جراحی 4

***

جراحی 4

***

***

***

***

رئیس بخش

دکتر هاشم زاده

مطلبی در مورد رئیس بخش برای این قسمت درج شود

سرپرستار بخش

خانم قاسمزاده

مطلبی درباره سرپرستار در این قسمت درج شود

خدمات

انجام اعمال جراحی عمومی، جراحی روده و معده و عمل قلب

توصیه های پزشکی

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود