27 خرداد، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان گوش،حلق و بینی

...

رئیس دپارتمان

دکتر نقیب زاده

دندان پزشک

بالا