راهنمای پذیرش

محل پذیرش های بستری همه روزه صبح ها(7 الی 14)بجز روزهای جمعه در طبقه اول جنب درمانگاه می باشد.

راهنمای پذیرش

محل پذیرش های بستری همه روزه صبح ها(7 الی 14)بجز روزهای جمعه در طبقه اول جنب درمانگاه می باشد.
در سایر موارد پذیرش بستری از اورژانس انجام میگیرد.
پذیرش کودکان و بخش داخلی تماما از اورژانس صورت میگیرد.
مدارک لازم جهت پذیرش
برگه دستور بستری پزشک
مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی
مدارک پزشکی شامل تصاویر، آزمایشات و سابقه داروهای مصرف
شماره پذیرش:
3112-041 داخلی 128
پاسخگوی سوالات در مورد خدمات ارائه شده در بیمارستان
3112-041 داخلی 1142
پاسخگوی سوالات در مورد تعرفه ها و بیمه ها
3112-041 داخلی 488