journal/jcdsa نامعتبر 2017-07-01
1266 Journal of Cosmetology & Trichology 2471-9323 www.omicsonline.org/cosmetology-trichology.php نامعتبر 2017-01-01
1267 Journal of Crop science and Agronomy (JCSA) XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/jcsa/home نامعتبر 2017-01-01
1268 Journal of Croteomics & Bioinformatics 0974-276X www.omicsonline.org/proteomics-bioinformatics.php نامعتبر 2017-01-01
1269 Journal of Crystallization Process and Technology 2161-7678 www.scirp.org/journal/jcpt نامعتبر 2017-07-01
1270 Journal of Current Pharma Research 2230-7834 www.cpronline.in نامعتبر 2017-01-01
1271 Journal of Current Research in Science 2322-5009 www.jcrs010.com/ نامعتبر 2017-01-01
1272 Journal of Cytokine Biology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/cytokine-biology.php نامعتبر 2017-01-01
1273 Journal of Cytology & Histology 2157-7099 www.omicsonline.org/cytology-histology.php نامعتبر 2017-01-01
1274 Journal of Data Analysis and Information Processing 2327-7211 www.scirp.org/journal/jdaip نامعتبر 2017-07-01
1275 Journal of Data Mining in Genomics & Proteomics 2153-0602 www.omicsonline.org/data-mining-in-genomics-proteomics.php نامعتبر 2017-01-01
1276 Journal of Defense Management 2167-0374 www.omicsgroup.org/journals/defense-management.php نامعتبر 2017-01-01
1277 Journal of Defense Studies and Resource Management 2324-9315 www.scitechnol.com/defense-studies-resource-management.php نامعتبر 2017-01-01
1278 Journal of Dental and Craniofacial Research 2576-392X www.imedpub.com/dental-and-craniofacial-research نامعتبر 2018-06-01
1279 Journal of Dental Applications 2381-9049 austinpublishinggroup.com/dental-applications نامعتبر 2018-02-01
1280 Journal of Dental Problems and Solutions 2394-8418 www.peertechz.com/journals/journal-of-dental-problems-and-solutions نامعتبر 2017-12-01
1281 Journal of Dentistry & Oral Disorders 2572-7710 austinpublishinggroup.com/dental-disorders نامعتبر 2018-02-01
1282 Journal of Dentistry and Oral Health Practice XXXX-XXXX jdop.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1283 Journal of Dentistry, Oral Disorders & Therapy (JDODT) 2372-0972 symbiosisonlinepublishing.com/dentistry-oraldisorders-therapy نامعتبر 2018-03-01
1284 Journal of Depression and Anxiety 2167-1044 www.omicsgroup.org/journals/depression-and-anxiety.php نامعتبر 2017-01-01
1285 Journal of Dermatitis XXXX-XXXX www.omicsonline.org/dermatitis.php نامعتبر 2017-01-01
1286 Journal of Dermatology and Clinical Applications XXXX-XXXX jdca.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1287 Journal of Developing Drugs 2329-6631 www.omicsgroup.org/journals/developing-drugs.php نامعتبر 2017-01-01
1288 Journal of Diabetes & Metabolism 2155-6156 www.omicsonline.org/diabetes-metabolism.php نامعتبر 2017-01-01
1289 Journal of Diabetes Mellitus 2160-5831 www.scirp.org/journal/jdm نامعتبر 2017-07-01
1290 Journal of Diabetes Research and Endocrinology XXXX-XXXX www.imedpub.com/diabetes-research-and-endocrinology نامعتبر 2018-06-01
1291 Journal of Diabetic Complications & Medicine XXXX-XXXX www.omicsonline.org/diabetic-complications-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1292 Journal of Diagnostic Techniques and Biomedical Analysis 2469-5653 www.scitechnol.com/diagnostic-techniques-biomedical-analysis.php نامعتبر 2017-01-01
1293 Journal of Disease Markers 2380-0682 austinpublishinggroup.com/disease-markers نامعتبر 2018-02-01
1294 Journal of Down Syndrome & Chromosome Abnormalities 2472-1115 www.omicsonline.org/down-syndrome.php نامعتبر 2017-01-01
1295 Journal of Drug Abuse 2471-853X drugabuse.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1296 Journal of Drug Discovery, Development and Delivery 2471-0288 austinpublishinggroup.com/drug-development نامعتبر 2018-02-01
1297 Journal of Durgery & Clinical Practice XXXX-XXXX www.scitechnol.com/surgery-clinical-practice.php نامعتبر 2017-01-01
1298 Journal of Earth Science & Climatic Change 2157-7617 www.omicsonline.org/earth-science-climatic-change.php نامعتبر 2017-01-01
1299 Journal of Economics Theory 1994-8212 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-8212 نامعتبر 2017-08-01
1300 Journal of Ecosystem & Ecography 2157-7625 www.omicsonline.org/ecosystem-ecography.php نامعتبر 2017-01-01
1301 Journal of Education Research and Behavioral Sciences (JERBS) 2315-8735 www.scholarsteer.com/journal/journal-of-education-research-and-behavioral-sciences-jerbs نامعتبر 2017-01-01
1302 Journal of Electrical & Electronic Systems 2332-0796 www.omicsgroup.org/journals/electrical-electronic-systems.php نامعتبر 2017-01-01
1303 Journal of Electrical Engineering and Electronic Technology 2325-9833 www.scitechnol.com/electrical-engineering-electronic-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1304 Journal of Electromagnetic Analysis and Applications 1942-0730 www.scirp.org/journal/jemaa نامعتبر 2017-07-01
1305 Journal of Electronics Cooling and Thermal Control 2162-6162 www.scirp.org/journal/jectc نامعتبر 2017-07-01
1306 Journal of Emergency and Internal Medicine 2576-3938 www.imedpub.com/emergency-and-internal-medicine نامعتبر 2018-06-01
1307 Journal of Emerging Infectious Diseases 2472-4998 www.omicsonline.org/emerging-infectious-diseases.php نامعتبر 2017-01-01
1308 Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences 2161-4865 www.scirp.org/journal/jeas نامعتبر 2017-07-01
1309 Journal of Endocrine Disorders 2376-0133 austinpublishinggroup.com/endocrinology نامعتبر 2018-02-01
1310 Journal of Endocrinology and Diabetes (JED) 2374-6890 symbiosisonlinepublishing.com/endocrinology-diabetes نامعتبر 2018-03-01
1311 Journal of Endocrinology and Diabetes Research XXXX-XXXX jedr.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1312 Journal of Engineering (JOE) 2325-0224 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/joe نامعتبر 2017-01-01
1313 Journal of Engineering and Applied Sciences 1816-949x medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-949x نامعتبر 2017-01-01
1314 Journal of Entrepreneurship & Organization Management 2169-026X www.omicsgroup.org/journals/entrepreneurship-organization-management.php نامعتبر 2017-01-01
1315 Journal of Environmental & Analytical Toxicology 2161-0525 www.omicsonline.org/environmental-analytical-toxicology.php نامعتبر 2017-01-01
1316 Journal of Environmental Analytical Chemistry 2380-2391 www.omicsgroup.org/journals/environmental-analytical-chemistry.php نامعتبر 2017-01-01
1317 Journal of Environmental Nanotechnology 279-0748 www.nanoient.org/journal-of-environmental-nanotechnology.php نامعتبر 2017-01-01
1318 Journal of Environmental Protection 2152-2197 www.scirp.org/journal/jep نامعتبر 2017-07-01
1319 Journal of Environmental Research XXXX-XXXX www.imedpub.com/journal-environmental-research نامعتبر 2018-06-01
1320 Journal of Ergonomics 2165-7556 www.omicsgroup.org/journals/ergonomics.php نامعتبر 2017-01-01
1321 Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare (JEBMH) 2349-2562 www.jebmh.com/index.php نامعتبر 2017-01-01
1322 Journal of Exercise, Sports & Orthopedics (JESO) 2374-6904 symbiosisonlinepublishing.com/exercise-sports-orthopedics نامعتبر 2018-03-01
1323 Journal of Experimental Food Chemistry 2472-0542 www.omicsonline.org/experimental-food-chemistry.php نامعتبر 2017-01-01
1324 Journal of Experimental Sciences 2218-1768 jexpsciences.com نامعتبر 2017-01-01
1325 Journal of Expert Systems (JES) 2169-3064 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jes نامعتبر 2017-01-01
1326 Journal of Eye & Cataract Surgery 2471-8300 eye-cataract-surgery.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1327 Journal of Family Medicine 2380-0658 austinpublishinggroup.com/family-medicine نامعتبر 2018-02-01
1328 Journal of Family Studies 1322-9400 jfs.e-contentmanagement.com نامعتبر 2017-01-01
1329 Journal of Fashion Technology & Textile Engineering 2329-9568 www.scitechnol.com/fashion-technology-textile-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1330 Journal of Fertilization: In Vitro – Ivf-worldwide, Reproductive Medicine, Genetics & Stem Cell Biology 2375-4508 www.omicsgroup.org/journals/fertilization-in-vitro.php نامعتبر 2017-01-01
1331 Journal of Fertilizers & Pesticides 2471-2728 www.omicsonline.org/biofertilizers-biopesticides.php نامعتبر 2017-01-01
1332 Journal of Financial Risk Management 2167-9533 www.scirp.org/journal/jfrm نامعتبر 2017-07-01
1333 Journal of Fisheries & Livestock Production 2332-2608 www.esciencecentral.org/journals/fisheries-livestock-production.php نامعتبر 2017-01-01
1334 Journal of Fisheries International 1817-3381 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1817-3381 نامعتبر 2017-08-01
1335 Journal of FisheriesSciences.Com 1307-234X www.fisheriessciences.com نامعتبر 2017-01-01
1336 Journal of Flow Control, Measurement & Visualization 2329-3322 www.scirp.org/journal/jfcmv نامعتبر 2017-07-01
1337 Journal of Food & Industrial Microbiology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/food-industrial-microbiology.php نامعتبر 2017-01-01
1338 Journal of Food and Nutritional Disorders 2324-9323 www.scitechnol.com/food-nutritional-disorders.php نامعتبر 2017-01-01
1339 Journal of Food Processing & Technology 2157-7110 www.omicsonline.org/food-processing-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1340 Journal of Food Science and Nutrition Therapy XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/journal-of-food-science-and-nutrition-therapy نامعتبر 2017-12-01
1341 Journal of Food Technology 1684-8462 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1684-8462 نامعتبر 2017-08-01
1342 Journal of Food, Nutrition and Population Health XXXX-XXXX www.imedpub.com/food-nutrition-and-population-health نامعتبر 2018-06-01
1343 Journal of Food: Microbiology, Safety & Hygiene XXXX-XXXX www.omicsonline.org/foodmicrobiology-safety-hygiene.php نامعتبر 2017-01-01
1344 Journal of Forensic Anthropology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/forensic-anthropology.php نامعتبر 2017-01-01
1345 Journal of Forensic Biomechanics 2090-2697 www.omicsonline.com/open-access/forensic-biomechanics.php نامعتبر 2017-01-01
1346 Journal of Forensic Medicine 2472-1026 www.omicsgroup.org/journals/journal-forensic-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1347 Journal of Forensic Pathology XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/forensic-pathology.php نامعتبر 2017-01-01
1348 Journal of Forensic Psychology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/forensic-psychology.php نامعتبر 2017-01-01
1349 Journal of Forensic Research 2157-7145 www.omicsonline.org/forensic-research.php نامعتبر 2017-01-01
1350 Journal of Forensic Toxicology and Pharmacology 2325-9841 www.scitechnol.com/forensic-toxicology-pharmacology.php نامعتبر 2017-01-01
1351 Journal of Fundamentals of Renewable Energy and Applications 2090-4541 www.omicsonline.com/open-access/fundamentals-renewable-energy-applications.php نامعتبر 2017-01-01
1352 Journal of Gastroenterology, Liver & Pancreatic diseases XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/glpd نامعتبر 2018-02-01
1353 Journal of Gastroenterology, Pancreatology & Liver Disorders (JGPLD) 2374-815X symbiosisonlinepublishing.com/gastroenterology-pancreatology-liverdisorders نامعتبر 2018-03-01
1354 Journal of Gastrointestinal & Digestive System 2161-069X www.omicsonline.org/gastrointestinal-digestive-system.php نامعتبر 2017-01-01
1355 Journal of Gastrointestinal Cancer and Stromal Tumors XXXX-XXXX www.omicsonline.org/gastrointestinal-cancer-stromal-tumors.php نامعتبر 2017-01-01
1356 Journal of General Practice 2329-9126 www.esciencecentral.org/journals/general-practice.php نامعتبر 2017-01-01
1357 Journal of Generalized Lie Theory and Applications 1736-4337 www.omicsonline.com/open-access/generalized-theory-applications.php نامعتبر 2017-01-01
1358 Journal of Genetic Disorders & Genetic Reports 2327-5790 www.scitechnol.com/genetic-disorders-genetic-reports.php نامعتبر 2017-01-01
1359 Journal of Genetic Syndromes & Gene Therapy 2157-7412 www.omicsonline.org/genetic-syndromes-gene-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1360 Journal of Genital System & Disorders 2325-9728 www.scitechnol.com/genital-system-disorders.php نامعتبر 2017-01-01
1361 Journal of Geographic Information System 2151-1950 www.scirp.org/journal/jgis نامعتبر 2017-07-01
1362 Journal of Geography & Natural Disasters 2167-0587 www.omicsgroup.org/journals/geography-natural-disasters.php نامعتبر 2017-01-01
1363 Journal of Geology & Geophysics 2381-8719 www.omicsgroup.org/journals/geology-geosciences.php نامعتبر 2017-01-01
1364 Journal of Geoscience and Environment Protection 2327-4336 www.scirp.org/journal/gep نامعتبر 2017-07-01
1365 Journal of Gerontology & Geriatric Research 2167-7182 www.omicsgroup.org/journals/gerontology-geriatric-research.php نامعتبر 2017-01-01
1366 Journal of Global Economics 2375-4389 www.esciencecentral.org/journals/global-economics.php نامعتبر 2017-01-01
1367 Journal of Global Pharma Technology 0975-8542 jgpt.co.in نامعتبر 2017-12-01
1368 Journal of Global Research in Computer Science 2229-371X www.rroij.com/global-research-in-computer-science.php نامعتبر 2017-01-01
1369 Journal of Glycobiology 2168-958X www.omicsgroup.org/journals/glycobiology.php نامعتبر 2017-01-01
1370 Journal of Glycomics & Lipidomics 2153-0637 www.omicsonline.org/glycomics-lipidomics.php نامعتبر 2017-01-01
1371 Journal of Gynecological Research and Obstetrics XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/journal-of-gynecological-research-and-obstetrics نامعتبر 2017-12-01
1372 Journal of Gynecology and Obstretics Applications XXXX-XXXX jgoa.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1373 Journal of Headache & Pain Management 2472-1913 headache.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1374 Journal of Health & Medical Informatics 2157-7420 www.omicsonline.org/health-medical-informatics.php نامعتبر 2017-01-01
