• تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه
  • تلفن تماس :  0413112
  • هفت روز هفته /   شبانه روزی
    ما را در اینستاگرام دنبال کنید
  • / English 🌐

فعالیت های مرتبط با COVID-19

فعالیت اول مرتبط با کرونا | مقاله چاپ شده
عنوان: ?Do We Need Alternative Screening Approaches for Cervical Cancer During Covid-19 Pandemic

فعالیت دوم مرتبط با کرونا | مقاله چاپ شده
عنوان: COVID-19 and Endocrine system: A cross-sectional study on 60 patients with Endocrine abnormality