• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

تقویم جلسات شورای پژوهشی سال 1400

 

محل تشکیل جلسه

 

دبیر جلسه

 

ساعت تشکیل جلسه

 

تاریخ برگزاری جلسه

 

ردیف

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر شهرام دبیری 14:00 27/04/1400 1-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر شهرام دبیری 14:00 21/06/1400 2-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میرمحسن شریفی 12:00 04/07/1400 3-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 11/07/1400 4-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 18/07/1400 5-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 29/07/1400 6-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 03/08/1400 7-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 09/08/1400 8-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 16/08/1400 9-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 23/08/1400 10-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 30/08/1400 11-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 12:00 07/09/1400 12-

 

دفتر مرکز پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر میر محسن شریفی 10:30 15/09/1400 13-