1375 Journal of Health & Medical Economics XXXX-XXXX health-medical-economics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1376 Journal of Healthcare Communications 2472-5471 healthcare-communications.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1377 Journal of Heart and Cardiovascular Research 2576-1455 www.imedpub.com/heart-and-cardiovascular-research نامعتبر 2018-06-01
1378 Journal of Heavy Metal Toxicity and Diseases 2473-6457 heavy-metal-toxicity-diseases.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1379 Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases 2329-8790 www.esciencecentral.org/journals/haematology-thromboembolic-diseases.php نامعتبر 2017-01-01
1380 Journal of Hepatitis 2471-9706 hepatitis.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1381 Journal of Hepatitis Research 2381-9057 austinpublishinggroup.com/hepatitis نامعتبر 2018-02-01
1382 Journal of Hepatology and Gastrointestinal Disorders XXXX-XXXX www.omicsonline.org/hepatology-gastrointestinal-disorders.php نامعتبر 2017-01-01
1383 Journal of High Energy Physics, Gravitation and Cosmology 2380-4327 www.scirp.org/journal/jhepgc نامعتبر 2017-07-01
1384 Journal of HIV & Retro Virus XXXX-XXXX hiv.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1385 Journal of HIV for Clinical and Scientific Research 2455-3786 www.peertechz.com/journals/journal-of-hiv-for-clinical-and-scientific-research نامعتبر 2017-12-01
1386 Journal of Horticulture 2376-0354 www.esciencecentral.org/journals/horticulture.php نامعتبر 2017-01-01
1387 Journal of Hospital & Medical Management XXXX-XXXX hospital-medical-management.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1388 Journal of Hotel & Business Management 2169-0286 www.omicsgroup.org/journals/hotel-business-management.php نامعتبر 2017-01-01
1389 Journal of Human Resource and Sustainability Studies 2328-4862 www.scirp.org/journal/jhrss نامعتبر 2017-07-01
1390 Journal of Humanities , Arts, Medicine and Sciences XXXX-XXXX www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&#59;id=85 نامعتبر 2018-02-01
1391 Journal of Hydrogeology & Hydrologic Engineering 2325-9647 www.scitechnol.com/hydrogeology-hydrologic-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1392 Journal of Hypertension: Open Access 2167-1095 www.omicsgroup.org/journals/hypertension-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1393 Journal of Imaging and Interventional Radiology XXXX-XXXX interventional-radiology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1394 Journal of Immune Based Therapies, Vaccines and Antimicrobials 2168-1546 www.scirp.org/journal/jibtva نامعتبر 2017-07-01
1395 Journal of Immune Research 2471-0261 austinpublishinggroup.com/immune-research نامعتبر 2018-02-01
1396 Journal of Immunobiology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/immunobiology.php نامعتبر 2017-01-01
1397 Journal of Immunological Techniques in Infectious Diseases 2329-9541 www.scitechnol.com/infectious-diseases-immunological-techniques.php نامعتبر 2017-01-01
1398 Journal of Immunology Research and Clinical Applications XXXX-XXXX jica.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1399 Journal of Immunooncology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/immunooncology.php نامعتبر 2017-01-01
1400 Journal of Industrial Pollution Control 0970-2083 www.icontrolpollution.com نامعتبر 2017-01-01
1401 Journal of Infectious Diseases & Preventive Medicine 2329-8731 www.esciencecentral.org/journals/ancient-diseases-preventive-remedies.php نامعتبر 2017-01-01
1402 Journal of Infectious Diseases & Therapy 2332-0877 www.esciencecentral.org/journals/infectious-diseases-and-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1403 Journal of Infectious Diseases and Diagnosis XXXX-XXXX www.omicsonline.org/infectious-diseases-and-diagnosis.php نامعتبر 2017-01-01
1404 Journal of Infectious Diseases and Medicine XXXX-XXXX www.omicsonline.org/infectious-diseases-and-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1405 Journal of Infectious Diseases and Treatment XXXX-XXXX infectious-diseases-and-treatment.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1406 Journal of Inflammatory Bowel Diseases & Disorders XXXX-XXXX www.omicsonline.org/inflammatory-bowel-diseases-disorders.php نامعتبر 2017-01-01
1407 Journal of Informatics and Data Mining 2472-1956 datamining.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1408 Journal of Information Security 2153-1234 www.scirp.org/journal/jis نامعتبر 2017-07-01
1409 Journal of Information Technology & Software Engineering 2165- 7866 www.omicsgroup.org/journals/information-technology-software-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1410 Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences (JIPBS) 2349-2759 www.jipbs.com نامعتبر 2017-01-01
1411 Journal of Integrative Oncology 2329-6771 www.omicsgroup.org/journals/integrative-oncology.php نامعتبر 2017-01-01
1412 Journal of Intelligent Learning Systems and Applications 2150-8402 www.scirp.org/journal/jilsa نامعتبر 2017-07-01
1413 Journal of Intensive and Critical Care 2471-8505 criticalcare.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1414 Journal of International Academic Research for Multidisciplinary (JIARM) 2320-5083 www.jiarm.com/home.html نامعتبر 2017-01-01
1415 Journal of Kidney 2472-1220 www.omicsonline.org/kidney.php نامعتبر 2017-01-01
1416 Journal of Lasers, Optics & Photonics 2469-410X www.omicsgroup.org/journals/lasers-optics-photonics.php نامعتبر 2017-01-01
1417 Journal of Leukemia 2329-6917 www.esciencecentral.org/journals/leukemia.php نامعتبر 2017-01-01
1418 Journal of Liver 2167-0889 www.omicsgroup.org/journals/liver.php نامعتبر 2017-01-01
1419 Journal of Liver: Disease & Transplantation 2325-9612 www.scitechnol.com/liver-disease-transplantation.php نامعتبر 2017-01-01
1420 Journal of Lung Cancer Diagnosis & Treatment XXXX-XXXX www.omicsonline.org/lung-cancer-diagnosis-treatment.php نامعتبر 2017-01-01
1421 Journal of Lung Diseases & Treatment 2472-1018 www.omicsonline.org/lung-diseases-treatment.php نامعتبر 2017-01-01
1422 Journal of Management, Information Technology and Engineering XXXX-XXXX www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=66 نامعتبر 2018-02-01
1423 Journal of Marine Science: Research & Development 2155-9910 www.omicsonline.org/marine-science-research-development.php نامعتبر 2017-01-01
1424 Journal of Mass Communication & Journalism 2165-7912 www.omicsgroup.org/journals/mass-communication-journalism.php نامعتبر 2017-01-01
1425 Journal of Material Sciences & Engineering 2169-0022 www.omicsgroup.org/journals/material-sciences-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1426 Journal of Materials Science and Chemical Engineering 2327-6045 www.scirp.org/journal/msce نامعتبر 2017-07-01
1427 Journal of Mathematical Finance 2162-2434 www.scirp.org/journal/jmf نامعتبر 2017-07-01
1428 Journal of Medical & Surgical Pathology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/medical-surgical-pathology.php نامعتبر 2017-01-01
1429 Journal of Medical and Health Sciences 2319-9865 www.rroij.com/medical-and-health-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1430 Journal of Medical Case Reports and Clinical Practice XXXX-XXXX jmcc.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1431 Journal of Medical Diagnostic Methods 2168-9784 www.omicsgroup.org/journals/medical-diagnostic-methods.php نامعتبر 2017-01-01
1432 Journal of Medical Implants & Surgery XXXX-XXXX www.omicsonline.org/medical-implants-surgery.php نامعتبر 2017-01-01
1433 Journal of Medical Microbiology & Diagnosis 2161-0703 www.omicsonline.org/medical-microbiology-diagnosis.php نامعتبر 2017-01-01
1434 Journal of Medical Physics and Applied Sciences 2574-285X medicalphysics.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1435 Journal of Medical Research and Health Education XXXX-XXXX www.imedpub.com/medical-research-and-health-education نامعتبر 2018-06-01
1436 Journal of Medical Research and Practice (JMRP) 2162-6391 jmrp.info/index.php/jmrp نامعتبر 2017-01-01
1437 Journal of Medical Science and Research 0976-5948 www.jmsr.co.in نامعتبر 2018-03-01
1438 Journal of Medical Sciences 1682-4474 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1682-4474 نامعتبر 2017-01-01
1439 Journal of Medical Toxicology and Clinical Forensic Medicine 2471-9641 toxicology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1440 Journal of Medicinal Plants Research 1996-0875 http://www.academicjournals.org/journal/JMPR نامعتبر 2018-09-01
1441 Journal of Membrane Science & Technology 2155-9589 www.omicsonline.org/membrane-science-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1442 Journal of Meningitis XXXX-XXXX www.omicsonline.org/meningitis.php نامعتبر 2017-01-01
1443 Journal of Mental Disorders and Treatment 2471-271X www.omicsgroup.org/journals/mental-disorders-treatment.php نامعتبر 2017-01-01
1444 Journal of Metabolic Syndrome 2167-0943 www.omicsgroup.org/journals/metabolic-syndrome.php نامعتبر 2017-01-01
1445 Journal of Microbial & Biochemical Technology 1948-5948 www.omicsonline.org/microbial-biochemical-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1446 Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering 2327-4077 www.scirp.org/journal/jmmce نامعتبر 2017-07-01
1447 Journal of Mobile Communication 1990-794x http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1990-794x نامعتبر 2017-08-01
1448 Journal of Modern Mathematics and Statistics 1994-5388 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-5388 نامعتبر 2017-08-01
1449 Journal of Modern Physics 2153-1196 www.scirp.org/journal/jmp نامعتبر 2017-07-01
1450 Journal of Modern Science And Technology 2201-6686 jmstpapers.com/editorial_board نامعتبر 2017-01-01
1451 Journal of Molecular and Genetic Medicine 1747-0862 www.omicsonline.com/open-access/molecular-genetic-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1452 Journal of Molecular Biology and Biotechnology XXXX-XXXX www.imedpub.com/molecular-biology-and-biotechnology نامعتبر 2018-06-01
1453 Journal of Molecular Biology and Molecular Imaging 2471-0237 austinpublishinggroup.com/molecular-biology نامعتبر 2018-02-01
1454 Journal of Molecular Biomarkers & Diagnosis 2155-9929 www.omicsonline.org/molecular-biomarkers-diagnosis.php نامعتبر 2017-01-01
1455 Journal of Molecular Genetics 2070-4267 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=2070-4267 نامعتبر 2017-08-01
1456 Journal of Molecular Histology & Medical Physiology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/molecular-histology-medical-physiology.php نامعتبر 2017-01-01
1457 Journal of Molecular Imaging & Dynamics 2155-9937 www.omicsonline.org/molecular-imaging-dynamics.php نامعتبر 2017-01-01
1458 Journal of Molecular Immunology XXXX-XXXX www.omicsonline.org/molecular-immunology.php نامعتبر 2017-01-01
1459 Journal of Mpe Molecular Pathological Epidemiology XXXX-XXXX molecular-pathological-epidemiology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1460 Journal of Multiple Sclerosis 2376-0389 www.omicsgroup.org/journals/multiple-sclerosis-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1461 Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology 2324-8777 www.scitechnol.com/nanomaterials-molecular-nanotechnology.php نامعتبر 2017-01-01
1462 Journal of Nanomedicine & Biotherapeutic Discovery 2155-983X www.omicsonline.org/nanomedicine-biotherapeutic-discovery.php نامعتبر 2017-01-01
1463 Journal of Nanomedicine & Nanotechnology 2157-7439 www.omicsonline.org/nanomedicine-nanotechnology.php نامعتبر 2017-01-01
1464 Journal of Nanoscience & Nanotechnology Research XXXX-XXXX www.imedpub.com/journal-nanoscience-nanotechnology-research نامعتبر 2018-06-01
1465 Journal of Nanosciences: Current Research XXXX-XXXX www.omicsonline.org/nano-sciences-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
1466 Journal of Natural Product and Plant Resources XXXX-XXXX www.scholarsresearchlibrary.com/journals/journal-of-natural-product-and-plant-resources نامعتبر 2017-06-01
1467 Journal of Nature Inspired Computing (JNIC) XXXX-XXXX worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jnic نامعتبر 2017-01-01
1468 Journal of Neonatal Biology 2167-0897 www.omicsgroup.org/journals/neonatal-biology.php نامعتبر 2017-01-01
1469 Journal of Neoplasm XXXX-XXXX neoplasm.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1470 Journal of Nephrology & Renal Diseases XXXX-XXXX www.scitechnol.com/nephrology-renal-diseases.php نامعتبر 2017-01-01
1471 Journal of Nephrology & Therapeutics 2161-0959 www.omicsonline.org/nephrology-therapeutics.php نامعتبر 2017-01-01
1472 Journal of Nephrology and Urology XXXX-XXXX www.imedpub.com/journal-nephrology-urology نامعتبر 2018-06-01
1473 Journal of Neuro-Oncology and Neuroscience XXXX-XXXX j-neurooncology.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1474 Journal of Neuroinfectious Diseases 2314-7334 www.omicsonline.com/open-access/neuroinfectious-diseases.php نامعتبر 2017-01-01
1475 Journal of Neurological Disorders 2329-6895 www.esciencecentral.org/journals/neurological-disorders.php نامعتبر 2017-01-01
1476 Journal of Neurological Sciences and Psychiatry XXXX-XXXX jnsp.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1477 Journal of Neurology & Neurophysiology 2155-9562 www.omicsonline.org/neurology-neurophysiology.php نامعتبر 2017-01-01
1478 Journal of Neurology and Neuroscience 2471-6625 www.jneuro.com نامعتبر 2017-01-01
1479 Journal of Neurology, Neurological Science and Disorders XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/journal-of-neurology-neurological-science-and-disorders نامعتبر 2017-12-01
1480 Journal of Neuropsychiatry 2471-8548 neuropsychiatry.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1481 Journal of Neuropsychopharmacology & Mental Health 2472-095X www.omicsonline.org/neuropsychopharmacology-mental-health.php نامعتبر 2017-01-01
1482 Journal of Neuroscience & Clinical Research XXXX-XXXX www.scitechnol.com/journal-of-neuroscience-and-clinical-research.php نامعتبر 2017-01-01
1483 Journal of Next Generation Sequencing & Applications 2469-9853 www.omicsonline.org/next-generation-sequencing-applications.php نامعتبر 2017-01-01
1484 Journal of Novel Applied Sciences 2322-5149 jnasci.org نامعتبر 2017-01-01
1485 Journal of Novel Physiotherapies 2165-7025 www.omicsgroup.org/journals/novel-physiotherapies.php نامعتبر 2017-01-01
1486 Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation 2455-5487 www.peertechz.com/journals/journal-of-novel-physiotherapy-and-physical-rehabilitation نامعتبر 2017-12-01
1487 Journal of Nuclear Energy Science & Power Generation Technology 2325-9809 www.scitechnol.com/nuclear-energy-science-power-generation-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1488 Journal of Nuclear Medicine & Radiation Therapy 2155-9619 www.omicsonline.org/nuclear-medicine-radiation-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1489 Journal of Nursing & Patient Care XXXX-XXXX www.scitechnol.com/nursing-and-patient-care.php نامعتبر 2017-01-01
1490 Journal of Nursing &Care 2167-1168 www.omicsgroup.org/journals/nursing-care.php نامعتبر 2017-01-01
1491 Journal of Nursing and Health Studies 2574-2825 www.imedpub.com/nursing-and-health-studies نامعتبر 2018-06-01
1492 Journal of Nutraceuticals and Food Science XXXX-XXXX nutraceuticals.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1493 Journal of Nutrition & Food Sciences 2155-9600 www.omicsonline.org/nutrition-food-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1494 Journal of Nutritional Disorders & Therapy 2161-0509 www.omicsonline.org/nutritional-disorders-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1495 Journal of Nutritional Health & Food Science (JNHFS) 2372-0980 symbiosisonlinepublishing.com/nutritionalhealth-foodscience نامعتبر 2018-03-01
1496 Journal of Obesity & Eating Disorders 2471-8203 obesity.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1497 Journal of Obesity & Weight Loss Therapy 2165-7904 www.omicsgroup.org/journals/obesity-weight-loss-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1498 Journal of Obesity and Therapeutics XXXX-XXXX www.scitechnol.com/obesity-therapeutics.php نامعتبر 2017-01-01
1499 Journal of Oceanography and Marine research XXXX-XXXX www.esciencecentral.org/journals/oceanography.php نامعتبر 2017-01-01
1500 Journal of Oncology Medicine & Practice XXXX-XXXX www.omicsonline.org/oncology-medicine-practice.php نامعتبر 2017-01-01
1501 Journal of Oncology Translational Research XXXX-XXXX www.omicsonline.org/guidelines-oncology-translational-research.php نامعتبر 2017-01-01
1502 Journal of Ophthalmology & Visual Sciences 2573-8593 austinpublishinggroup.com/ophthalmology-visual-sciences نامعتبر 2018-02-01
1503 Journal of Ophthalmology and Ophthalmic Surgery XXXX-XXXX joos.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1504 Journal of Oral Hygiene & Health 2332-0702 www.esciencecentral.org/journals/oral-hygiene-and-health.php نامعتبر 2017-01-01
1505 Journal of Oranic & Inorganic Chemistry 2472-1123 organic-inorganic.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1506 Journal of Orthodontics & Endodontics XXXX-XXXX orthodontics-endodontics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1507 Journal of orthodontics and craniofacial research https://www.gavinpublishers.com/journals/journals_details/journal-of-orthodontics-and-craniofacial-research نامعتبر 2021-08-01
1508 Journal of Orthopaedics Surgery, Traumatology and Physiotherapy XXXX-XXXX jotp.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1509 Journal of Orthopedic Oncology 2472-016X www.omicsonline.org/orthopedic-oncology.php نامعتبر 2017-01-01
1510 Journal of Osteoarthritis XXXX-XXXX www.omicsonline.org/osteoarthritis.php نامعتبر 2017-01-01
1511 Journal of Osteoporosis and Physical Activity 2329-9509 www.esciencecentral.org/journals/osteoporosis-and-physical-activity.php نامعتبر 2017-01-01
1512 Journal of Otology & Rhinology 2324-8785 www.scitechnol.com/otology-rhinology.php نامعتبر 2017-01-01
1513 Journal of Paediatric Laboratory Medicine XXXX-XXXX www.omicsonline.org/paediatric-laboratory-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1514 Journal of Pain Management & Medicine XXXX-XXXX www.omicsonline.org/pain-management-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1515 Journal of Pathology & Microbiology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/pathology-microbiology نامعتبر 2018-02-01
1516 Journal of Patient Care XXXX-XXXX www.omicsonline.org/patient-care.php نامعتبر 2017-01-01
1517 Journal of Pediatric Care 2471-805X pediatrics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1518 Journal of Pediatric Endocrinology XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/pediatric-endocrinology نامعتبر 2018-02-01
1519 Journal of Pediatric Neurological Disorders XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/pediatric-neurological-disorders.php نامعتبر 2017-01-01
1520 Journal of Pediatric Neurology and Medicine 2472-100X www.omicsonline.org/pediatric-neurology.php نامعتبر 2017-01-01
1521 Journal of Pediatrics & Child Health Care XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/pediatrics-child-health-care نامعتبر 2018-02-01
1522 Journal of Pediatrics and Child Nutrition XXXX-XXXX jpcn.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1523 Journal of Perioperative & Critical Intensive Care Nursing 2471-9870 www.omicsonline.org/critical-intesive-care-nursing.php نامعتبر 2017-01-01
1524 Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology 2157-7463 www.omicsonline.org/petroleum-environmental-biotechnology.php نامعتبر 2017-01-01
1525 Journal of Pharmaceutical and Bioanalytical Science (JPB Science) 2278-828X www.jpbscience.com نامعتبر 2017-01-01
1526 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JPBMS) 2230-7885 www.jpbms.info نامعتبر 2017-01-01
1527 Journal of Pharmaceutical Biology (JPB) 2249-7560 jpbjournal.com نامعتبر 2017-01-01
1528 Journal of Pharmaceutical Care & Health Systems 2376-0419 www.omicsgroup.org/journals/pharmaceutical-care-and-health-systems-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1529 Journal of Pharmaceutical Microbiology XXXX-XXXX pharmaceutical-microbiology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1530 Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 0975-1459 www.jpsr.pharmainfo.in نامعتبر 2018-05-01
1531 Journal of Pharmacognosy & Natural Products 2472-0992 www.omicsonline.org/pharmacognosy-natural-products.php نامعتبر 2017-01-01
1532 Journal of Pharmacological Reports XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/pharmacological-reports.php نامعتبر 2017-01-01
1533 Journal of Pharmacology and Toxicology 1816-496x academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-496x نامعتبر 2017-01-01
1534 Journal of Pharmacovigilance (JP) 2329-6887 www.esciencecentral.org/journals/pharmacovigilance.php نامعتبر 2017-01-01
1535 Journal of Pharmacy and Allied Health Sciences 2224-2503 www.ansinet.com/jindex.php?issn=2224-2503 نامعتبر 2017-01-01
1536 Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research XXXX-XXXX www.imedpub.com/journal-pharmacy-and-pharmaceutical-research نامعتبر 2018-06-01
1537 Journal of Pharmacy and Pharmacological Research XXXX-XXXX academeresearchjournals.org/journal/jppr نامعتبر 2017-01-01
1538 Journal of Pharmacy Research (JPR) 0974-6943 jpronline.info/index.php/jpr/index نامعتبر 2017-01-01
1539 Journal of Phonetics & Audiology 2471-9455 www.omicsonline.org/phonetics-audiology.php نامعتبر 2017-01-01
1540 Journal of Phylogenetics & Evolutionary Biology 2329-9002 www.esciencecentral.org/journals/phylogenetics-evolutionary-biology.php نامعتبر 2017-01-01
1541 Journal of Physical Chemistry & Biophysics 2161-0398 www.omicsonline.org/physical-chemistry-biophysics.php نامعتبر 2017-01-01
1542 Journal of Physical Mathematics 2090-0902 www.omicsonline.com/open-access/physical-mathematics.php نامعتبر 2017-01-01
1543 Journal of Physiotherapy & Physical Rehabilitation XXXX-XXXX www.omicsonline.org/physiotherapy-physical-rehabilitation.php نامعتبر 2017-01-01
1544 Journal of Physiotherapy & Physical Rehabilitation XXXX-XXXX www.omicsonline.org/physiotherapy-physical-rehabilitation.php نامعتبر 2017-01-01
1545 Journal of Pituitary Research & Treatment XXXX-XXXX www.omicsonline.org/pituitary-research-treatment.php نامعتبر 2017-01-01
1546 Journal of Plant Biochemistry & Physiology 2329-9029 www.esciencecentral.org/journals/plant-biochemistry-physiology.php نامعتبر 2017-01-01
1547 Journal of Plant Chemistry and Ecophysiology 2572-4371 austinpublishinggroup.com/jpceonline نامعتبر 2018-02-01
1548 Journal of Plant Pathology & Microbiology 2157-7471 www.omicsonline.org/plant-pathology-microbiology.php نامعتبر 2017-01-01
1549 Journal of Plant Physiology & Pathology 2329-955X www.scitechnol.com/plant-physiology-pathology.php نامعتبر 2017-01-01
1550 Journal of Plant Sciences and Agricultural Research XXXX-XXXX www.imedpub.com/plant-sciences-and-agricultural-research نامعتبر 2018-06-01
1551 Journal of Pollution Effects & Control 2375-4397 www.esciencecentral.org/journals/pollution-and-effects.php نامعتبر 2017-01-01
1552 Journal of Polymer Science & Applications XXXX-XXXX www.scitechnol.com/polymer-science-applications.php نامعتبر 2017-01-01
1553 Journal of Powder Metallurgy & Mining 2168-9806 www.omicsgroup.org/journals/powder-metallurgy-mining.php نامعتبر 2017-01-01
1554 Journal of Power and Energy Engineering 2327-588X www.scirp.org/journal/jpee نامعتبر 2017-07-01
1555 Journal of Pregnancy and Child Health 2376-127X www.omicsgroup.org/journals/pregnancy-and-child-health.php نامعتبر 2017-01-01
1556 Journal of Prevention and Infection Control 2471-9668 infectioncontrol.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1557 Journal of Preventive Medicine XXXX-XXXX preventive-medicine.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1558 Journal of Probiotics & Health 2329-8901 www.omicsonline.org/probiotics-health.php نامعتبر 2017-01-01
1559 Journal of Prostate Cancer XXXX-XXXX www.omicsonline.org/prostate-cancer.php نامعتبر 2017-01-01
1560 Journal of Proteomics & Enzymology 2470-1289 scitechnol.com/proteomics-enzymology.php نامعتبر 2017-01-01
1561 Journal of Psychiatry 2378-5756 www.omicsonline.com/open-access/journal-of-psychiatry.php نامعتبر 2017-01-01
1562 Journal of Psychiatry & Mental Disorders XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/psychiatry-mental-disorders نامعتبر 2018-02-01
1563 Journal of Psychological Abnormalities 2471-9900 www.esciencecentral.org/journals/psychological-abnormalities.php نامعتبر 2017-01-01
1564 Journal of Psychology & Psychotherapy 2161-0487 www.omicsonline.org/psychology-psychotherapy.php نامعتبر 2017-01-01
1565 Journal of Psychology and Brain Studies XXXX-XXXX www.imedpub.com/psychology-and-brain-studies نامعتبر 2018-06-01
1566 Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine 2161-105X www.omicsonline.org/pulmonary-respiratory-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1567 Journal of Pulmonary Medicine XXXX-XXXX www.scitechnol.com/pulmonary-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1568 Journal of Pure and Applied Microbiology 0973-7510 www.microbiologyjournal.org نامعتبر 2017-01-01
1569 Journal of Quantum Information Science 2162-5751 www.scirp.org/journal/jqis نامعتبر 2017-07-01
1570 Journal of Rare Disorders: Diagnosis & Therapy XXXX-XXXX raredisorders.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1571 Journal of Recent Trends in Business & Human Resources Management XXXX-XXXX www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&#59;id=103 نامعتبر 2018-02-01
1572 Journal of Recent Trends in Economics, Ancient history & Linguistic Research XXXX-XXXX www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&#59;id=106 نامعتبر 2018-02-01
1573 Journal of Recent Trends in General Engineering & Research XXXX-XXXX www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=104 نامعتبر 2018-02-01
1574 Journal of Recent Trends in Natural Sciences Research & Development XXXX-XXXX www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=108 نامعتبر 2018-02-01
1575 Journal of Recent Trends in Pharmacology, Medical Microbiology & Toxicology XXXX-XXXX www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&#59;id=105 نامعتبر 2018-02-01
1576 Journal of Recent Trends in Social Sciences Research & Development XXXX-XXXX www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&#59;id=107 نامعتبر 2018-02-01
1577 Journal of Regenerative Medicine 2325-9620 www.scitechnol.com/regenerative-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1578 Journal of Remote Sensing & GIS 2469-4134 www.omicsgroup.org/journals/geophysics-remote-sensing.php نامعتبر 2017-01-01
1579 Journal of Renal Medicine XXXX-XXXX www.imedpub.com/renal-medicine نامعتبر 2018-06-01
1580 Journal of Reproduction and Infertility (JRI) 2079-2166 idosi.org/journal-detail/journal-of-reproduction-and-infertility–jri- جعلی 2017-01-01
1581 Journal of Reproductive Endocrinology & Infertility 2476-2008 reproductive-endocrinology-infertility.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1582 Journal of Reproductive Health and Contraception 2471-9749 contraceptivestudies.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1583 Journal of Research and Development XXXX-XXXX www.omicsonline.com/open-access/journal-research-development.php نامعتبر 2017-01-01
1584 Journal of Research in Ecology 2319-1554 ecologyresearch.info نامعتبر 2018-03-01
1585 Journal of Research in Medical and Dental Science 2347-2545 2347-2367 https://www.jrmds.in نامعتبر 2019-09-01
1586 Journal of Review in Sciences 2519-5298 www.scigatejournals.com/publications/index.php/jrs نامعتبر 2018-08-01
1587 Journal of Rheumatology and Arthritic Diseases (JRAD) 2475-4676 symbiosisonlinepublishing.com/rheumatology-arthritic-diseases نامعتبر 2018-03-01
1588 Journal of Schizophrenia Research 2471-0148 austinpublishinggroup.com/schizophrenia نامعتبر 2018-02-01
1589 Journal of Science 2277-3282 www.journalofscience.net نامعتبر 2017-01-01
1590 Journal of Science (JOS) 2324-9854 worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jos نامعتبر 2017-01-01
1591 Journal of Science Editing 2583127 journalofscienceediting.org نامعتبر 2017-01-01
1592 Journal of Scientific and Industrial Metrology XXXX-XXXX metrology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1593 Journal of Scientific Research and Development 1115-7569 jsrad.org نامعتبر 2017-01-01
1594 Journal of Scientific Theory and Methods 2200-7830 journalofscientifictheoryandmethods.com نامعتبر 2017-01-01
1595 Journal of Sensor Technology 2161-122X www.scirp.org/journal/jst نامعتبر 2017-07-01
1596 Journal of Service Science and Management 1940-9893 www.scirp.org/journal/jssm نامعتبر 2017-07-01
1597 Journal of Sexual & Reproductive Medicine XXXX-XXXX www.pulsus.comjournals/sexual-reproductive-medicine.html نامعتبر 2017-01-01
1598 Journal of Signal and Information Processing 2159-4465 www.scirp.org/journal/jsip نامعتبر 2017-07-01
1599 Journal of Sleep Disorders & Therapy 2167-0277 www.omicsgroup.org/journals/sleep-disorders-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1600 Journal of Sleep Disorders: Treatment and Care 2325-9639 www.scitechnol.com/sleep-disorders-treatment-care.php نامعتبر 2017-01-01
1601 Journal of Socialomics 2167-0358 www.omicsgroup.org/journals/socialomics.php نامعتبر 2017-01-01
1602 Journal of Software Engineering and Applications 1945-3116 www.scirp.org/journal/jsea نامعتبر 2017-07-01
1603 Journal of Speech Pathology & Therapy 2472-5005 www.omicsonline.org/speech-pathology-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1604 Journal of Spine 2165-7939 www.omicsgroup.org/journals/spine.php نامعتبر 2017-01-01
1605 Journal of Spine & Neurosurgery 2325-9701 www.scitechnol.com/spine-neurosurgery.php نامعتبر 2017-01-01
1606 Journal of Sports Medicine & Doping Studies 2161-0673 www.omicsonline.org/sports-medicine-doping-studies.php نامعتبر 2017-01-01
1607 Journal of Steel Structures & Construction 2472-0437 www.omicsonline.org/steel-structures-construction.php نامعتبر 2017-01-01
1608 Journal of Stem Cell Biology and Transplantation 2575-7725 www.imedpub.com/stem-cell-biology-and-transplantation نامعتبر 2018-06-01
1609 Journal of Stem Cell Research & Therapy 2157-7633 www.omicsonline.org/stem-cell-research-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1610 Journal of Stem Cell Research and Transplantation 2381-9065 austinpublishinggroup.com/stemcell-research-transplantation نامعتبر 2018-02-01
1611 Journal of Stem Cells Research, Reviews & Reports 2381-9073 austinpublishinggroup.com/stem-cells نامعتبر 2018-02-01
1612 Journal of Steroids & Hormonal Science 2157-7536 www.omicsonline.org/steroids-hormonal-science.php نامعتبر 2017-01-01
1613 Journal of STIs, STDs and HIV AIDS XXXX-XXXX jssh.vowscientificquest.com/home.php نامعتبر 2017-01-01
1614 Journal of Stock & Forex Trading 2168-9458 www.omicsgroup.org/journals/stock-forex-trading.php نامعتبر 2017-01-01
1615 Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology 2161-4881 www.scirp.org/journal/jsemat نامعتبر 2017-07-01
1616 Journal of Surgery 1584-9341 www.omicsonline.com/open-access/surgery.php نامعتبر 2017-01-01
1617 Journal of Surgery and Anesthesia XXXX-XXXX www.omicsonline.org/surgery-anesthesia.php نامعتبر 2017-01-01
1618 Journal of Surgery and Emergency Medicine XXXX-XXXX www.imedpub.com/surgery-and-emergency-medicine نامعتبر 2018-06-01
1619 Journal of Surgery and Surgical Research 2455-2968 www.peertechz.com/journals/journal-of-surgery-and-surgical-research نامعتبر 2017-12-01
1620 Journal of Sustainable Bioenergy Systems 2165-400X www.scirp.org/journal/jsbs نامعتبر 2017-07-01
1621 Journal of Telecommunications System & Management 2167-0919 www.omicsgroup.org/journals/telecommunications-system-management.php نامعتبر 2017-01-01
1622 Journal of Textile Science & Engineering 2165-8064 www.omicsgroup.org/journals/textile-science-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1623 Journal of Textile Science and Technology 2379-1543 www.scirp.org/journal/jtst نامعتبر 2017-07-01
1624 Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan (JCPSP) 1022-386X www.jcpsp.pk نامعتبر 2017-01-01
1625 Journal of Theoretical & Applied Statistics 2079-2174 www.idosi.org/jtas/jtas.htm نامعتبر 2017-01-01
1626 Journal of Theoretical and Computational Science 2376-130X www.omicsonline.org/theoretical-and-computational-science.php نامعتبر 2017-01-01
1627 Journal of Thermodynamics & Catalysis 2157-7544 www.omicsonline.org/thermodynamics-catalysis.php نامعتبر 2017-01-01
1628 Journal of Thrombosis and Circulation: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/thrombosis-circulation-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1629 Journal of Thyroid Disorders & Therapy 2167-7948 www.omicsgroup.org/journals/thyroid-disorders-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1630 Journal of Tissue Science & Engineering 2157-7552 www.omicsonline.org/tissue-science-engineering.php نامعتبر 2017-01-01
1631 Journal of Tobacco Stimulated Diseases XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/journal-of-tobacco-stimulated-diseases نامعتبر 2017-12-01
1632 Journal of Tourism & Hospitality 2167-0269 www.omicsgroup.org/journals/tourism-hospitality.php نامعتبر 2017-01-01
1633 Journal of Tourism Research & Hospitality 2324-8807 www.scitechnol.com/tourism-research-hospitality.php نامعتبر 2017-01-01
1634 Journal of Traditional Medicine & Clinical Naturopathy XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/homeopathy-ayurvedic-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1635 Journal of Translational Neurosciences XXXX-XXXX translational-neuroscience.imedpub.com/ نامعتبر 2017-01-01
1636 Journal of Transmitted Diseases and Immunity 2573-0320 www.imedpub.com/transmitted-diseases-and-immunity نامعتبر 2018-06-01
1637 Journal of Transplantation Technologies & Research 2161-0991 www.omicsonline.org/transplantation-technologies-research.php نامعتبر 2017-01-01
1638 Journal of Transportation Technologies Journal of Transportation Technologies www.scirp.org/journal/jtts نامعتبر 2017-07-01
1639 Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment 2324-8947 www.scitechnol.com/traumatic-stress-disorders-treatment.php نامعتبر 2017-01-01
1640 Journal of Tropical Diseases & Public Health 2329-891X www.esciencecentral.org/journals/tropical-diseases.php نامعتبر 2017-01-01
1641 Journal of Tuberculosis Research 2329-843X www.scirp.org/journal/jtr نامعتبر 2017-07-01
1642 Journal of Tumor Research XXXX-XXXX www.omicsonline.org/tumor-diagnostics-reports.php نامعتبر 2017-01-01
1643 Journal of Universal Surgery 2254-6758 www.jusurgery.com نامعتبر 2018-06-01
1644 Journal of Urology and Nephrology Open Access 2473-6430 symbiosisonlinepublishing.com/urology-nephrology نامعتبر 2018-03-01
1645 Journal of Vaccines & Clinical Trials XXXX-XXXX www.scitechnol.com/vaccines-clinical-trials.php نامعتبر 2017-01-01
1646 Journal of Vaccines & Vaccination 2157-7560 www.omicsonline.org/vaccines-vaccination.php نامعتبر 2017-01-01
1647 Journal of Vaccines and Immunology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/journal-of-vaccines-and-immunology نامعتبر 2017-12-01
1648 Journal of Vascular and Endovascular Therapy XXXX-XXXX vascular-endovascular-therapy.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1649 Journal of Vascular Medicine & Surgery 2329-6925 www.esciencecentral.org/journals/vascular-medicine-surgery.php نامعتبر 2017-01-01
1650 Journal of Vasculitis 2471-9544 www.omicsonline.org/vasculitis.php نامعتبر 2017-01-01
1651 Journal of Veterinary Medicine and Surgery 2574-2868 www.imedpub.com/veterinary-medicine-and-surgery نامعتبر 2018-06-01
1652 Journal of Veterinary Science & Medical Diagnosis 2325-9590 www.scitechnol.com/veterinary-science-medical-diagnosis.php نامعتبر 2017-01-01
1653 Journal of Waste Recycling XXXX-XXXX www.imedpub.com/resources-recycling-and-waste-management نامعتبر 2018-06-01
1654 Journal of Water Resource and Protection 1945-3094 www.scirp.org/journal/jwarp نامعتبر 2017-07-01
1655 Journal of Women’s Health Care 2167-0420 www.omicsgroup.org/journals/womens-health-care.php نامعتبر 2017-01-01
1656 Journal of Yoga & Physical Therapy 2157-7595 www.omicsonline.org/yoga-physical-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1657 Journal of Zoological Sciences 2321-6190 www.rroij.com/zoological-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1658 Journal of Zoonotic Diseases and Public Health XXXX-XXXX www.imedpub.com/zoonotic-diseases-and-public-health نامعتبر 2018-06-01
1659 Journal of In Silico & In Vitro Pharmacology XXXX-XXXX pharmacology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1660 Kidney Disorders and Clinical Practices XXXX-XXXX www.omicsonline.com/open-access/kidney-disorders-and-clinical-practices.php نامعتبر 2017-01-01
1661 Kidney Research Journal 1819-3374 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3374 نامعتبر 2017-01-01
1662 Letters in Applied NanoBioScience 2284-6808 nanobioletters.com نامعتبر 2017-01-01
1663 Life Science Journal 1097-8135 lifesciencesite.com نامعتبر 2017-01-01
1664 Lovotics 2090-9888 www.omicsonline.com/open-access/lovotics.php نامعتبر 2017-01-01
1665 Low Carbon Economy 2158-7000 www.scirp.org/journal/lce نامعتبر 2017-07-01
1666 Lupus: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/lupus.php نامعتبر 2017-01-01
1667 MAGNT Research Report 1444-8939 brisjast.com/ نامعتبر 2017-01-01
1668 Malaria Control & Elimination 2470-6965 www.omicsonline.com/open-access/malaria-chemotherapy-control-elimination.php نامعتبر 2017-01-01
1669 Mass Spectrometry & Purification Techniques 2469-9861 www.omicsonline.org/mass-spectrometry-purification-techniques.php نامعتبر 2017-01-01
1670 Materials Sciences and Applications 2153-117X www.scirp.org/journal/msa نامعتبر 2017-07-01
1671 Maternal and Pediatric Nutrition 2472-1182 www.omicsonline.org/maternal-pediatric-nutrition.php نامعتبر 2017-01-01
1672 Medical & Surgical Urology 2168-9857 www.omicsonline.org/medical-surgical-urology.php نامعتبر 2017-01-01
1673 Medical & Clinical Reviews 2471-299X medical-clinical-reviews.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1674 Medical & Surgical Ophthalmology Research (MSOR) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/msor نامعتبر 2018-06-01
1675 Medical Case Reports 2471-8041 medical-case-reports.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1676 Medical Microbiology Reports XXXX-XXXX www.scitechnol.com/medical-microbiology-reports.php نامعتبر 2017-01-01
1677 Medical Mycology: Open Access 2471-8521 mycology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1678 Medical Reports & Case Studies XXXX-XXXX www.omicsonline.org/medical-reports-case-studies.php نامعتبر 2017-01-01
1679 Medical Safety & Global Health XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/medical-safety-global-health.php نامعتبر 2017-01-01
1680 Medicinal & Aromatic Plants (MAP) 2321-6182 www.omicsgroup.org/journals/medicinal-aromatic-plants.php نامعتبر 2017-01-01
1681 Medicinal Chemistry 2161-0444 www.omicsonline.org/medicinal-chemistry.php نامعتبر 2017-01-01
1682 Mental Health in Family Medicine 1756-8358 www.mhfmjournal.com نامعتبر 2017-01-01
1683 Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economic and Finance (MRJAAEF) 2408-7068 meritresearchjournals.org/aaef/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1684 Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Science (MRJASSS) 2350-2274 meritresearchjournals.org/asss/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1685 Merit Research Journal of Arts, Social Science and Humanities (MRJASSH) 2350-2258 meritresearchjournals.org/assh/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1686 Merit Research Journal of Biochemistry and Bioinformatics (MRJBB) 2408-705X meritresearchjournals.org/bb/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1687 Merit Research Journal of Business and Management (MRJBM) 2408-7041 meritresearchjournals.org/bm/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1688 Merit Research Journal of Education and Review (MRJER) 2350-2282 meritresearchjournals.org/er/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1689 Merit Research Journal of Engineering, Pure and Applied Sciences (MRJEPAS) 2408-7033 meritresearchjournals.org/epas/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1690 Merit Research Journal of Environmental Science and Toxicology (MRJEST) 2350-2266 meritresearchjournals.org/est/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1691 Merit Research Journal of Food Science and Technology (MRJFST) 2354-2527 meritresearchjournals.org/fst/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1692 Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (MRJMMS) 2354-323X meritresearchjournals.org/mms/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1693 Merit Research Journal of Microbiology and Biological Sciences (MRJMBS) 2408-7076 meritresearchjournals.org/mbs/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1694 Merit Research Journal of Petroleum, Geology and Mining (MRJPGM) XXXX-XXXX meritresearchjournals.org/pgm/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1695 Merit Research Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (MRJPPS) 2408-7025 meritresearchjournals.org/pps/index.htm نامعتبر 2018-03-01
1696 Metabolomics: Open Access 2153-0769 www.omicsonline.org/metabolomics-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1697 Microbiology Journal 2153-0696 academicjournalsinc.com/current.php?jid=2153-0696 نامعتبر 2017-01-01
1698 Microbiology Research International 2354-2128 http://www.netjournals.org/mri_index.html نامعتبر 2017-01-01
1699 Microscopy Research 2329-3306 www.scirp.org/journal/mr نامعتبر 2017-07-01
1700 Middle East Journal of Case Reports XXXX-XXXX www.scigatejournals.com/publications/index.php/mejcr نامعتبر 2018-08-01
1701 Middle-East Journal of Applied Sciences (MEJAS) XXXX-XXXX www.idosi.org/mejas/mejas.htm نامعتبر 2017-01-01
1702 Middle-East Journal of Medicinal Plants Research (MEJMPR) 2309-8929 www.idosi.org/mejmpr/mejmpr.htm نامعتبر 2017-01-01
1703 Middle-East Journal of Scientific Research (MEJSR) 1990-9233 www.idosi.org/mejsr/mejsr.htm نامعتبر 2017-01-01
1704 Mitteilungen Klosterneuburg 0007-5922 mitt-klosterneuburg.com جعلی 2017-01-01
1705 Modeling and Numerical Simulation of Material Science 2164-5345 www.scirp.org/journal/mnsms نامعتبر 2017-07-01
1706 Modern applications in Pharmacy & Pharmacology (MAPP) XXXX-XXXX rimsonpublishers.com/mapp نامعتبر 2018-06-01
1707 Modern Approaches in Drug Designing (MADD) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/madd نامعتبر 2018-06-01
1708 Modern Behavioral Science 2327-5863 pwriters.com/index.php/mbs/index نامعتبر 2017-01-01
1709 Modern Chemistry & Applications 2329-6798 www.esciencecentral.org/journals/modern-chemistry-applications.php نامعتبر 2017-01-01
1710 Modern Chemotherapy 2169-348X www.scirp.org/journal/mc نامعتبر 2017-07-01
1711 Modern Concepts & Developments in Agronomy (MCDA) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/mcda نامعتبر 2018-06-01
1712 Modern Economy 2152-7245 www.scirp.org/journal/me نامعتبر 2017-07-01
1713 Modern Instrumentation 2165-9257 www.scirp.org/journal/mi نامعتبر 2017-07-01
1714 Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM) 2251-6204 mjltm.org نامعتبر 2018-06-01
1715 Modern Mechanical Engineering 2164-0165 www.scirp.org/journal/mme نامعتبر 2017-07-01
1716 Modern Plastic Surgery 2164-5213 www.scirp.org/journal/mps نامعتبر 2017-07-01
1717 Modern Research in Catalysis 2168-4480 www.scirp.org/journal/mrc نامعتبر 2017-07-01
1718 Modern Research in Dentistry (MRD) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/mrd نامعتبر 2018-06-01
1719 Modern Research in Inflammation 2169-9682 www.scirp.org/journal/mri نامعتبر 2017-07-01
1720 Molecular Biology: Open Access 2168-9547 www.omicsgroup.org/journals/molecular-biology.php نامعتبر 2017-01-01
1721 Molecular Enzymology and Drug Targets XXXX-XXXX www.medt.com.es نامعتبر 2017-01-01
1722 Mycobacterial Diseases 2161-1068 www.omicsonline.org/mycobacterial-diseases.php نامعتبر 2017-01-01
1723 Nano Research & Applications 2471-9838 nanotechnology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1724 Nanoscience & Technology: Open Access (NSTOA) 2374-8141 symbiosisonlinepublishing.com/nanoscience-technology نامعتبر 2018-03-01
1725 National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald 2409-0506 2409-0506 jrhnamsca.icu/index.php/hnamsca/index جعلی 2019-09-01
1726 National Journal of Basic Medical Sciences 0976-6626 njbms.com نامعتبر 2017-01-01
1727 National Journal of Medical and Dental Research 2320-0375 njmdr.org نامعتبر 2017-01-01
1728 Natural Products Chemistry & Research 2329-6836 www.esciencecentral.org/journals/natural-products-chemistry-research.php نامعتبر 2017-01-01
1729 Natural Resources 2158-706X www.scirp.org/journal/nr نامعتبر 2017-07-01
1730 Natural Science 2150-4091 www.scirp.org/journal/ns نامعتبر 2017-07-01
1731 Nature and Science 1545-0740 www.sciencepub.net/nature نامعتبر 2018-04-01
1732 Neonatal and Pediatric Medicine XXXX-XXXX www.omicsonline.com/open-access/neonatal-and-pediatric-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
1733 Neuro-Oncology: Open Access XXXX-XXXX j-neurooncology.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1734 Neurochemistry & Neuropharmacology 2469-9780 www.omicsonline.org/neurochemistry-neuropharmacology.php نامعتبر 2017-01-01
1735 Neurology and Neuroscience 2386-687X www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/neurology-and-neuroscience نامعتبر 2017-01-01
1736 Neuropsychiatry 1758-2008 www.openaccessjournals.com/journals/neuropsychiatry.html نامعتبر 2017-01-01
1737 Neuroscience and Medicine 2158-2912 www.scirp.org/journal/nm نامعتبر 2017-07-01
1738 Neurosciences & Brain Imaging XXXX-XXXX www.imedpub.com/neurosciences-brain-imaging نامعتبر 2018-06-01
1739 New Journal of Glass and Ceramics 2161-7554 www.scirp.org/journal/njgc نامعتبر 2017-07-01
1740 New York Science Journal 1554-0200 www.sciencepub.net/newyork نامعتبر 2018-04-01
1741 Novel Approaches in Cancer Study (NACS) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/nacs نامعتبر 2018-06-01
1742 Novel Techniques in Nutrition and Food Science (NTNF) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/ntnf نامعتبر 2018-06-01
1743 Obesity & Control Therapies: Open Access (OCTOA) 2374-8354 symbiosisonlinepublishing.com/obesity-control-therapies نامعتبر 2018-03-01
1744 Occupational Diseases and Environmental Medicine 2333-3561 www.scirp.org/journal/odem نامعتبر 2017-07-01
1745 Occupational Medicine & Health Affairs 2329-6879 www.esciencecentral.org/journals/occupational-medicine-health-affairs.php نامعتبر 2017-01-01
1746 Oil & Gas Research 2472-0518 www.omicsonline.org/oil-gas-research.php نامعتبر 2017-01-01
1747 Omar El-Mukhtar Journal of Biological Sciences (OeM-JBS) XXXX-XXXX www.idosi.org/oem-jbs/oem-jbs.htm نامعتبر 2017-01-01
1748 Omics Journal of Radiology 2167-7964 www.omicsgroup.org/journals/radiology.php نامعتبر 2017-01-01
1749 Oncology & Cancer Case Reports 2471-8556 www.omicsgroup.org/journals/oncology-cancer-case-reports.php نامعتبر 2017-01-01
1750 OnLine Journal of Biological Sciences 1608-4217 thescipub.com/journals/ojbs نامعتبر 2017-01-01
1751 Online Journal of Earth Sciences 1991-7708 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1991-7708 نامعتبر 2017-08-01
1752 Open Access Biostatistics & Bioinformatics (OABB) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/oabb نامعتبر 2018-09-01
1753 Open Access Library Journal 2333-9705 www.scirp.org/journal/oalibj نامعتبر 2017-07-01
1754 Open Access Research in Anatomy (OARA) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/oara نامعتبر 2018-06-01
1755 Open Journal of Accounting 2169-3404 www.scirp.org/journal/ojacct نامعتبر 2017-07-01
1756 Open Journal of Acoustics 2162-5786 www.scirp.org/journal/oja نامعتبر 2017-07-01
1757 Open Journal of Air Pollution 2169-2653 www.scirp.org/journal/ojap نامعتبر 2017-07-01
1758 Open Journal of Analytical and Bioanalytical Chemistry XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-analytical-and-bioanalytical-chemistry نامعتبر 2017-12-01
1759 Open Journal of Anesthesiology 2164-5531 www.scirp.org/journal/ojanes نامعتبر 2017-07-01
1760 Open Journal of Animal Sciences 2161-7597 www.scirp.org/journal/ojas نامعتبر 2017-07-01
1761 Open Journal of Antennas and Propagation 2329-8421 www.scirp.org/journal/ojapr نامعتبر 2017-07-01
1762 Open Journal of Apoptosis 2168-3832 www.scirp.org/journal/ojapo نامعتبر 2017-07-01
1763 Open Journal of Applied Biosensor 2168-5401 www.scirp.org/journal/ojab نامعتبر 2017-07-01
1764 Open Journal of Applied Sciences 2165-3917 www.scirp.org/journal/ojapps نامعتبر 2017-07-01
1765 Open Journal of Asthma XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-asthma نامعتبر 2017-12-01
1766 Open Journal of Bacteriology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-bacteriology نامعتبر 2017-12-01
1767 Open Journal of Biophysics 2164-5388 www.scirp.org/journal/ojbiphy نامعتبر 2017-07-01
1768 Open Journal of Blood Diseases Scientific Research Publishing (SCIRP) www.scirp.org/journal/ojbd نامعتبر 2017-07-01
1769 Open Journal of Business and Management 2329-3284 www.scirp.org/journal/ojbm نامعتبر 2017-07-01
1770 Open Journal of Cardiology & Heart Diseases (OJCHD) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/ojchd نامعتبر 2018-06-01
1771 Open Journal of Cell and Protein Science XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-cell-and-protein-science نامعتبر 2017-12-01
1772 Open Journal of Civil Engineering 2164-3164 www.scirp.org/journal/ojce نامعتبر 2017-07-01
1773 Open Journal of Clinical Diagnostics 2162-5816 www.scirp.org/journal/ojcd نامعتبر 2017-07-01
1774 Open Journal of Composite Materials 2164-5612 www.scirp.org/journal/ojcm نامعتبر 2017-07-01
1775 Open Journal of Depression 2169-9658 www.scirp.org/journal/ojd نامعتبر 2017-07-01
1776 Open Journal of Discrete Mathematics 2161-7635 www.scirp.org/journal/ojdm نامعتبر 2017-07-01
1777 Open Journal of Earthquake Research 2169-9623 www.scirp.org/journal/ojer نامعتبر 2017-07-01
1778 Open Journal of Ecology 2162-1985 www.scirp.org/journal/oje نامعتبر 2017-07-01
1779 Open Journal of Emergency Medicine 2332-1806 www.scirp.org/journal/ojem نامعتبر 2017-07-01
1780 Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases 2165-7424 www.scirp.org/journal/ojemd نامعتبر 2017-07-01
1781 Open Journal of Energy Efficiency 2169-2637 www.scirp.org/journal/ojee/ نامعتبر 2017-07-01
1782 Open Journal of Environmental Biology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-environmental-biology نامعتبر 2017-12-01
1783 Open Journal of Epidemiology 2165-7459 www.scirp.org/journal/ojepi نامعتبر 2017-06-01
1784 Open Journal of Fluid Dynamics 2165-3852 www.scirp.org/journal/ojfd نامعتبر 2017-06-01
1785 Open Journal of Forestry 2163-0429 www.scirp.org/journal/ojf نامعتبر 2017-06-01
1786 Open Journal of Gastroenterology 2163-9450 www.scirp.org/journal/ojgas نامعتبر 2017-06-01
1787 Open Journal of Genetics 2162-4453 www.scirp.org/journal/ojgen نامعتبر 2017-06-01
1788 Open Journal of Genome Biology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-genome-biology نامعتبر 2017-12-01
1789 Open Journal of Geology 2161-7570 www.scirp.org/journal/ojg نامعتبر 2017-06-01
1790 Open Journal of Hepatology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-hepatology نامعتبر 2017-12-01
1791 Open Journal of Immunology 2162-450X www.scirp.org/journal/oji نامعتبر 2017-06-01
1792 Open Journal of Inorganic Chemistry 2161-7406 www.scirp.org/journal/ojic نامعتبر 2017-06-01
1793 Open Journal of Inorganic Non-metallic Materials 2164-6791 www.scirp.org/journal/ojinm نامعتبر 2017-06-01
1794 Open Journal of Internal Medicine 2162-5972 www.scirp.org/journal/ojim نامعتبر 2017-06-01
1795 Open Journal of Leadership 2167-7743 www.scirp.org/journal/ojl نامعتبر 2017-06-01
1796 Open Journal of Marine Science 2161-7384 www.scirp.org/journal/ojms نامعتبر 2017-06-01
1797 Open Journal of Materials Science XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-materials-science نامعتبر 2017-12-01
1798 Open Journal of Medical Imaging 2164-2788 www.scirp.org/journal/ojmi نامعتبر 2017-06-01
1799 Open Journal of Medical Microbiology 2165-3372 www.scirp.org/journal/ojmm نامعتبر 2017-06-01
1800 Open Journal of Medical Psychology 2165-9370 www.scirp.org/journal/ojmp نامعتبر 2017-06-01
1801 Open Journal of Medicinal Chemistry 2164-3121 www.scirp.org/journal/ojmc نامعتبر 2017-06-01
1802 Open Journal of Medicine 2174-680X imed.pub نامعتبر 2017-01-01
1803 Open Journal of Metal 2164-2761 www.scirp.org/journal/ojmetal نامعتبر 2017-06-01
1804 Open Journal of Microphysics 2162-2450 www.scirp.org/journal/ojm نامعتبر 2017-06-01
1805 Open Journal of Modelling and Simulation 2327-4018 www.scirp.org/journal/ojmsi نامعتبر 2017-06-01
1806 Open Journal of Modern Hydrology 2163-0461 www.scirp.org/journal/ojmh نامعتبر 2017-06-01
1807 Open Journal of Modern Linguistics 2164-2818 www.scirp.org/journal/ojml نامعتبر 2017-06-01
1808 Open Journal of Modern Neurosurgery 2163-0569 www.scirp.org/journal/ojmn نامعتبر 2017-06-01
1809 Open Journal of Molecular and Integrative Physiology 2162-2159 www.scirp.org/journal/ojmip نامعتبر 2017-06-01
1810 Open Journal of Nephrology 2164-2842 www.scirp.org/journal/ojneph نامعتبر 2017-06-01
1811 Open Journal of Nursing 2162-5336 www.scirp.org/journal/ojn نامعتبر 2017-06-01
1812 Open Journal of Obstetrics and Gynecology 2160-8792 www.scirp.org/journal/ojog نامعتبر 2017-06-01
1813 Open Journal of Ophthalmology 2165-7408 www.scirp.org/journal/ojoph نامعتبر 2017-06-01
1814 Open Journal of Optimization 2325-7105 www.scirp.org/journal/ojop نامعتبر 2017-06-01
1815 Open Journal of Organ Transplant Surgery 2163-9485 www.scirp.org/journal/ojots نامعتبر 2017-06-01
1816 Open Journal of Organic Polymer Materials 2164-5736 www.scirp.org/journal/ojopm نامعتبر 2017-06-01
1817 Open Journal of Orthopedics 2164-3008 www.scirp.org/journal/ojo نامعتبر 2017-06-01
1818 Open Journal of Pain Medicine XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-pain-medicine نامعتبر 2017-12-01
1819 Open Journal of Parkinson’s Disease and Treatment XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-parkinson-s-disease-and-treatment نامعتبر 2017-12-01
1820 Open Journal of Pathology 2164-6775 www.scirp.org/journal/ojpathology نامعتبر 2017-06-01
1821 Open Journal of Pediatrics 2160-8741 www.scirp.org/journal/ojped نامعتبر 2017-06-01
1822 Open Journal of Philosophy 2163-9434 www.scirp.org/journal/ojpp نامعتبر 2017-07-01
1823 Open Journal of Physical Chemistry 2162-1969 www.scirp.org/journal/ojpc نامعتبر 2017-07-01
1824 Open Journal of Plant Science XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-plant-science نامعتبر 2017-12-01
1825 Open Journal of Political Science 2164-0505 www.scirp.org/journal/ojps نامعتبر 2017-07-01
1826 Open Journal of Polymer Chemistry 2165-6681 www.scirp.org/journal/ojpchem نامعتبر 2017-07-01
1827 Open Journal of Preventive Medicine 2162-2477 www.scirp.org/journal/ojpm نامعتبر 2017-07-01
1828 Open Journal of Proteomics and Genomics XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-proteomics-and-genomics نامعتبر 2017-12-01
1829 Open Journal of Psychiatry 2161-7325 www.scirp.org/journal/ojpsych نامعتبر 2017-07-01
1830 Open Journal of Radiology 2164-3024 www.scirp.org/journal/ojrad نامعتبر 2017-07-01
1831 Open Journal of Regenerative Medicine 2169-2513 www.scirp.org/journal/ojrm نامعتبر 2017-07-01
1832 Open Journal of Respiratory Diseases 2163-940X www.scirp.org/journal/ojrd نامعتبر 2017-07-01
1833 Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases 2163-9914 www.scirp.org/journal/ojra نامعتبر 2017-07-01
1834 Open Journal of Safety Science and Technology 2162-5999 www.scirp.org/journal/ojsst نامعتبر 2017-07-01
1835 Open Journal of Social Sciences 2327-5952 www.scirp.org/journal/jss نامعتبر 2017-07-01
1836 Open Journal of Soil Science 2162-5360 www.scirp.org/journal/ojss نامعتبر 2017-07-01
1837 Open Journal of Statistics 2161-718X www.scirp.org/journal/ojs نامعتبر 2017-07-01
1838 Open Journal of Stomatology 2160-8709 www.scirp.org/journal/ojst نامعتبر 2017-07-01
1839 Open Journal of Synthesis Theory and Applications 2168-1244 www.scirp.org/journal/ojsta نامعتبر 2017-07-01
1840 Open Journal of Therapy and Rehabilitation 2332-1822 www.scirp.org/journal/ojtr نامعتبر 2017-07-01
1841 Open Journal of Thoracic Surgery 2164-3059 www.scirp.org/journal/ojts نامعتبر 2017-07-01
1842 Open Journal of Thyroid Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-thyroid-research نامعتبر 2017-12-01
1843 Open Journal of Trauma XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-trauma نامعتبر 2017-12-01
1844 Open Journal of Tropical Medicine XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/open-journal-of-tropical-medicine نامعتبر 2017-12-01
1845 Open Journal of Urology 2160-5440 www.scirp.org/journal/oju نامعتبر 2017-07-01
1846 Open Journal of Veterinary Medicine 2165-3356 www.scirp.org/journal/ojvm نامعتبر 2017-07-01
1847 Open Journal of Yangtze Oil and Gas 2473-1889 www.scirp.org/journal/ojogas نامعتبر 2017-07-01
1848 Optics and Photonics Journal 2160-8881 www.scirp.org/journal/opj نامعتبر 2017-07-01
1849 Optometry: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/optometry.php نامعتبر 2017-01-01
1850 Oral Health and Dental Management 2247-2452 www.omicsonline.com/open-access/oral-health-dental-management.php نامعتبر 2017-01-01
1851 Oral Health Case Reports 2471-8726 www.omicsgroup.org/journals/oral-health-case-reports.php نامعتبر 2017-01-01
1852 Organic Chemistry: Current Research 2161-0401 www.omicsonline.org/organic-chemistry-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
1853 Orthopedic & Muscular System: Current Research 2161-0533 www.omicsonline.org/orthopedic-muscular-system-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
1854 Orthopedic Research Online Journal (OPROJ) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/oproj نامعتبر 2018-06-01
1855 Orthoplastic Surgery & Orthopedic Care International Journal (OOIJ) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/ooij نامعتبر 2018-06-01
1856 Otolaryngology: Open Access 2161-119X www.omicsonline.org/otolaryngology-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1857 Pain Studies and Treatment 2329-3268 www.scirp.org/journal/pst نامعتبر 2017-07-01
1858 Pakistan Journal of Nutrition 1680-5194 scialert.net/jindex.php?issn=1680-5194 نامعتبر 2017-01-01
1859 Pakistan Journal of Nutrition 1680-5194 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1680-5194 نامعتبر 2017-01-01
1860 Pakistan Journal of Social Sciences 1683-8831 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1683-8831 نامعتبر 2017-08-01
1861 Palliative Medicine & Care: Open Access (PMCOA) 2374-8362 symbiosisonlinepublishing.com/palliative-medicine-care نامعتبر 2018-03-01
1862 Palma Journal 1548-9X12 www.palmajournal.org نامعتبر 2018-03-01
1863 Pancreatic Disorders & Therapy 2165-7092 www.omicsgroup.org/journals/pancreatic-disorders-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
1864 PARIPEX- Indian Journal of Research (PIJR) 2250-1991 https://www.worldwidejournals.com/paripex/ نامعتبر 2018-03-01
1865 Pediatric Dental Care XXXX-XXXX www.omicsonline.org/pediatric-dental-care.php نامعتبر 2017-01-01
1866 Pediatric Emergency Care and Medicine: Open Access XXXX-XXXX pediatric-emergency-care.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1867 Pediatric Infectious Diseases: Open Access XXXX-XXXX pediatric-infectious-disease.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1868 Pediatrics & Health Research 2574-2817 www.imedpub.com/pediatrics-and-health-research نامعتبر 2018-06-01
1869 Pediatrics & Therapeutics 2161-0665 www.omicsonline.org/pediatrics-therapeutics.php نامعتبر 2017-01-01
1870 Peertechz Journal of Bioinformatics and Biostatistics XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-bioinformatics-and-biostatistics نامعتبر 2017-12-01
1871 Peertechz Journal of Biological Research and Development XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-biological-research-and-development نامعتبر 2017-12-01
1872 Peertechz Journal of Biomedical Engineering XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-biomedical-engineering نامعتبر 2017-12-01
1873 Peertechz Journal of Clinical Pharmacology and Clinical Pharmacokinetics XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-clinical-pharmacology-and-clinical-pharmacokinetics نامعتبر 2017-12-01
1874 Peertechz Journal of Computer Science and Engineering XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-computer-science-and-engineering نامعتبر 2017-12-01
1875 Peertechz Journal of Cytology and Pathology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-cytology-and-pathology نامعتبر 2017-12-01
1876 Peertechz Journal of Environmental Science and Toxicology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-environmental-science-and-toxicology نامعتبر 2017-12-01
1877 Peertechz Journal of Forensic Science and Technology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-forensic-science-and-technology نامعتبر 2017-12-01
1878 Peertechz Journal of Gerontology and Geriatric Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-gerontology-and-geriatric-research نامعتبر 2017-12-01
1879 Peertechz Journal of Medicinal Chemistry and Research XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-medicinal-chemistry-and-research نامعتبر 2017-12-01
1880 Peertechz Journal of Orthopedics and Rheumatology XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-orthopedics-and-rheumatology نامعتبر 2017-12-01
1881 Peertechz Journal of Pediatric Therapy XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-pediatric-therapy نامعتبر 2017-12-01
1882 People’s Journal of Scientific Research 0974-6358 www.pjsr.org/home.html نامعتبر 2017-01-01
1883 Perceptions in Reproductive Medicine (PRM) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/prm نامعتبر 2018-06-01
1884 Periodontics and Prosthodontics XXXX-XXXX periodontics-prosthodontics.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1885 Pharmaceutica Analytica Acta 2153-2435 www.omicsonline.org/pharmaceutica-analytica-acta.php نامعتبر 2017-01-01
1886 Pharmaceutical Analytical Chemistry 2471-2698 www.omicsonline.org/pharmaceutical-analytical-chemistry.php نامعتبر 2017-01-01
1887 Pharmaceutical Bioprocessing Journal 2048-9145 www.openaccessjournals.com/journals/pharmaceutical-bioprocessing.html نامعتبر 2017-01-01
1888 Pharmaceutical Biotechnology: Current Research XXXX-XXXX www.imedpub.com/pharmaceutical-biotechnology-current-research نامعتبر 2018-06-01
1889 Pharmaceutical Regulatory Affairs 2167-7689 www.omicsgroup.org/journals/pharmaceutical-regulatory-affairs-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1890 Pharmacoeconomics Journal 2472-1042 www.omicsonline.org/pharmacoeconomics-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1891 Pharmacologia 2044-4648 pharmacologia.com نامعتبر 2017-01-01
1892 Pharmacology & Pharmacy 2157-9423 www.scirp.org/journal/pp نامعتبر 2017-07-01
1893 PharmacologyOnline (PhOL) 1827-8620 pharmacologyonline.silae.it/front نامعتبر 2017-01-01
1894 Pharmacophore 2229-5402 www.pharmacophorejournal.com نامعتبر 2018-09-01
1895 PHARMANEST: An International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences 2231-0541 www.pharmanest.net نامعتبر 2017-01-01
1896 Philippine Scientist Journal 0079-1466 www.philjol.info/index.php/psci نامعتبر 2017-01-01
1897 Physical Medicine and Rehabilitation – International 2471-0377 austinpublishinggroup.com/physical-medicine نامعتبر 2018-02-01
1898 Plant Sciences Research 1995-476x www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1995-476x نامعتبر 2017-08-01
1899 Plastic Surgery: Case Studies XXXX-XXXX www.pulsus.comjournals/plastic-surgery-case-studies.html نامعتبر 2017-01-01
1900 Pollution Research 0257-8050 www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=4 نامعتبر 2018-06-01
1901 Polymer Science: Peer Review Journal (PSPRJ) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/psprj نامعتبر 2018-06-01
1902 Polymer Sciences 2471-9935 polymerscience.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1903 Positioning 2150-850X www.scirp.org/journal/pos نامعتبر 2017-07-01
1904 Poultry, Fisheries & Wildlife Sciences 2375-446X www.esciencecentral.org/journals/poultry-fisheries-wildlife-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1905 Preslia 0032-7786 http://presliajournal.com/index.html جعلی 2021-08-01
1906 Primary Healthcare 2167-1079 www.omicsgroup.org/journals/primary-health-care-open-access.php نامعتبر 2017-01-01
1907 Progress in Petrochemical Science (PPS) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/pps نامعتبر 2018-06-01
1908 Prosthetics and Orthotics Open Journal XXXX-XXXX http://www.imedpub.com/prosthetics-and-orthotics-open-journal نامعتبر 2018-06-01
1909 Psychology 2152-7180 www.scirp.org/journal/psych نامعتبر 2017-07-01
1910 Psychology and Psychotherapy Research Study (PPRS) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/pprs نامعتبر 2018-06-01
1911 Quality in Primary Care 1479-1064 primarycare.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
1912 Reconstructive Surgery & Anaplastology 2161-1173 www.omicsonline.org/anaplastology.php نامعتبر 2017-01-01
1913 RELIGACION-REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 2477-9083 2477-9083 revista.religacion.com/index.php/about نامعتبر 2020-02-01
1914 Report and Opinion 1553-9873 www.sciencepub.net/report نامعتبر 2018-04-01
1915 Reproductive Immunology: Open Access 2476-1974 reproductive-immunology.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
1916 Reproductive System & Sexual Disorders: Current Research 2161-038X www.omicsonline.org/reproductive-system-sexual-disorders.php نامعتبر 2017-01-01
1917 Research & Development in Material Science (RDMS) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/rdms نامعتبر 2018-06-01
1918 Research & Reviews: Journal of Agriculture and Allied sciences 2319-9857 www.rroij.com/agriculture-and-allied-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1919 Research & Reviews: Journal of Botanical Sciences 2320-0189 www.rroij.com/botanical-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1920 Research & Reviews: Journal of Chemistry 2319-9849 www.rroij.com/chemistry.php نامعتبر 2017-01-01
1921 Research & Reviews: Journal of Ecology and Environmental Sciences 2347-7830 www.rroij.com/ecology-and-environmental-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1922 Research & Reviews: Journal of Engineering and Technology 2319-9873 www.rroij.com/engineering-and-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1923 Research & Reviews: Journal of Material Sciences 2321-6212 www.rroij.com/material-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1924 Research & Reviews: Journal of Medicinal & Organic Chemistry XXXX-XXXX www.rroij.com/medicinal-organic-chemistry.php نامعتبر 2017-01-01
1925 Research & Reviews: Journal of Microbiology and Biotechnology 2347-2286 www.rroij.com/microbiology-and-biotechnology.php نامعتبر 2017-01-01
1926 Research & Reviews: Journal of Statistics and Mathematical Sciences XXXX-XXXX www.rroij.com/statistics-and-mathematical-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1927 Research & Reviews: Neuroscience XXXX-XXXX www.rroij.com/neuroscience.php نامعتبر 2017-01-01
1928 Research & Reviews: Research Journal of Biology 2322-0066 www.rroij.com/biology.php نامعتبر 2017-01-01
1929 Research & Investigations in Sports Medicine (RISM) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/rism نامعتبر 2018-06-01
1930 Research & Reviews: Journal of Dental Sciences 2322-0090 www.rroij.com/dental-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1931 Research & Reviews: Journal of Food and Dairy Technology 2321-6204 www.rroij.com/food-and-dairy-technology.php نامعتبر 2017-01-01
1932 Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy XXXX-XXXX www.rroij.com/hospital-and-clinical-pharmacy.php نامعتبر 2017-01-01
1933 Research & Reviews: Journal of Nursing and Health Sciences XXXX-XXXX www.rroij.com/nursing-and-health-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1934 Research & Reviews: Journal of Pharmaceutical Analysis 2320-0812 www.rroij.com/pharmaceutical-analysis.php نامعتبر 2017-01-01
1935 Research & Reviews: Journal of Pharmaceutical Quality Assurance XXXX-XXXX www.rroij.com/pharmaceutical-quality-assurance.php نامعتبر 2017-01-01
1936 Research & Reviews: Journal of pharmacy and pharmaceutical sciences 2320-1215 www.rroij.com/pharmacy-and-pharmaceutical-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1937 Research & Reviews: Journal of Pure and Applied Physics 2320-2459 www.rroij.com/pure-and-applied-physics.php نامعتبر 2017-01-01
1938 Research & Reviews: Journal of Social Sciences 2322-0139 www.rroij.com/social-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1939 Research & Reviews: Journal of Veterinary Sciences XXXX-XXXX www.rroij.com/veterinary-sciences.php نامعتبر 2017-01-01
1940 Research and Reports in Gastroenterology XXXX-XXXX www.scitechnol.com/research-reports-gastroenterology.php نامعتبر 2017-01-01
1941 Research and Reports on Toxicology XXXX-XXXX www.imedpub.com/research-and-reports-on-toxicology نامعتبر 2018-06-01
1942 Research Desk 2319-7315 researchdesk.net نامعتبر 2017-01-01
1943 Research Directions: International Multidisciplinary Research Journal (RDJ) 2321-5488 researchdirection.org/default.aspx نامعتبر 2017-01-01
1944 Research in Biotechnology 2229-791X www.researchinbiotechnology.com/home نامعتبر 2017-01-01
1945 Research in Medical & Engineering Sciences (RMES) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/rmes نامعتبر 2018-06-01
1946 Research in Pediatrics & Neonatology (RPN) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/rpn نامعتبر 2018-06-01
