• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

مقالات چاپ شده در واحد تحقیقات بالینی بیمارستان در سال 2021

مقاله اول چاپ شده
عنوان: The Place of PFAPA Among the Indications of Tonsillectomy in Children

مقاله دوم چاپ شده
عنوان: ?Do We Need Alternative Screening Approaches for Cervical Cancer During Covid-19 Pandemic