14 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

منشور حقوق بیمار

ارسال شده در 1398-10-03 10:50:17

منشور حقوق بیمار

•دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است. اين خدمات بايد تا حد امكان محترمانه، صادقانه، عادلانه، سريع و فارغ از تبعیض باشد. 

شرائط خاص بیمار )ناشنوا، کودک، زبان بیگانه و ... (در نظرگرفته شود. مبتني بر دانش روز، منافع بیمار و امكانات و شرايط مناسب و بدور از درد و رنج باشد. در شرايط اورژانس فارغ از الزام به تامین هزينه و يا، همراه با فراهم¬سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب ديگر باشد. 

• اطلاعات باید به نحو مطلوب و به ميزان کافی در اختيار بيمار قرار گيرد. اطلاعات شامل: هزينه های احتمالي بیمه¬هاي تحت پوشش نام و مسئولیت اعضای کادر درمان مفاد منشور حقوق بيمار نقاط ضعف، قوت و عوارض احتمالي روش درمان و توضيح در خصوص درمان هاي جايگزين نحوه دسترسي به پزشک معالج آموزش های لازم در ارتباط با بيماري تصاوير اطلاعات ثبت شده در پرونده 

•حق انتخاب و تصميم¬گيری آزادانه بيمار باید محترم شمرده شود بیمار در موارد ذيل حق انتخاب دارد: درخواست براي انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امكان انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخيصي و درماني و نظرخواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور شرکت در پژوهش قبول يا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهي غير از موارد اورژانسي به صلاحديد پزشك زمان کافي جهت تصمیم گیری و انتخاب، در صورت عدم وجود خطر 

• اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بيمار رعایت شود بايد به حريم خصوصي بیمار احترام گذاشته شود و امكانات لازم بدين منظور فراهم شود. فقط بیمار، گروه درماني و افراد قانوني مجاز، حق دسترسي به اطلاعات بیمار را دارند. همراهي فرد معتمد در مراحل تشخیصي حق بیمار است مگر اين كه خلاف ضرورت پزشكي باشد. 

• دسترسی به نظام کارآمد رسيدگی به شکایات حق بيمار است بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دريافتي به مقامات ذي¬صلاح شكايت کند و از نتايج شكايت خود در مراجع ذي¬صلاح آگاه و پس از رسيدگي از همان طريق مطلع گردد. " رعايت حقوق كاركنان از جانب مراجعين، به منظور امكان دريافت خدمت مناسب، امري اجتناب ناپذيراست " منشور اخلاقی و اداری کارکنان این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده است. 

با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمام تلاش و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیت های اداری بر مبنای باورها و ارزش های اسلامی و افزایش سطح رضایت مندی مردم به کار گیرند و خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر بدانند: •اصل برابری: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان شرایط مشابه و رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده ی وظایف شغلی خود امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند. 

•اصل حاکمیت قانون در فعالیت های اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان بر اساس اقدام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام می گردد. 

•اصل مردم مداری: هدف نهایی از تشکیل سازمان های دولتی و استخدام کارمندان، ارائه خدمات بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باید در گفتار، کردار و نگرش های خود خدمتگزاری به مردم را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیریها، انجام وظایف و رفتار های خود منافع و ترجیهات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گرفته و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.

•اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند، به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قایل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند. 

•اصل پاسخ گویی: سازمان های دولتی برای مردم ایجاد می شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشد. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند. 

•اصل شفافیت: کارمندان باید تمام اطلاعات مربوط به امور و فرایند های جاری دستگاه های اجرایی)به غیر از اموری که در زمره ی اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد( را به طور شفاف در چهارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرایندهای سازمانی مبنای پاسخ گویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می آورد. 

•اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف و ماموریت ها وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت های سازمانی در راستای تحقق اهداف و ماموریت های سازمانی تلاش کنند.

بالا