1947 Research Journal of Agriculture and Biological Sciences (RJABS) 1816-1561 www.aensiweb.com/RJABS نامعتبر 2017-09-01
1948 Research Journal of Agronomy 1815-9354 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-9354 نامعتبر 2017-08-01
1949 Research Journal of Allergy 1819-3390 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3390 نامعتبر 2017-01-01
1950 Research Journal of Animal and Veterinary Sciences (RJAVS) 1819-5458 www.aensiweb.com/RJAVS نامعتبر 2017-09-01
1951 Research Journal of Animal Sciences 1993-5269 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5269 نامعتبر 2017-08-01
1952 Research journal of Applied Sciences 1815-932X medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-932x نامعتبر 2017-01-01
1953 Research Journal of Biological Sciences 1815-8846 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-8846 نامعتبر 2017-08-01
1954 Research Journal of Cardiology 1819-3404 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3404 نامعتبر 2017-01-01
1955 Research Journal of Clinical Pediatrics XXXX-XXXX www.scitechnol.com/research-journal-clinical-pediatrics.php نامعتبر 2017-01-01
1956 Research Journal of Dairy Sciences 1993-5277 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5277 نامعتبر 2017-08-01
1957 Research Journal of Ear, Nose and Throat XXXX-XXXX www.imedpub.com/research-journal-of-ear-nose-and-throat نامعتبر 2018-06-01
1958 Research Journal of Environmental Toxicology 1819-3420 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3420 نامعتبر 2017-01-01
1959 Research Journal of Fisheries and Hydrobiology (RJFH) 1816-9112 www.aensiweb.com/JASA نامعتبر 2017-09-01
1960 Research Journal of Immunology 1994-7909 scialert.net/jindex.php?issn=1994-7909 نامعتبر 2017-01-01
1961 Research Journal of Immunology 1994-7909 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-7909 نامعتبر 2017-01-01
1962 Research Journal of Medical Sciences 1815-9346 medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-9346 نامعتبر 2017-01-01
1963 Research Journal of Medicinal Plant 1819-3455 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3455 نامعتبر 2017-01-01
1964 Research Journal of Microbiology 1816-4935 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4935 نامعتبر 2017-01-01
1965 Research Journal of Nervous System XXXX-XXXX www.imedpub.com/research-journal-of-nervous-system نامعتبر 2018-06-01
1966 Research Journal of Obstetrics and Gynecology 1994-7925 scialert.net/current.php?issn=1994-7925 نامعتبر 2017-01-01
1967 Research Journal of Obstetrics and Gynecology 1994-7925 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-7925 نامعتبر 2017-01-01
1968 Research Journal of Parasitology 1816-4943 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4943 نامعتبر 2017-01-01
1969 Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS) 0975-8585 www.rjpbcs.com/index.html نامعتبر 2017-01-01
1970 Research Journal of Pharmacology 1815-9362 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-9362 نامعتبر 2017-08-01
1971 Research Journal of Phytochemistry 1819-3471 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3471 نامعتبر 2017-01-01
1972 Research Journal of Poultry Sciences 1993-5285 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5285 نامعتبر 2017-08-01
1973 Research Journal of Radiology 1819-348x academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-348x نامعتبر 2017-01-01
1974 Research Journal of Social Sciences (RJSS) 1815-9125 www.aensiweb.com/RJSS نامعتبر 2017-09-01
1975 Research Journal of Soil and Water Management 2075-1095 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=2075-1095 نامعتبر 2017-08-01
1976 Research Journal of Toxins 1819-3560 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3560 نامعتبر 2017-01-01
1977 Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences (ROAVS) 2223-0343 www.roavs.com نامعتبر 2018-10-01
1978 Researcher 1553-9865 www.sciencepub.net/researcher نامعتبر 2018-04-01
1979 Review of Public Administration and Management 2315-7844 www.omicsonline.com/open-access/review-public-adminstration-management.php نامعتبر 2017-01-01
1980 Review of Research 2249-894X www.ror.isrj.net نامعتبر 2017-01-01
1981 Rheumatica Acta: Open Access XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/rheumatica-acta-open-access نامعتبر 2017-12-01
1982 Rheumatology: Current Research 2161-1149 www.omicsonline.org/rheumatology-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
1983 Rice Research: Open Access 2375-4338 www.esciencecentral.org/journals/rice-research.php نامعتبر 2017-01-01
1984 Romanian Biotechnological Letters 1224-5984 www.rombio.eu نامعتبر 2017-01-01
1985 Sarcoma Research – International XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/sarcoma نامعتبر 2018-02-01
1986 SAS Journal of Medicine 2454-5112 sassociety.com/sasjm نامعتبر 2018-04-01
1987 SAS Journal of Surgery 2454-5104 sassociety.com/sasjs نامعتبر 2018-04-01
1988 Scandinavian Journal of Pharmaceutical Science and Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/sjpsr نامعتبر 2017-01-01
1989 Scholars Academic Journal of Biosciences (SAJB) 2347-9515 saspublisher.com/sajb نامعتبر 2018-04-01
1990 Scholars Academic Journal of Pharmacy (SAJP) 2347-9531 saspublisher.com/sajp نامعتبر 2018-04-01
1991 Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences (SJAVS) 2348-8883 saspjournals.com/sjavs نامعتبر 2018-04-01
1992 Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS) 2347-954X saspublisher.com/sjams نامعتبر 2018-04-01
1993 Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences (SJAHSS) 2347-9493 saspjournals.com/sjahss نامعتبر 2018-04-01
1994 Scholars Journal of Economics, Business and Management (SJEBM) 2348-8875 saspjournals.com/sjebm نامعتبر 2018-04-01
1995 Scholars Journal of Engineering and Technology (SJET) 2347-9523 saspublisher.com/sjet نامعتبر 2018-04-01
1996 Scholars Journal of Medical Case Reports (SJMCR) 2347-9507 saspjournals.com/sjmcr نامعتبر 2018-04-01
1997 Scholars Journal of Physics, Mathematics and Statistics (SJPMS) 2393-8056 saspjournals.com/sjpms نامعتبر 2018-04-01
1998 Science International 2305-1884 www.scienceinternational.com نامعتبر 2017-01-01
1999 Science International (Lahore) 1013-5316 sci-int.com نامعتبر 2017-01-01
2000 Science Park 2321-8045 www.scienceparks.in/default.aspx نامعتبر 2017-01-01
2001 Science Postprint (SPP) 2187-9834 www.spp-j.com نامعتبر 2017-01-01
2002 Science Research Reporter 2249-2321 www.jsrr.in نامعتبر 2017-01-01
2003 Science Reuters 2042-1397 www.sciencereuters.com نامعتبر 2017-01-01
2004 Scientific Journal of Genetics and Gene Therapy XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/scientific-journal-of-genetics-and-gene-therapy نامعتبر 2017-12-01
2005 Scientific Research Journal (Scirj) 2201-2796 www.scirj.org نامعتبر 2017-01-01
2006 Scientific World 2043-6963 scientificworld.co.uk نامعتبر 2017-01-01
2007 Significances of Bioengineering & Biosciences (SBB) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/sbb نامعتبر 2018-06-01
2008 Singapore Journal of Pharmaceutical Research XXXX-XXXX mcmed.us/journal/sjpr نامعتبر 2017-01-01
2009 Single Cell Biology 2168-9431 www.omicsgroup.org/journals/single-cell-biology.php نامعتبر 2017-01-01
2010 SJDS Scholars Journal of Dental Sciences (SJDS) 2394-4951 saspjournals.com/sjds نامعتبر 2018-04-01
2011 Skin Diseases & Skin Care XXXX-XXXX skin-diseases-and-skin-care.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
2012 Smart Grid and Renewable Energy 2151-481X www.scirp.org/journal/sgre نامعتبر 2017-07-01
2013 Smart Nanosystems in Engineering and Medicine 2167-5813 gintem.org نامعتبر 2017-01-01
2014 Social Networking 2169-3285 www.scirp.org/journal/sn نامعتبر 2017-07-01
2015 Sociology and Criminology 2375-4435 www.esciencecentral.org/journals/sociology-and-criminology.php نامعتبر 2017-01-01
2016 Sociology Mind 2160-083X www.scirp.org/journal/sm نامعتبر 2017-07-01
2017 Soft 2327-0799 www.scirp.org/journal/soft نامعتبر 2017-07-01
2018 Soft Nanoscience Letters 2160-0600 www.scirp.org/journal/snl نامعتبر 2017-07-01
2019 SOJ Biochemistry (SOJB) 2376-4589 symbiosisonlinepublishing.com/biochemistry نامعتبر 2018-03-01
2020 SOJ Gynecology, Obstetrics & Women’s Health (SOJGOW) 2381-2915 symbiosisonlinepublishing.com/gynecology-obstetrics-womenshealth نامعتبر 2018-03-01
2021 SOJ Immunology (SOJI) 2372-0948 symbiosisonlinepublishing.com/immunology نامعتبر 2018-03-01
2022 SOJ Materials Science & Engineering (SOJMSE) 2372-0964 symbiosisonlinepublishing.com/materialsscience-engineering نامعتبر 2018-03-01
2023 SOJ Microbiology & Infectious Diseases (SOJMID) 2372-0956 symbiosisonlinepublishing.com/microbiology-infectiousdiseases نامعتبر 2018-03-01
2024 SOJ Neurology (SOJN) 2374-6858 symbiosisonlinepublishing.com/neurology نامعتبر 2018-03-01
2025 SOJ Nursing & Health Care (SOJNHC) 2471-6529 symbiosisonlinepublishing.com/nursing-healthcare نامعتبر 2018-03-01
2026 SOJ Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (SOJPPS) 2374-6866 symbiosisonlinepublishing.com/pharmacy-pharmaceuticalsciences نامعتبر 2018-03-01
2027 SOJ Proteins & Enzyme Research (SOJPER) XXXX-XXXX symbiosisonlinepublishing.com/proteins-enzyme-research نامعتبر 2018-03-01
2028 SOJ Psychology (SOJP) 2374-6874 symbiosisonlinepublishing.com/psychology نامعتبر 2018-03-01
2029 SOJ Surgery (SOJS) 2376-4570 symbiosisonlinepublishing.com/surgery نامعتبر 2018-03-01
2030 Spectral Analysis Review 2331-2092 www.scirp.org/journal/sar نامعتبر 2017-07-01
2031 Spine Research 2471-8173 spine.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
2032 Sports Nutrition and Therapy 2473-6449 www.omicsgroup.org/journals/sports-nutrition-therapy.php نامعتبر 2017-01-01
2033 Stem Cell 1945-4570 sciencepub.net/stem نامعتبر 2018-04-01
2034 Stem Cell Discovery 2161-6760 www.scirp.org/journal/scd نامعتبر 2017-07-01
2035 Stroke Research & Therapy XXXX-XXXX stroke.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
2036 Structural Chemistry & Crystallography Communication 2470-9905 structural-crystallography.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
2037 Studies on Stem Cells Research and Therapy XXXX-XXXX www.peertechz.com/journals/studies-on-stem-cells-research-and-therapy نامعتبر 2017-12-01
2038 Surgery Journal 1816-3211 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-3211 نامعتبر 2017-08-01
2039 Surgery: Current Research 2161-1076 www.omicsonline.org/surgery-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
2040 Surgical Medicine Open Access Journal (SMOAJ) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/smoaj نامعتبر 2018-06-01
2041 Surgical Science 2157-9407 www.scirp.org/journal/ss نامعتبر 2017-07-01
2042 SYLWAN 0039-7660 www.sylwan.ibles.org جعلی 2018-09-01
2043 Symbiosis Journal of Veterinary Science (SOJVS) 2381-2907 symbiosisonlinepublishing.com/veterinary-sciences نامعتبر 2018-03-01
2044 Symbiosis Open Journal of Anesthesiology & Pain Management (SOJAPM) 2374-684X symbiosisonlinepublishing.com/anesthesiology-painmanagement نامعتبر 2018-03-01
2045 Synthesis and Catalysis: Open Access 2574-0431 www.imedpub.com/synthesis-and-catalysis-open-access نامعتبر 2018-06-01
2046 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 2051-0853 tjeas.com نامعتبر 2017-01-01
2047 Techniques in Neurosurgery & Neurology (TNN) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/tnn نامعتبر 2018-06-01
2048 Technology and Investment 2150-4059 www.scirp.org/journal/ti نامعتبر 2017-07-01
2049 Test Engineering and Management 0193-4120 www.testmagazine.biz/ نامعتبر 2021-01-01
2050 Texas Journal of Science 0040-4403 www.texasacademyofscience.org/index.cfm/texas_journal_of_science نامعتبر 2017-01-01
2051 The American Journal of Business and Management (AJBM) 2167-9614 wscholars.com/index.php/ajbm نامعتبر 2017-01-01
2052 The American Journal of Human Ecology (AJHE) 2167-9630 wscholars.com/index.php/ajhe نامعتبر 2017-01-01
2053 The American Journal of Tourism Research (AJTR) 2168-3794 wscholars.com/index.php/ajtr نامعتبر 2017-01-01
2054 The Arts and Social Sciences Journal 151-6200 www.omicsonline.com/open-access/arts-and-social-sciences-journal.php نامعتبر 2017-01-01
2055 The Bioscan 0973-7049 www.thebioscan.in/index.htm نامعتبر 2017-01-01
2056 The Canadian Journal of Pure and Applied Sciences 1715-9997 www.cjpas.net نامعتبر 2017-01-01
2057 The Cardiology 1811-8194 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1811-8194 نامعتبر 2017-08-01
2058 The Caspian Sea (CSJ) 1578-7899 csjonline.org نامعتبر 2017-01-01
2059 The Health Economics & Outcome Research XXXX-XXXX www.omicsonline.org/health-economics-outcome-research.php نامعتبر 2017-01-01
2060 The International Arabic Journal of Antimicrobial Agents (IAJAA) 2174-9094 iajaa.org نامعتبر 2017-01-01
2061 The International Asian Research Journal (TIARJ) 2310-337X www.tiarj.com نامعتبر 2017-01-01
2062 The International Journal of Cooperative Studies (IJCS) 2168-264X wscholars.com/index.php/ijcs نامعتبر 2017-01-01
2063 The International Journal of Developing Societies (IJDS) 2168-1791 wscholars.com/index.php/ijds نامعتبر 2017-01-01
2064 The International Journal of Drug Development and Research (IJDDR) XXXX-XXXX www.ijddr.in نامعتبر 2017-01-01
2065 The International Journal of Pharma Research & Review 2278-6074 www.rroij.com/pharma-research-review.php نامعتبر 2017-01-01
2066 The Journal of Aerobics and Fitness XXXX-XXXX www.omicsgroup.org/journals/aerobics-and-fitness.php نامعتبر 2017-01-01
2067 The Journal of Agriculture and Natural Resources Sciences (TJANRS) 2383-238X www.journals.wsrpublishing.com/index.php/tjanrs نامعتبر 2017-01-01
2068 The Journal of Applied Sciences Research (TJASR) 2383-2215 www.journals.wsrpublishing.com/index.php/tjasr نامعتبر 2017-01-01
2069 The Journal of Aspects in Mining & Mineral Science (AMMS) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/amms نامعتبر 2018-06-01
2070 The Journal of Bioanalysis & Biomedicine (JBABM) 1948-593X www.omicsonline.org/bioanalysis-biomedicine.php نامعتبر 2017-01-01
