داخلی

***

داخلی

***

***

***

***

رئیس بخش

دکتر عبدل زاده

مطلبی در مورد رئیس بخش برای این قسمت درج شود

سرپرستار بخش

خانم مرشدی

مطلبی درباره سرپرستار در این قسمت درج شود

خدمات

انجام مراقبت های بیماران داخلی مانند پنومونی، کم خونی و ضعف و بیحالی

توصیه های پزشکی

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود