جراحی 3

***

جراحی 3

***

***

***

***

رئیس بخش

دکتر روحانی

مطلبی در مورد رئیس بخش برای این قسمت درج شود

سرپرستار بخش

خانم دلفرح

مطلبی درباره سرپرستار در این قسمت درج شود

خدمات

انجام اعمال جراحی اورولوژی، ارتوپدی، دیسک کمر و فیستول

توصیه های پزشکی

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود