بخش سهامداران بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

مطلبی برای این قسمت درج شود

جناب آقای افشین دبیری اسکوئی

سهامدار سرمایه گذار
مطلبی برای این قسمت درج شود.

جناب آقای کیومرث دبیری اسکوئی

سهامدار سرمایه گذار
مطلبی برای این قسمت درج شود.

جناب آقای سیروس دبیری اسکوئی

سهامدار سرمایه گذار
مطلبی برای این قسمت درج شود.

جناب آقای دکتر سهراب نگارگر

سهم آزاد
مطلبی برای این قسمت درج شود.