2071 The Journal of Bioequivalence & Bioavailability (JBB) 0975-0851 www.omicsonline.org/bioequivalence-bioavailability.php نامعتبر 2017-01-01
2072 The Journal of Clinical & Experimental Pharmacology 2161-1459 www.omicsonline.org/clinical-experimental-pharmacology.php نامعتبر 2017-01-01
2073 The Journal of Developments in Clinical & Medical Pathology (DCMP) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/dcmp نامعتبر 2018-06-01
2074 The Journal of Drug Metabolism & Toxicology 2157-7609 www.omicsonline.org/drug-metabolism-toxicology.php نامعتبر 2017-01-01
2075 The Journal of Educational Studies XXXX-XXXX www.rroij.com/educational-studies.php نامعتبر 2017-01-01
2076 The Journal of Health Education Research & Development 2380-5439 www.esciencecentral.org/journals/health-education-research-and-development.php نامعتبر 2017-01-01
2077 The Journal of Pharmaceutical Sciences & Emerging Drugs (JPSED) 2380-9477 www.scitechnol.com/pharmaceutical-sciences-emerging-drugs.php نامعتبر 2017-01-01
2078 The Journal of Pharmaceutics & Drug Delivery Research (JPDDR) 2325-9604 www.scitechnol.com/pharmaceutics-drug-delivery-research.php نامعتبر 2017-01-01
2079 The journal of Pharmaceutics and Nanotechnology 2347-7857 www.rroij.com/pharmaceutics-and-nanotechnology.php نامعتبر 2017-01-01
2080 The Journal of Pharmacogenomics & Pharmacoproteomics 2153-0645 www.omicsonline.org/pharmacogenomics-pharmacoproteomics.php نامعتبر 2017-01-01
2081 The Journal of Political Science and Public Affairs 2332-0761 www.esciencecentral.org/journals/political-sciences-public-affairs.php نامعتبر 2017-01-01
2082 The Journal of Primatology 2167-6801 www.omicsgroup.org/journals/primatology.php نامعتبر 2017-01-01
2083 The Journal of Psychology and Behavioral Research 2149-3332 www.jpbrjournal.com نامعتبر 2017-01-01
2084 The Journal of Sustainable Society (JSS) 2168-2593 wscholars.com/index.php/jss نامعتبر 2017-01-01
2085 The Journal of Veterinary Science & Technology 2157-7579 www.omicsonline.org/veterinary-science-technology.php نامعتبر 2017-01-01
2086 The Journal, Drug Designing Open Access 2169-0138 www.omicsgroup.org/journals/drug-designing.php نامعتبر 2017-01-01
2087 The Marine Biology and Oceanography (EIMBO) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/eimbo نامعتبر 2018-06-01
2088 The NAUTILUS 0028-1344 www.shellmuseum.org/nautilus نامعتبر 2017-01-01
2089 The Pharma Innovation Journal 2349-8242 www.thepharmajournal.com نامعتبر 2017-01-01
2090 The Pharma Research (Journal) 0975-8216 www.thepharmaresearch.info نامعتبر 2017-01-01
2091 The SIJ Transactions on Advances in Space Research & Earth Exploration (ASREE) 2347-6087 www.thesij.com/asree.php نامعتبر 2017-01-01
2092 The SIJ Transactions on Computer Networks & Communication Engineering (CNCE) 2321-2403 www.thesij.com/cnce.php نامعتبر 2017-01-01
2093 The SIJ Transactions on Computer Science Engineering & its Applications (CSEA) 2321-2381 www.thesij.com/csea.php نامعتبر 2017-01-01
2094 The SIJ Transactions on Industrial, Financial & Business Management (IFBM) 2321-242X www.thesij.com/csea.php نامعتبر 2017-01-01
2095 The Social Sciences 1818-5800 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1818-5800 نامعتبر 2017-01-01
2096 Theoretical Economics Letters 2162-2078 www.scirp.org/journal/tel نامعتبر 2017-07-01
2097 Thrombosis & Haemostasis: Research XXXX-XXXX austinpublishinggroup.com/thrombosis-haemostasis نامعتبر 2018-02-01
2098 Time Journal of Agriculture and Veterinary Sciences  (TJAVS) 2360-736X www.timejournals.org/tjavs/index.htm نامعتبر 2017-01-01
2099 Time Journal of Arts and Educational Research (TJAER) 2360-7343 www.timejournals.org/tjaer نامعتبر 2017-01-01
2100 Time Journal of Biological Sciences and Technology (TJBS) 2360-7351 www.timejournals.org/tjbst/index.htm نامعتبر 2017-01-01
2101 Time Journal of Business Management and Administration (TJBMA) XXXX-XXXX www.timejournals.org/tjbma/index.htm نامعتبر 2017-01-01
2102 Time Journal of Engineering and Physical Sciences 2360-7335 www.timejournals.org/tjeps/index.htm نامعتبر 2017-01-01
2103 Time Journal of Medical Science Report and Research XXXX-XXXX www.timejournals.org/tjmsrr/index.htm نامعتبر 2017-01-01
2104 Time Journal of Medicinal Plant Sciences and Pharmacology (TJMPSP) XXXX-XXXX www.timejournals.org/tjmpsp/index.htm نامعتبر 2017-01-01
2105 Time Journal of Social Sciences (TJSS) XXXX-XXXX www.timejournals.org/tjss/index.htm نامعتبر 2017-01-01
2106 Tomography & Simulation XXXX-XXXX www.omicsonline.org/tomography-simulation.php نامعتبر 2017-01-01
2107 Toxicology: Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/toxicology.php نامعتبر 2017-01-01
2108 Trabajo Social Global- Global Social Work 2013-6757 trabajosocialglobal.com جعلی 2018-03-01
2109 Transcriptomics: Open Access 2329-8936 www.esciencecentral.org/journals/transcriptomics.php نامعتبر 2017-01-01
2110 Translational Biomedicine 2172-0479 www.transbiomedicine.com نامعتبر 2018-06-01
2111 Translational Medicine 2161-1025 www.omicsonline.org/translational-medicine.php نامعتبر 2017-01-01
2112 Transplant Reports : Open Access XXXX-XXXX www.omicsonline.org/transplant-reports.php نامعتبر 2017-01-01
2113 Transylvanian Review 1221-1249 transylvanianreviewjournal.org نامعتبر 2017-12-01
2114 Trauma & Acute Care 2476-2105 trauma-acute-care.imedpub.com نامعتبر 2018-06-01
2115 Trends in Applied Sciences Research 1819-3579 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3579 نامعتبر 2017-01-01
2116 Trends in Bioinformatics 1994-7941 scialert.net/jindex.php?issn=1994-7941 نامعتبر 2017-01-01
2117 Trends in Bioinformatics 1994-7941 www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-7941 نامعتبر 2017-01-01
2118 Trends in Green Chemistry 2471-9889 green-chemistry.imedpub.com نامعتبر 2017-01-01
2119 Trends in Medical Research 1819-3587 academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3587 نامعتبر 2017-01-01
2120 Trends in Textile Engineering & Fashion Technology (TTEFT) XXXX-XXXX crimsonpublishers.com/tteft نامعتبر 2018-06-01
2121 Tropical Medicine & Surgery 2329-9088 www.esciencecentral.org/journals/tropical-medicine-and-surgery.php نامعتبر 2017-01-01
2122 Universal Journal of Pharmacy (UJP Online) 2320-303X www.ujponline.com نامعتبر 2017-01-01
2123 Universe of Emerging Technology and Science (UNIETS) 2349-655X www.uniets.com نامعتبر 2017-01-01
2124 Vector Biology Journal 2473-4810 www.scitechnol.com/vector-biology-journal.php نامعتبر 2017-01-01
2125 Vegetos: An International Journal of Plant Research 0970-4078 www.scitechnol.com/vegetos.php نامعتبر 2017-01-01
2126 Veterinary Research 1993-5412 www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5412 نامعتبر 2017-08-01
2127 Virology & Antiviral Research 2324-8955 www.scitechnol.com/virology-antiviral-research.php نامعتبر 2017-01-01
2128 Virology & Mycology 2161-0517 www.omicsonline.org/virology-mycology.php نامعتبر 2017-01-01
2129 Virology: Current Research XXXX-XXXX www.omicsonline.org/virology-current-research.php نامعتبر 2017-01-01
2130 Vitamins & Minerals 2376-1318 www.omicsgroup.org/journals/vitamins-minerals.php نامعتبر 2017-01-01
2131 Voice of the Publisher 2380-7571 www.scirp.org/journal/vp نامعتبر 2017-07-01
2132 Weekly Science International Research Journal 2321-7871 www.weeklyscience.org/default.aspx نامعتبر 2017-01-01
2133 Wireless Engineering and Technology 2152-2294 www.scirp.org/journal/wet نامعتبر 2017-07-01
2134 Wireless Sensor Network 1945-3078 www.scirp.org/journal/wsn نامعتبر 2017-07-01
2135 World Applied Sciences Journal (WASJ) 1818-4952 www.idosi.org/wasj/wasj.htm نامعتبر 2017-01-01
2136 World Family Medicine Journal 1839-0188 www.mejfm.com نامعتبر 2018-06-01
2137 World Information Technology Journal 1818-4944 www.idosi.org/witj/witj.htm نامعتبر 2017-01-01
2138 World Journal Herbs and  Medicinal Plant (WJHMP) XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/wjhmp نامعتبر 2017-01-01
2139 World Journal of Agricultural Sciences 1817-3047 www.idosi.org/wjas/wjas.htm نامعتبر 2017-01-01
2140 World Journal of Agricultural Sciences (WJAS) 2329-9312 www.wsrjournals.org/journal/wjas نامعتبر 2017-01-01
2141 World Journal of AIDS 2160-8814 www.scirp.org/journal/wja نامعتبر 2017-07-01
2142 World Journal of Allergy XXXX-XXXX www.scitechnol.com/world-journal-allergy.php نامعتبر 2017-01-01
2143 World Journal of Alternative Medicine (WJAM) 2222-1344 www.idosi.org/wjam/wjam.htm نامعتبر 2017-01-01
2144 World Journal of Biochemistry and Biotechnology (WJBB) XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/wjbb نامعتبر 2017-01-01
2145 World Journal of Biology and Biological Sciences (WJBBS) 2331-1894 www.wsrjournals.org/journal/wjbbs/home نامعتبر 2017-01-01
2146 World Journal of Cardiovascular Diseases 2164-5329 www.scirp.org/journal/wjcd نامعتبر 2017-07-01
2147 World Journal of Cardiovascular Surgery 2164-3202 www.scirp.org/journal/wjcs نامعتبر 2017-07-01
2148 World Journal of Chemistry 1817-3071 www.idosi.org/wjc/wjc.htm نامعتبر 2017-01-01
2149 World Journal of Condensed Matter Physics 2160-6919 www.scirp.org/journal/wjcmp نامعتبر 2017-07-01
2150 World Journal of Dairy & Food Sciences 1817-308X www.idosi.org/wjdfs/wjdfs.htm نامعتبر 2017-01-01
2151 World Journal of Engineering and Physical Sciences (WJEPS) 2331-1878 www.wsrjournals.org/journal/wjeps نامعتبر 2017-01-01
2152 World Journal of Engineering and Technology 2331-4222 www.scirp.org/journal/wjet نامعتبر 2017-07-01
2153 World Journal of Environmental Biosciences (WJEB) 2277-8047 www.environmentaljournals.org نامعتبر 2018-06-01
2154 World Journal of Environmental Pollution (WJEP) 2222-1360 www.idosi.org/wjep/wjep.htm نامعتبر 2017-01-01
2155 World Journal of Fishery and Poultry Sciences XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/wjfps نامعتبر 2017-01-01
2156 World Journal of food and sustainable Agriculture XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/wjfsa نامعتبر 2017-01-01
2157 World Journal of Fungal and Plant Biology (WJFPB) 2219-4312 www.idosi.org/wjfpb/wjfpb.htm نامعتبر 2017-01-01
2158 World Journal of Islamic History and Civilization (WJIHC) 2225-0883 www.idosi.org/wjihc/wjihc.htm نامعتبر 2017-01-01
2159 World Journal of Management and Behavioral Studies 2306-840X www.idosi.org/wjmbs/wjmbs.htm نامعتبر 2017-01-01
2160 World Journal of Mechanics 2160-049X www.scirp.org/journal/wjm نامعتبر 2017-07-01
2161 World Journal of Medical and Dental Science Research (WJMDSR) XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/wjmdsr نامعتبر 2017-01-01
2162 World Journal of Medical Sciences 1817-3055 www.idosi.org/wjms/wjms.htm نامعتبر 2017-01-01
2163 World Journal of Medicine and Medical Science Research (WJMMSR) 2331-1851 www.wsrjournals.org/journal/wjmmsr نامعتبر 2017-01-01
2164 World Journal of Nano Science and Engineering 2161-4954 www.scirp.org/journal/wjnse نامعتبر 2017-07-01
2165 World Journal of Neuroscience 2162-2000 www.scirp.org/journal/wjns نامعتبر 2017-07-01
2166 World Journal of Nuclear Science and Technology 2161-6795 www.scirp.org/journal/wjnst نامعتبر 2017-07-01
2167 World Journal of Nursing and Health Sciences  (WJNHS) XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/wjnhs نامعتبر 2017-01-01
2168 World Journal of Nursing Sciences (WJNS) 2222-1352 www.idosi.org/wjns/wjns.htm نامعتبر 2017-01-01
2169 World Journal of Pharmaceutical Research (WJPR) 2277-7105 www.wjpr.net نامعتبر 2017-01-01
2170 World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS) 2278-4357 www.wjpps.com/fromeditordesl.php نامعتبر 2017-01-01
2171 World Journal of Pharmacy and pharmacology (WJPP) XXXX-XXXX www.wsrjournals.org/journal/wjpp نامعتبر 2017-01-01
2172 World Journal of Scientific Research (WJSR) XXXX-XXXX www.idosi.org/wjsr/wjsr.htm نامعتبر 2017-01-01
2173 World Journal of Vaccines 2160-5815 www.scirp.org/journal/wjv نامعتبر 2017-07-01
2174 WSEAS Transactions on Acounts and Music 1109-9577 wseas.org/wseas/cms.action?id=13380 نامعتبر 2017-01-01
2175 WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education 2224-3410 wseas.org/wseas/cms.action?id=4006 نامعتبر 2017-01-01
2176 WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics 2224-3429 wseas.org/wseas/cms.action?id=4006 نامعتبر 2017-01-01
2177 WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 2224-2902 wseas.org/wseas/cms.action?id=4011 نامعتبر 2017-01-01
2178 WSEAS Transactions on Business and Economics 2224-2899 wseas.org/wseas/cms.action?id=4016 نامعتبر 2017-01-01
2179 WSEAS Transactions on Circuits and Systems 2224-266X wseas.org/wseas/cms.action?id=2861 نامعتبر 2017-01-01
2180 WSEAS Transactions on Communications 2224-2864 wseas.org/wseas/cms.action?id=4021 نامعتبر 2017-01-01
2181 WSEAS Transactions on Computer Research 2415-1513 wseas.org/wseas/cms.action?id=13372 نامعتبر 2017-01-01
2182 WSEAS Transactions on Computers 2224-2872 wseas.org/wseas/cms.action?id=4026 نامعتبر 2017-01-01
2183 WSEAS Transactions on Electronics 2415-1521 wseas.org/wseas/cms.action?id=13363 نامعتبر 2017-01-01
2184 WSEAS Transactions on Environment and Developm 2224-3496 wseas.org/wseas/cms.action?id=4031 نامعتبر 2017-01-01
2185 WSEAS Transactions on Fluid Mechanics 2224-347X wseas.org/wseas/cms.action?id=4036 نامعتبر 2017-01-01
2186 WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer 2224-3461 wseas.org/wseas/cms.action?id=4041 نامعتبر 2017-01-01
2187 WSEAS Transactions on Information Science and Applications 2224-3402 wseas.org/wseas/cms.action?id=4046 نامعتبر 2017-01-01
2188 WSEAS Transactions on Mathematics 2224-2880 wseas.org/wseas/cms.action?id=4051 نامعتبر 2017-01-01
2189 WSEAS Transactions on Power Systems 2224-350X wseas.org/wseas/cms.action?id=4057 نامعتبر 2017-01-01
2190 WSEAS Transactions on Signal Processing 2224-3488 wseas.org/wseas/cms.action?id=4062 نامعتبر 2017-01-01
2191 WSEAS Transactions on Systems 2224-2678 wseas.org/wseas/cms.action?id=4067 نامعتبر 2017-01-01
2192 WSEAS Transactions on Systems and Control 2224-2856 wseas.org/wseas/cms.action?id=4073 نامعتبر 2017-01-01
2193 Wulfenia 1561-882x multidisciplinarywulfenia.org جعلی 2017-09-01
2194 Yangtze Medicine XXXX-XXXX www.scirp.org/journal/ym نامعتبر 2017-07-01