PICU کودکان

***

PICU کودکان

***

***

***

***

رئیس بخش

دکتر قالیباف

مطلبی در مورد رئیس بخش برای این قسمت درج شود

سرپرستار بخش

خانم گل محمدی

مطلبی درباره سرپرستار در این قسمت درج شود

خدمات

انجام مراقبت های بیماران کودک زیر 12 سال

توصیه های پزشکی

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود