02 آبان، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان اورولوژی

...

رئیس دپارتمان

دکتر علی ذوالفقاری

اورولوژی

بالا