• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

برنامه کاری پزشکان درمانگاه بیمارستان ولیعصر تبریز

جدول زمانی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
08:00
team

دکتر رقیه رحیمی اصل

نمایش پروفایل
10:00 - 08:00
دکتر رقیه رحیمی اصل
09:00
team

دکتر پریناز کنعانی

نمایش پروفایل
10:00 - 09:00
دکتر پریناز کنعانی
team

دکتر رقیه رحیمی اصل

نمایش پروفایل
11:00 - 09:00
دکتر رقیه رحیمی اصل
team

دکتر منصور هادی زاده

نمایش پروفایل
10:00 - 09:00
دکتر منصور هادی زاده
11:00 - 09:00
دکتر زهرا رسولی
team

دکتر پریناز کنعانی

نمایش پروفایل
10:00 - 09:00
دکتر پریناز کنعانی
11:00 - 09:00
دکتر زهرا رسولی
10:30 - 09:00
دکتر دینا آشوری
team

دکتر پریناز کنعانی

نمایش پروفایل
10:00 - 09:00
دکتر پریناز کنعانی
team

دکتر حسین نجفی

نمایش پروفایل
11:00 - 09:00
دکتر حسین نجفی
11:00 - 09:00
دکتر زهرا رسولی
team

دکتر منصور هادی زاده

نمایش پروفایل
11:00 - 09:00
دکتر منصور هادی زاده
09:30
team

دکتر حسن حسن زاده

نمایش پروفایل
10:30 - 09:30
دکتر حسن حسن زاده
team

دکتر حسن حسن زاده

نمایش پروفایل
10:30 - 09:30
دکتر حسن حسن زاده
team

دکتر مسعود شیخ نوه سی

نمایش پروفایل
11:00 - 09:30
دکتر مسعود شیخ نوه سی
10:00
team

دکتر لیدا حیدری

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر لیدا حیدری
team

دکتر شیرین سوگندی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر شیرین سوگندی
12:00 - 10:00
دکتر محمد عسگر پور
team

دکتر وحید عبدل زاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر وحید عبدل زاده
14:00 - 10:00
خانم مریم آذر
team

دکتر علی کیاور

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر علی کیاور
team

دکتر ژینوس دبیری

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر ژینوس دبیری
team

دکتر وحید عبدل زاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر وحید عبدل زاده
14:00 - 10:00
خانم مریم آذر
11:00 - 10:00
دکتر محمد موسوی
team

دکتر ژینوس دبیری

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر ژینوس دبیری
team

دکتر شیرین سوگندی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر شیرین سوگندی
team

دکتر فضیله بشر هاشمی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر فضیله بشر هاشمی
team

دکتر شبنم رشیدی

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر شبنم رشیدی
team

دکتر وحید عبدل زاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر وحید عبدل زاده
14:00 - 10:00
خانم مریم آذر
team

دکتر ژینوس دبیری

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر ژینوس دبیری
team

دکتر سویل محمد ثانی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر سویل محمد ثانی
team

دکتر علی ولیزاده

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر علی ولیزاده
team

دکتر لیدا حیدری

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر لیدا حیدری
team

دکتر وحید عبدل زاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر وحید عبدل زاده
14:00 - 10:00
خانم مریم آذر
team

دکتر شیرین سوگندی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر شیرین سوگندی
team

دکتر علی ولیزاده

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر علی ولیزاده
team

دکتر فضیله بشر هاشمی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر فضیله بشر هاشمی
team

دکتر محمد صادق آخوندی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمد صادق آخوندی
team

دکتر وحید عبدل زاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر وحید عبدل زاده
14:00 - 10:00
خانم مریم آذر
team

دکتر محمد جاهد فرج زاده

نمایش پروفایل
14:00 - 10:00
دکتر محمد جاهد فرج زاده
11:00 - 10:00
دکتر محمد موسوی
team

دکتر سویل محمد ثانی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر سویل محمد ثانی
team

دکتر شبنم رشیدی

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
دکتر شبنم رشیدی
14:00 - 10:00
خانم مریم آذر
10:30
team

دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب

نمایش پروفایل
13:00 - 10:30
دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب
team

دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب

نمایش پروفایل
13:00 - 10:30
دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب
team

دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب

نمایش پروفایل
13:00 - 10:30
دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب
team

دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب

نمایش پروفایل
13:00 - 10:30
دکتر میر حبیب احمدی عالی نسب
11:00
12:00 - 11:00
دکتر مهدی ظاهری
12:30 - 11:00
دکتر محبی فر
12:30 - 11:00
دکتر رزاقی
team

دکتر اشرف فولادی

نمایش پروفایل
17:00 - 11:00
دکتر اشرف فولادی
team

دکتر حمید پور مؤذن

نمایش پروفایل
12:00 - 11:00
دکتر حمید پور مؤذن
12:30 - 11:00
دکتر رزاقی
12:30 - 11:00
دکتر محبی فر
team

دکتر اشرف فولادی

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر اشرف فولادی
team

دکتر ندا شعاری

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر ندا شعاری
team

دکتر سید مهدی میر تاج الدینی

نمایش پروفایل
14:00 - 11:00
دکتر سید مهدی میر تاج الدینی
team

دکتر حمید پور مؤذن

نمایش پروفایل
12:00 - 11:00
دکتر حمید پور مؤذن
12:30 - 11:00
دکتر رزاقی
12:30 - 11:00
دکتر محبی فر
team

دکتر اشرف فولادی

نمایش پروفایل
16:00 - 11:00
دکتر اشرف فولادی
team

دکتر حمید پور مؤذن

نمایش پروفایل
12:00 - 11:00
دکتر حمید پور مؤذن
12:30 - 11:00
دکتر رزاقی
12:30 - 11:00
دکتر محبی فر
team

دکتر اشرف فولادی

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر اشرف فولادی
team

دکتر ندا شعاری

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر ندا شعاری
team

دکتر سید مهدی میر تاج الدینی

نمایش پروفایل
14:00 - 11:00
دکتر سید مهدی میر تاج الدینی
12:00 - 11:00
دکتر مهدی ظاهری
12:30 - 11:00
دکتر محبی فر
12:30 - 11:00
دکتر رزاقی
team

دکتر اشرف فولادی

نمایش پروفایل
16:00 - 11:00
دکتر اشرف فولادی
12:00 - 11:00
دکتر مهدی ظاهری
12:30 - 11:00
دکتر رزاقی
12:30 - 11:00
دکتر محبی فر
team

دکتر اشرف فولادی

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر اشرف فولادی
team

دکتر داریوش عبدالهی فرد

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر داریوش عبدالهی فرد
team

دکتر نادر جدیری

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر نادر جدیری
team

دکتر ندا شعاری

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر ندا شعاری
12:00
team

دکتر کیوان کاشی زنوزی

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر کیوان کاشی زنوزی
team

دکتر شهلا دانایی

نمایش پروفایل
21:00 - 12:00
دکتر شهلا دانایی
13:00 - 12:00
دکتر میر محسن شریفی
team

دکتر سویل محمد ثانی

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر سویل محمد ثانی
14:00 - 12:00
دکتر فرهاد نیافر
team

دکتر کیوان کاشی زنوزی

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر کیوان کاشی زنوزی
team

دکتر کیوان کاشی زنوزی

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر کیوان کاشی زنوزی
14:00 - 12:00
دکتر فرهاد نیافر
team

دکتر شهلا دانایی

نمایش پروفایل
21:00 - 12:00
دکتر شهلا دانایی
14:00 - 12:00
دکتر فرهاد نیافر
team

دکتر کیوان کاشی زنوزی

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر کیوان کاشی زنوزی
13:00 - 12:00
دکتر میر محسن شریفی
team

دکتر کیوان کاشی زنوزی

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر کیوان کاشی زنوزی
team

دکتر شهلا دانایی

نمایش پروفایل
21:00 - 12:00
دکتر شهلا دانایی
team

دکتر کیوان کاشی زنوزی

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر کیوان کاشی زنوزی
12:30
13:30 - 12:30
دکتر ارسطو پزشکی
team

دکتر نادر جدیری

نمایش پروفایل
14:00 - 12:30
دکتر نادر جدیری
13:30 - 12:30
دکتر ارسطو پزشکی
13:30 - 12:30
دکتر ارسطو پزشکی
13:30 - 12:30
دکتر ارسطو پزشکی
13:30 - 12:30
دکتر ارسطو پزشکی
team

دکتر نادر جدیری

نمایش پروفایل
14:00 - 12:30
دکتر نادر جدیری
13:30 - 12:30
دکتر ارسطو پزشکی
13:00
team

دکتر داود نوری زاده

نمایش پروفایل
14:00 - 13:00
دکتر داود نوری زاده
team

دکتر حمید پور مؤذن

نمایش پروفایل
14:00 - 13:00
دکتر حمید پور مؤذن
team

دکتر امیر قاسم کرامتی

نمایش پروفایل
14:00 - 13:00
دکتر امیر قاسم کرامتی
team

دکتر حمید پور مؤذن

نمایش پروفایل
14:00 - 13:00
دکتر حمید پور مؤذن
team

دکتر منوچهر خوشباطن

نمایش پروفایل
15:00 - 13:00
دکتر منوچهر خوشباطن
14:00
team

دکتر محمدرضا رنجکش

نمایش پروفایل
16:00 - 14:00
دکتر محمدرضا رنجکش
team

دکتر محمدرضا رنجکش

نمایش پروفایل
16:00 - 14:00
دکتر محمدرضا رنجکش
15:00
team

دکتر امیر قاسم کرامتی

نمایش پروفایل
16:30 - 15:00
دکتر امیر قاسم کرامتی
team

دکتر امیر قاسم کرامتی

نمایش پروفایل
16:30 - 15:00
دکتر امیر قاسم کرامتی
team

دکتر منوچهر خوشباطن

نمایش پروفایل
17:00 - 15:00
دکتر منوچهر خوشباطن
team

دکتر ملیحه شیخ احمدی

نمایش پروفایل
18:00 - 15:00
دکتر ملیحه شیخ احمدی
16:00
team

دکتر علی ولیزاده

نمایش پروفایل
17:00 - 16:00
دکتر علی ولیزاده
team

دکتر حسین نجفی

نمایش پروفایل
18:00 - 16:00
دکتر حسین نجفی
team

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
18:00 - 16:00
دکتر بهناز نجف نژاد
team

دکتر رضا رضایی تبریزی

نمایش پروفایل
18:00 - 16:00
دکتر رضا رضایی تبریزی
18:00 - 16:00
دکتر سارا فغفوری
team

دکتر علی ولیزاده

نمایش پروفایل
17:00 - 16:00
دکتر علی ولیزاده
team

دکتر لیلا حاتم نژاد

نمایش پروفایل
17:30 - 16:00
دکتر لیلا حاتم نژاد
team

دکتر حسین نجفی

نمایش پروفایل
18:00 - 16:00
دکتر حسین نجفی
18:00 - 16:00
دکتر داود مقبولی
18:00 - 16:00
دکتر سارا فغفوری
team

دکتر رضا رضایی تبریزی

نمایش پروفایل
18:00 - 16:00
دکتر رضا رضایی تبریزی
18:00 - 16:00
دکتر سارا فغفوری
18:00 - 16:00
دکتر شراره شکری
team

دکتر علی ولیزاده

نمایش پروفایل
19:00 - 16:00
دکتر علی ولیزاده
17:00
19:00 - 17:00
دکتر فرهنوش فرنود
team

دکتر محمد جاهد فرج زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر محمد جاهد فرج زاده
team

دکتر میرهادی سید هادی زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر میرهادی سید هادی زاده
team

دکتر ندا شعاری

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر ندا شعاری
team

دکتر کمال بوستانی

نمایش پروفایل
20:00 - 17:00
دکتر کمال بوستانی
team

دکتر احد صفرپور

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر احد صفرپور
team

دکتر محمد جاهد فرج زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر محمد جاهد فرج زاده
team

دکتر کمال بوستانی

نمایش پروفایل
20:00 - 17:00
دکتر کمال بوستانی
team

دکتر ندا شعاری

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر ندا شعاری
team

دکتر احد صفرپور

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر احد صفرپور
team

دکتر محمد جاهد فرج زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر محمد جاهد فرج زاده
team

دکتر میرهادی سید هادی زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر میرهادی سید هادی زاده
team

دکتر کمال بوستانی

نمایش پروفایل
20:00 - 17:00
دکتر کمال بوستانی
team

دکتر ندا شعاری

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر ندا شعاری
team

دکتر کمال بوستانی

نمایش پروفایل
20:00 - 17:00
دکتر کمال بوستانی
team

دکتر محمد جاهد فرج زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر محمد جاهد فرج زاده
team

دکتر کمال بوستانی

نمایش پروفایل
20:00 - 17:00
دکتر کمال بوستانی
18:00
team

دکتر رقیه رحیمی اصل

نمایش پروفایل
19:30 - 18:00
دکتر رقیه رحیمی اصل
20:00 - 18:00
دکتر عزیزه فولادی
team

دکتر رقیه رحیمی اصل

نمایش پروفایل
19:30 - 18:00
دکتر رقیه رحیمی اصل
20:00 - 18:00
دکتر عزیزه فولادی
team

دکتر مهرداد نهایی

نمایش پروفایل
19:00 - 18:00
دکتر مهرداد نهایی
19:00
team

دکتر محمد رضا نظری

نمایش پروفایل
20:00 - 19:00
دکتر محمد رضا نظری

متن 400 کلمه ای در مورد درمانگاه و توضیحات نحوه دقیق پذیرش بیماران

به راحتی پزشک مورد نظر خود را بیابید

متن 200 کلمه ای در مورد کلیات پزشکان

به بیمارستان ولیعصر خوش آمدید