08 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان داخلی

...

رئیس دپارتمان

دکتر جعفر مهدی زاده

متخصص داخلی

بالا