04 اسفند، 1397

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان آزمایشگاه

انجام آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی و پاتولوژی در اسرع وقت با تجهیزات به روز دنیا زیر نظر مسئول فنی به صورت شبانه روزی 

مسئول فنی : دکتر مهناز اردی بازار 

مدیر داخلی : دکتر علی آرمی 

سوپروایزر : فلورا یزدانی

...

رئیس دپارتمان

دکتر مهناز اردی بازار

پاتولوژیست

پاتولوژیست مسئول فنی آزمایشگاه

بالا